Download Table of Contents Print this page

Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual page 86

Personal navigation system

Advertisement

Table of Contents
Om den här manualen
• Den här snabbstartguiden innehåller
information om grundläggande hantering.
Innan du installerar och använder det här
systemet bör du noga läsa igenom den här
manualen och den medföljande "Read This
First" (Installationsmanual).
Mer information finns i PDF-manualen på
den medföljande programvaruskivan.
• Det är inte säkert att illustrationerna i den
här manualen exakt stämmer överens med
enheten som den ser ut i verkligheten.
• Förvara den här manualen och "Read This
First" på en plats där den finns till hands; du
kan behöva den som referens i framtiden.
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens
resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
Användbart tillbehör: Bilbatteriadapter
Tillverkaren av den här enheten är Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och
produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
För alla frågor som rör service- och garanti
kontaktar du de adresser som listas i de separata
service- och garantidokumenten.
2
Varning!
SONY KAN INTE UNDER NÅGRA
FÖRHÅLLANDEN GÖRAS ANSVARIG FÖR
DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR,
FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR,
INRÄKNAT OCH UTAN BEGRÄNSNING,
EKONOMISKA FÖRLUSTER, FÖRLORAD
INKOMST, DATAFÖRLUST ELLER
FÖRLUSTER SOM UPPKOMMIT AV ATT
ENHETEN ELLER TILLHÖRANDE
UTRUSTNING INTE HAR KUNNAT
ANVÄNDAS PÅ GRUND AV STÄLLTID,
ELLER FÖRLUST AV KÖPARENS TID, SOM
VARIT BEROENDE AV ANVÄNDANDET AV
DEN HÄR PRODUKTEN OCH DESS
MASKIN- OCH/ELLER PROGRAMVARA.

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Sony NAV-U NV-U52

Table of Contents