Download Table of Contents Print this page
Electrolux Master 9 Manual

Electrolux Master 9 Manual

Multi-blender

Advertisement

Quick Links

Master 9 Multi-blender
E9TB1-90BP
E9TB1-90PP
E9TB1-92BP
E9TB1-92PP
E9TB1-99PP
E9TB1-99BP

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux Master 9

 • Page 1 Master 9 Multi-blender E9TB1-90BP E9TB1-90PP E9TB1-92BP E9TB1-92PP E9TB1-99PP E9TB1-99BP...
 • Page 2 Overheat protection Overheat protection Overheat protection www.electrolux.com...
 • Page 3: How To Use

  HOW TO USE Nut butter STOP PULSE www.electrolux.com...
 • Page 4 STOP PULSE www.electrolux.com...
 • Page 5 COMPONENTS GETTING STARTED www.electrolux.com...
 • Page 6 So whenever you use it, you can be be assured that you will get great results every time. In order to ensure the best results, always use original Electrolux accessories and spare parts. They have been designed especially for your product. This product is designed with the environment in mind.
 • Page 7 ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องเรา คุ ณ จะวางใจได้ ว ่ า ผลลั พ ธ์ ท ี ่ อ อกมาจะดี เ ยี ่ ย มทุ ก ครั ้ ง และเพื ่ อ ให้ ค ุ ณ ได้ ร ั บ ผลลั พ ธ์ ท ี ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด กรุ ณ าใช้ อ ุ ป กรณ์ เ สริ ม และอะไหล่ ข องแท้ จ าก Electrolux อะไหล่ เ หล่ า นี ้ อ อกแบบ...
 • Page 8: Safety Advice

  • Never use or pick up the appliance if the power cord is damaged and/or the housing is damaged. • If the appliance or its power cord is damaged, it must be replaced by Electrolux or its service agent in order to avoid hazard.
 • Page 9: Getting Started

  • This appliance is for indoor use only. • This appliance is intended for domestic use only. Electrolux will not accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use.
 • Page 10: Cleaning And Care

  To recycle your product, please take it to an official collection point or to an Electrolux service center that can remove and recycle the battery and electric parts in a safe and professional way. Follow your country’s rules for the separate collection of electrical products and rechargeable batteries.
 • Page 11: Customer Care And Service

  When contacting Service, ensure that you have the following data available: Model, PNC, Serial Number. The information can be found on the rating plate. Due to the Electrolux policy of continual product development; specifications, colours, and details of our products and those mentioned in this manual are subject to change without notice.
 • Page 12: Troubleshooting

  Make APP cannot detect blender cannot be sure the wireless network is appliance started working with Blender Appliance cannot Please contact local function after trouble- Functional failure service support for further shooting measures assistance are taken. www.electrolux.com...
 • Page 13 Turn ONLY the blade leakage holder anti-clockwise unmounting from assembly holder anti- may loosen glass jar appliance clockwise to unmount from and cause content to appliance leak out. Do not turn glass jar to unmount www.electrolux.com...
 • Page 14 Please enable your be enabled to detect appliance, WIFI icon phone’s GPS and try appliance APP. on phone keeps connecting to appliance blinking and setup during onboard again This is only needed fails after connection for onboarding attempt www.electrolux.com...
 • Page 15 WIFI signal lost application Press the On/off button at the side of Appliance Error in mobile phone Appliance is not application when switched on Wait for WIFI icon to light sending setting to up before sending setting appliance from mobile application www.electrolux.com...
 • Page 16 H8. Wi-Fi连接图标 安全建议 • 使用本产品前请去除并扔掉所有包装材料。 • 本产品不可由肢体伤残、感觉或精神障碍以及缺乏相关经验和知识的人员(包括儿童)使用,除非有负责其安 全的人员对其进行看管或指导。 • 将本产品及其电源线放在儿童够不到的地方。应对儿童加以看管,确保他们不将本产品作为玩具。 • 儿童不应在没有监管的情况下清洁和维护本产品。 • 本产品只能连接电压和频率均符合铭牌上规定的电源。 • 如果电源线损坏且/或防护外壳损坏,则不要再使用或收拾整理本产品。 • 如果本产品或电源线受损,必须由伊莱克斯或维修代理进行更换,以免发生危险。 • 不得将本产品、电源线或插头浸入水中或任何液体中。 • 不可在桌子或操作台的边缘,也不要在热气体、火炉、电炉或加热的烤炉附近使用或放置本产品。 • 务必将本产品放置在一个平坦、水平且干燥的台面上。 • 本产品在无人看管时,或在更换附件、清洁及维护前,务必关闭本产品开关并断开其电源。 • 刀片和衬垫非常锋利。有受伤的危险。在更换配件、使用后以及清洗和保养时,应格外小心。 • 本产品接通电源时且/或运转期间,请不要用双手或任何器皿接触刀片或衬垫。 • 不要试图拆掉刀片组件。 • 电器运转时请保持双手和器皿远离,避免人员受伤或电器损坏。 • 从电机机座上拿掉搅拌杯时,请确保电器已经关断电源。 • 搅拌罐内没有食物或液体时,请不要操作本产品。 • 盖子没有盖好时,请不要操作本产品。 www.electrolux.com...
 • Page 17 • 本产品适用于50及60Hz的电源频率下使用。 • 警告:为防止因意外复位热熔断路器造成的危险,本产品不得通过外部开关装置控制,例如计时器,或连接到 由公共设施定期打开和关闭的线路。 开始使用 首次使用本产品前,请拆除所有可能附着在配件上的包装材料,如塑料、贴纸和标签。首次使用前,请清洗设备 及配件。有关清洗说明,请参考“清洁与保养”部分。 准备好食材:彻底冲洗干净,切成4至6片,去掉任何坚硬或较大的种子。去掉水果或蔬菜的厚皮。 产品使用 清洁 – 确保使用干净的罐子,使用前冲洗罐子。 插入电源 最大负载 搅拌机- 最多可以用搅拌机搅拌1.5升的食材,以避免食材溅出。警告!建议等热的液体冷却后(最高90 度)再倒入搅拌罐。将罐装满一半后开始低速搅拌。搅拌罐会变得非常热,小心操作,注意保护您的手, 并通过填充孔将蒸汽排出。 切碎杯 - 切碎杯最多可以切碎0.4升的食材,以避免食材溅出。 研磨罐 - 您可以使用切碎杯研磨最多0.4升的食材,以避免食材溅出。 罐体组装 搅拌机 - 将盖子盖在罐子上,确保盖子紧密贴合。将量杯顺时针旋转安装在盖子上,直至其卡入到位。在 搅拌机没有运转的情况下,您可以通过填料孔添加食材。 切碎杯 – 将切碎杯变速箱从底部推入切碎杯,顺时针旋转,直至其卡入到位。将切碎刀片放置在切碎杯中 的轴上,然后将刀片向下推到正确位置。 盖上切碎杯盖子,顺时针旋转直至其卡入到位。 研磨罐 – 将研磨罐开口向上放置,放入食材。将研磨机刀片朝上推入研磨机刀片支架,直至其牢固就位。 将刀片支架倒置,将其拧在罐子上直至密封。 将研磨罐倒置,翻转食材。 www.electrolux.com...
