Download Table of Contents Print this page

Bästa Kund - Electrolux 2600 Instruction Book

Assistent stand blender

Advertisement

Table of Contents
s
s
Bästa Kund,
läs igenom denna bruksanvisning noga.
Observera framför allt
säkerhetsanvisningarna på de första
sidorna i denna bruksanvisning! Förvara
bruksanvisningen så att Du kan använda
den vid behov. Glöm inte att skicka med
den om mixern får en ny ägare.
Beskrivning (Bild 1)
A Mixerkanna
B Hällpip
C Påfyllningshål med doseringsbägare
(låsbar)
D Lock
E
Knivmekanism
F
Tätningsring (i knivmekanismen)
G Motorhölje
H Pulsknapp
J
Vred för val av hastighet
K Glidsäkra gummifötter
L
Fack för förvaring av el-sladd
(undertill)
M Typskylt (undertill)
1
Säkerhetsanvisningar
Säkerheten i elektriska apparater från
Electrolux uppfyller kraven i tekniska
bestämmelser och direktiv om säkerhet
i elektrisk utrustning. Som tillverkare
vill vi ändå att Du beaktar
nedanstående säkerhetsanvisningar.
Allmän säkerhet
• Apparaten får endast anslutas till elnät
med den spänning och frekvens som
anges på typskylten!
• Dra inte i el-sladden för att dra ur
stickkontakten ur vägguttaget.
• Använd inte mixern om
– höljet eller el-sladden
– är skadade.
• Om el-sladden till mixern blir skadad
måste den bytas ut av tillverkaren, vår
kundtjänst eller fackpersonal för att
undvika risken för personskador.
4
• Reparationer av mixern får endast
utföras av fackpersonal. Reparationer
som utförs av ej utbildad personal kan
innebära stora risker. Vänd Dig till
Electrolux-kundtjänst eller Din
fackhandlare vid behov av
reparationer.
Barnsäkerhet
• Lämna inte mixern utan uppsikt när
den användes, och var extra försiktig
när Du har barn i närheten!
Tänk på följande vid användning
av mixern
• Använd aldrig mixern när Dina händer
är våta.
• Plastdelar får inte torkas på eller i
omedelbar närhet av värmeelement.
• Med mixern får inga färger (lack,
polyester osv) omröras –
Explosionsrisk!
• Slå av mixern och ta ur el-kontakten
efter användning och vid all rengöring
och vård.
• Knivmekanismen får endast tas isär av
auktoriserad fackpersonal.
• Rengör aldrig motorhöljet under
rinnande vatten eller i diskvatten.
• Observera: Knivarna är mycket
vassa. Var försiktig vid ihopsättning
och isärtagning av mixern. Risk för
skador!
• Håll inga hårda föremål (till exempel
en sked) i knivarna och ta inte med
handen i kannan när mixern är igång.
Det finns risk för skador!
• Tillverkaren ansvarar inte för
eventuella skador som uppstår till följd
av felaktig eller ej avsedd användning.
Mixern uppfyller bestämmelserna i
;
följande EU-direktiv:
• 73/23/EWG från 19.02.1973
"Lågspänningsdirektiv", inklusive
ändringsdirektiv 93/68/EWG
• 89/336/EWG från 03.05.1989 "EMC-
direktiv", inklusive ändringsdirektiv
92/31/EWG

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents