Rengjøring Og Pleie - Electrolux 2600 Instruction Book

Assistent stand blender
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 31
0 Ta beholderen først av etter miksingen
(bilde 3). Åpne deretter lokket.
La ikke bordmikseren gå uavbrutt i mer
1
enn 3 minutter. Etter 3 minutters
gangtid må apparatet kjøle seg av i
minst 10 minutter.
Sikkerhetssystem
Sikkerhetssystemet forhindrer at bord-
mikseren kan betjenes når beholderen
ikke er satt riktig inn.
Hold likevel barn borte fra apparatet.
1
Å knuse is
Bordmikseren kan brukes til å knuse
isbiter. Hell alltid litt vann i beholderen
før De knuser isen som finnes i den.
0 Fyll vann i beholderen.
0 Slå på bordmikseren. Alle hastighetsni-
våer kan brukes. Nivå 3 er spesielt
egnet til å knuse is.
0 De kan også under bruken fylle på is
gjennom påfyllingsåpningen i lokket.
Rengjøring og pleie
Trekk ut støpselet før De rengjør bord-
1
mikseren.
Påse at det ikke kommer noen fuktig-
1
het inn i motorhuset!
Rengjør motorhuset med en fuktig
1
klut. Senk det aldri ned i vann og hold
det aldri under rennende vann!
Ved hjelp av pulsnivået lar beholderen
3
og kniven seg lett og sikkert gjøre rent.
0 Tøm i varmt vann og noen dråper opp-
vaskmiddel i beholderen.
0 Bland vann og oppvaskmiddel ved kort
å bruke pulstasten.
0 Skyll av beholderen etterpå under ren-
nende vann.
Skulle det være nødvendig, kan kniv-
3
innretningen også rengjøres separat.
Skyll forsiktig av knivinnretningen med
1
hånden (fare for skade!). Bruk bare
vann og oppvaskmiddel til rengjørin-
gen. Plasser aldri apparatdelene i opp-
vaskmaskinen.
Når De igjen setter knivinnretningen
inn, skal De vri mot urviserretningen.
Se også avsnittet "Montering av bord-
mikseren".
2
Deponering
Fjern emballasjematerialet!
Fjern emballasjematerialet for appara-
tet på forskriftsmessig måte. Alt
emballasjematerialet er miljøvennlig
og kan uten fare kastes i søppelet eller
brennes i et søppelforbrenningsanlegg.
Kartongdelene er lagd av gammelt
papir og bør igjen legges på samleste-
det for gammelt papir.
Fjern det gamle apparatet!
Når De en dag til slutt ikke lenger bru-
ker apparatet Deres, vær da vennlig å
levere det til nærmeste gjenvinnings-
sted eller til Deres fagforhandler som
for et lite gebyr tar imot det.
Kundetjeneste
For vårt apparat gjelder de høyeste
kvalitetskrav. Skulle det likevel inntre
en feil som De ikke finner noen veiled-
ning for i bruksanvisningen, skal De
henvende Dem til fagforhandleren eller
til Electrolux kundetjeneste.
n
19

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents