Download Table of Contents Print this page

Electrolux 2600 Instruction Book page 47

Assistent stand blender

Advertisement

Table of Contents
Sk³adniki
Zupa pomidorowa podawana na zimno
750 g
pomidorów
1
cebula
3 ³y¿ki
oliwy
1 kubek
crème fraîche
1
cytryna
2 ³y¿ki
octu
1 ³y¿ka
balsamicznego
posiekanych liœci
bazylii
sól, pieprz, cukier
Zupa kremowa z marchwi
500 g
marchwi
1/2 l
bulionu
warzywnego
1/8 l
œmietany
1/8 l
bia³ego wina
trybulka,
pietruszka, sól,
pieprz, cukier
Zupa ogórkowa na zimno
750 g
œwie¿ych ogórków
sa³atkowych
500 g
jogurtu naturalne
1
go z¹bek czosnku
1 szczypta
cukru, soli,
pieprzu
1 pêczek
szczypiorku
1 pêczek
kopru
Pomidory naci¹æ krzy¿owo, a nastêpnie sparzyæ w gor¹cej
wodzie. Pomidory obraæ ze skóry i grubo pokroiæ. Cebulê
obraæ i równie¿ pokroiæ.
Pomidory i cebulê zmiksowaæ na drobny przecier,
ustawiaj¹c szybkoœæ w po³o¿eniu 2. Dodaæ sok z cytryny,
olej i ocet. Do smaku dodaæ sól, pieprz i cukier. Mieszaj¹c
dodaæ crème fraîche.
Marchew umyæ, obraæ i pokroiæ. Dodaæ do 1/4 l bulionu
warzywnego i gotowaæ przez ok. 15 minut. Pozostawiæ na
krótko do wystygniêcia. Zmiksowaæ na przecier,
ustawiaj¹c szybkoœæ w po³o¿eniu 2 i ponownie w³o¿yæ do
garnka. Dodaæ pozosta³¹ objêtoœæ bulionu warzywnego i
ponownie podgrzaæ zupê. Dodaæ bia³e wino i œmietanê,
przyprawiæ do smaku.
Œwie¿e ogórki umyæ, obraæ, podzieliæ wzd³u¿ na po³owy i
oddzieliæ pestki. Ogórki pokroiæ i razem z czosnkiem
zmiksowaæ na przecier, ustawiaj¹c szybkoœæ w po³o¿eniu
2. Dodaæ jogurt i dobrze zmieszaæ. Do smaku dodaæ
cukier, sól i pieprz.
Sch³odzone naczynie przybraæ koprem i szczypiorkiem.
Przygotowanie
o
47

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents