Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual page 44

Personal navigation system
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Informatie over deze handleiding
• Deze Beknopte handleiding bevat instructies
voor algemene handelingen.
Voordat u dit systeem installeert en gebruikt,
leest u deze handleiding en het document
"Read This First" (Installatiehandleiding)
aandachtig door.
Raadpleeg de PDF-handleiding op de
bijgeleverde disc met de toepassing voor
meer informatie.
• Illustraties in deze handleiding kunnen
afwijken van het apparaat.
• Bewaar deze handleiding en "Read This
First", zodat u deze later weer kunt
raadplegen.
Verwijdering van oude elektrische
en elektronische apparaten
(Toepasbaar in de Europese Unie en
andere Europese landen met
gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de
verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische
en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u
ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt
verwijderd, voorkomt u voor mens en milieu negatieve
gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van
verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen
draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen van dit product,
neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het
bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van
huishoudafval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Accessoire waarop dit van toepassing is: Accuadapter
2
De fabrikant van dit product is Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan.
De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en
productveiligheid is Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland.
Voor zaken met betrekking tot onderhoud of
garantie kunt u contact opnemen met de adressen
die worden vermeld in de afzonderlijke onderhouds-
of garantiedocumenten.
Let op
IN GEEN GEVAL IS SONY
AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE
INCIDENTELE OF INDIRECTE SCHADE OF
GEVOLGSCHADE OF ANDERE SCHADE,
INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT,
WINSTDERVING, OMZETVERLIES,
GEGEVENSVERLIES, HET NIET KUNNEN
GEBRUIKEN VAN HET PRODUCT OF
ENIGE BIJBEHORENDE APPARATEN,
DOWNTIME EN TIJD VAN DE KOPER IN
RELATIE TOT OF ALS GEVOLG VAN HET
GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, DE
HARDWARE EN/OF DE SOFTWARE.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents