Download Table of Contents Print this page

Electrolux 2600 Instruction Book page 44

Assistent stand blender

Advertisement

Table of Contents
o
• Nigdy nie nale¿y czyœciæ obudowy
silnika pod bie¿¹c¹ wod¹ lub w
k¹pieli myj¹cej.
• Uwaga: Urz¹dzenie tn¹ce jest
bardzo ostre. Zachowaæ ostro¿noœæ
podczas monta¿u i demonta¿u
blendera. Niebezpieczeñstwo
urazu!
• Nie zostawiac zadnych twardych
przedmiotów (np. lyzki) w zasiegu
pracujacego noza i nie chwytac go
reka w pojemniku. Istnieje
niebezpieczenstwo urazu!
• Producent nie odpowiada za
powsta³e szkody, spowodowane
niezgodnym z przeznaczeniem
u¿yciem lub nieprawid³ow¹ obs³ug¹.
To urz¹dzenie odpowiada
;
nastêpuj¹cym wytycznym
obowi¹zuj¹cym w Unii
Europejskiej:
• 73/23/EWG z dnia 19.02.73
„Wytyczne dotycz¹ce niskich
napiêæ", w³¹cznie ze zmianami
zawartymi w wytycznych 93/68/EWG
• 89/336/EWG z dnia 03.05.89
„Wytyczne dotycz¹ce zgodnoœci
elektromagnetycznej", w³¹cznie ze
zmianami zawartymi w wytycznych
92/31/EWG
Dane techniczne
Napiêcie sieci: 230/240 V
Moc znamionowa: 600 W
Przyk³ady zastosowania
Blender s³u¿y do przygotowywania
ró¿nych napojów, do kruszenia lodu,
rozdrabniania owoców i warzyw,
ubijania œmietany itd.
44
Przegroda na przewód
(rysunek 2)
Blender ma przegrodê na przewód.
W przypadku, gdy przewód jest zbyt
d³ugi do gniazdka wtykowego,
niewykorzystany przewód mo¿na
umieœciæ w dnie obudowy.
Demonta¿ blendera
0 Wyci¹gn¹æ wtyczkê z gniazdka.
0 Zdj¹æ pokrywê (rysunek 1/D).
0 Wyj¹æ do góry pojemnik (rysunek 3).
0 Urz¹dzenie tn¹ce obróciæ w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara i zdj¹æ (rysunek 4).
0 Teraz mo¿na wyj¹æ pierœcieñ
uszczelniaj¹cy (rysunek 5).
Uwaga: Urz¹dzenie tn¹ce jest
1
bardzo ostre. Istnieje
niebezpieczeñstwo urazu! Uwa¿aæ,
aby nie rozci¹æ pierœcienia
uszczelniaj¹cego.
Uwaga: Zbyt gwa³towne rozdzielenie
urz¹dzenia tn¹cego od pojemnika
blendera mo¿e spowodowaæ jego
uszkodzenie! Podczas wyjmowania
urz¹dzenie tn¹ce ewentualnie
trzymaæ lekko ukoœnie.
Monta¿ blendera
0 W³o¿yæ pierœcieñ uszczelniaj¹cy do
urz¹dzenia tn¹cego (rysunek 5).
0 W³o¿yæ urz¹dzenie tn¹ce od do³u do
pojemnika. Obróciæ w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek
zegara a¿ do momentu jego
umocowania (rysunek 6). Uwaga:
Niebezpieczeñstwo urazu!
0 Na³o¿yæ pojemnik na obudowê
silnika. Obie strza³ki musz¹ siê
znajdowaæ dok³adnie naprzeciwko
siebie (rysunek 7).
0 Umieœciæ pokrywê na pojemniku.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents