Electrolux 2600 Instruction Book page 24

Assistent stand blender
Hide thumbs

Advertisement

q
q
Arvoisa asiakkaamme!
Pyydämme, että tutustut huolellisesti
tähän käyttöohjeeseen. Noudata ennen
kaikkea ensimmäisillä sivuilla olevia
turvallisuusohjeita! Säilytä käyttöohje
myöhempää tarvetta varten. Luovuta se
edelleen laitteen mahdolliselle myö-
hemmälle omistajalle.
Laitteen kuvaus (Kuva 1)
A Astia
B Kaatonokka
C Täyttöaukko ja täyttökuppi (lukittava)
D Kansi
E
Terälaite
F
Tiivisterengas teräosaa varten
G Moottorikotelo
H Pulse-painike
J
Nopeudenvalitsin
K Liukumattomat kumijalat
L
Virtajohdon lokero (laitteen alapuoli)
M Tyyppikilpi (laitteen pohja)
1
Turvallisuusohjeet
Electrolux-sähkölaitteiden turvallisuu-
dessa noudatetaan laiteteollisuudessa
yleisesti hyväksyttyjä ohjeita ja turval-
lisuuslainsäädäntöä. Laitteen valmista-
jana haluamme kuitenkin esittää
käyttäjälle seuraavat turvallisuusoh-
jeet.
Yleinen turvallisuus
• Laitteen saa liittää vain sähköverkkoon,
jonka jännite ja taajuus vastaavat
tyyppikilvessä mainittuja arvoja!
• Älä koskaan irrota pistoketta pistorasi-
asta virtajohdosta vetämällä.
• Sekoitinta ei saa milloinkaan ottaa
käyttöön, jos
– kotelo on vaurioitunut,
– liitäntäjohto on vaurioitunut.
24
• Jos laitteen liitäntäjohto vaurioituu,
vaaratilanteiden välttämiseksi johdon
saa vaihtaa vain valmistaja, valmistajan
valtuuttama huoltoliike tai vastaava
asiantunteva henkilö.
• Tämän laitteen korjauksen saa suorit-
taa vain ammattitaitoinen korjaustek-
nikko. Virheellisesti suoritetut
korjaustyöt saattavat johtaa vakaviin
vaaratilanteisiin. Jos laite tarvitsee kor-
jausta, käänny Electrolux-asiakaspalve-
lun tai jälleenmyyjän puoleen.
Lasten turvallisuus
• Älä koskaan jätä laitetta toimimaan
ilman valvontaa. Pidä silmällä erityi-
sesti lapsia!
Huomioitavaa laitetta käytettä-
essä:
• Kuivaa kädet aina ennen kuin alat
käyttää sekoitinta.
• Muoviosia ei saa kuivata lämpöpatte-
rien päällä tai niiden välittömässä
läheisyydessä.
• Laitteella ei saa sekoittaa maaleja
(lakka, polyesteri jne.)–Räjähdysvaara!
• Kytke laite aina pois päältä ja irrota
virtajohto pistorasiasta aina laitteen
käytön jälkeen ja ennen kaikkia puh-
distus- ja huoltotöitä.
• Teräosan saa purkaa ainoastaan val-
mistajan valtuuttama asiantunteva
korjausteknikko.
• Moottorikoteloa ei saa milloinkaan
puhdistaa juoksevan veden alla tai
upottaa veteen.
• Huomio: Teräosa on hyvin terävä.
Ole varovainen kootessasi ja purkaes-
sasi tehosekoitinta. Loukkaantumis-
vaara!
• Älä työnnä minkäänlaista kovaa esi-
nettä (esim. lusikkaa) pyörivän terän
lähelle. Älä tartu kädellä sekoitusasti-
aan. Loukkaantumisvaara!
• Valmistaja ei vastaa mahdollisista
vahingoista, jotka ovat aiheutuneet
määräysten vastaisesta tai virheelli-
sestä käytöstä.

Advertisement

loading

Table of Contents