 • Page 18 有预设速度 1-5,专用配方程序- 奶昔、汤、冰沙及脉冲模式供您选择。选定的速度或食谱程序将会被点 亮。您可以点击速度设置来激活任何速度,并通过点击不同的速度,或在速度条上滑动手指来调整速度。 使用脉冲模式可以迅速的将食材混合,达到您所需的混合度。按下脉冲图标进入脉冲模式。脉冲及速度图 标开始闪烁。按下1-5以不同的速度脉冲。如需使用来自App的程序,请按“开始应用程序配方” 图标。 搅拌机的推荐设置/程序 - 奶昔、汤、冰沙,速度(1-5),脉冲模式 切碎杯和研磨罐的推荐设置和程序 – 速度(1-5),脉冲模式 重要!搅拌机配有双重安全系统。产品无法启动,显示屏闪烁,表明盖子或罐子没有放置到位。这会确保 您不会在厨房里发生严重事故。 警告!产品运行期间切勿取掉量杯或盖子。切勿让搅拌机空转,搅拌机空转会导致产品过热,损坏产品。 搅拌期间确保手和餐具不要放置在搅拌机罐里。 停止使用 - 搅拌机将一直运行,直到程序完成。要手动停止任何程序请按停止图标。 用后清洁 - 建议您在使用完毕之后立即清理,以避免食物残渣干燥后留在组件里。 重要!为了避免罐子出现细纹,请在每次使用之后用清水冲洗干净,以防止食物中的酸性物质或挥发油使 塑料材料脱色。在放入洗碗机前,请务必用清水彻底冲洗。在罐子中注满温水,盖好盖子,将罐子放在底 座上。 清洁速度 - 清洁搅拌机和研磨罐时,以速度5运行30秒;清洁切碎机时,以速度1运行。 拔掉设备的电源插头。 清洗及保养 彻底清洁底座和接口 - 关闭搅拌机,拔掉电源线。用湿布擦拭搅拌机底座。 警告!切勿将底座、电源插头或电源线浸泡在水中或其他液体中。 彻底清洁罐子 - 拆除所有组件。用水和洗洁剂冲洗刀片。注意!搅拌机刀片不可拆卸。 警告!小心处理,刀片非常锋利! 享用您的新伊莱克斯产品! www.electrolux.com...
 • Page 19 弃置 本产品或其包装上的这个标志说明该产品不可作为家庭垃圾丢弃。回收时,请携带该产品前往官方收 集点或伊莱克斯(Electrolux)服务中心,以便以安全和专业的方式拆除并回收电池和电气部件。遵守 您所在国家关于单独回收电气产品和充电电池的规定。 伊莱克斯(Electrolux)保留更改产品、信息和规格的权利,恕不另行通知。 客户服务 联系客服部门时,请确保您已掌握了以下信息:型号、PNC、序列号。此类信息可在铭牌上找到。 由于Electrolux坚持持续开发产品的政策,本手册之中提及的产品规格、颜色、详细信息等等均可能随时更改, 恕不另行通知。 www.electrolux.com...
 • Page 20 食谱 请确保将您的产品与Master X 应用程序链接,以便您可以充分利用搅拌机。共有超过25种快速食谱程序,及超 过15种逐步食谱程序,将为您的日常烹饪带来快乐。 下表列出了Master 9搅拌机食谱的一般指南。 最长加工时间 最大容量 2分钟 1500毫升 推荐的搅拌速度 食谱 配料 数量 时间 速度设置 20~160 胡萝卜 克 20~160 土豆 克 30 秒 生蔬菜菜泥 20~160 (最大速度) 洋葱 克 40~320 水 克 菠萝切片 克 ≤ 120 秒 菠萝杏干冰沙 杏干...
 • Page 21 按下相应的按钮,再次启 回到暂停状态。 动选定的程序/速度。 b. 在程序暂停之后, 盖子未盖好或未放置 b. 按下闪烁按钮,继续暂停 到位。 的程序。 搅拌机不能启动 关掉搅拌机,拔掉机器电 源插头,等待10分钟,让 设备关闭,没有LED显 电机过热 电机冷却,然后再次开启 示灯亮起 搅拌机。 插头未正确连接在电 检查插头与电源插座的连 源插座上,或电源插 没有LED显示灯亮起 接,或尝试其他插座 座无电 断电 待供电后再使用本产品 没有LED显示灯亮起 搅拌机与网络连接断开。 在应用程序模式下,搅 应用程序无法检测到 确保搅拌机无线网络工作 拌机无法启动 设备。 正常。 请与当地服务支持部门联系 采取故障排除措施后, 功能故障 以获得进一步帮助。 设备仍不能正常工作。 www.electrolux.com...
 • Page 22 罐子/配件或食材使 设备关闭,没有LED灯 的食材相匹配(罐子用于搅 用不当 亮起。 拌水果和蔬菜)。 设备以一个速度、 脉冲或程序连续运行 3分钟后停止。 停止计时器被激活,防 按下所需的按钮继续使用 止过热 所有LED显示灯 (Wi-Fi除外)开始 脉冲3秒钟 ,之后 进入ON_IDLE模式 顺时针转动玻璃罐直到其卡 通过逆时针旋转玻璃罐 紧在刀片支架上,之后再安 而不是刀片支架将研磨 装到设备上。 从设备上拆卸时, 研磨罐泄露 机从设备中取出,可能 玻璃罐内的食物漏出 会使玻璃罐松动,并导 逆时针旋转刀片支架即可从 致食物泄漏。 设备上拆卸下来,拆卸时不 要转动玻璃罐。 当按下任何图标,LED 切碎机安装后无 先安装切碎机变速箱,之后 没有安装切碎机变速箱 显示灯将亮起3秒钟, 法工作 安装切碎机刀片 但切碎机还未转动 www.electrolux.com...
 • Page 23 路由器WIFI 的必须传播2.4 赫兹网络SSID 在新机设置期间, 新机设置 设备无法检测到SSID 路由器SSID在应用 路由器中无法隐藏SSID 设 程序中不可见 置(有关安装协助,请向路 由器制造商查询) 需要打开手机的GPS来 在与设备连接时,手 检测设备的应用 机上的WIFI图标一直 请打开手机的GPS,然后再 程序 在闪烁,尝试连接后设 次尝试连接到设备 置失败 仅在开机时需要此操作 请参阅路由器手册,查询有 关最佳性能距离和可能的障 WIFI图表未亮起,没有 碍干扰。 设备无法连接到WIFI 连接到WIFI网络 手机应用系统出 将搅拌机尽可能靠近路由 现错误 器,以防止WIFI信号丢失 按下设备侧面的“开”按钮。 向设备发送设置时, 手机应用系统出现 设备没有开启 等待WIFI图表亮起之后再从 错误 移动应用程序发送设置。 www.electrolux.com...
 • Page 24 H6. 1~5段速按鈕 H7. 瞬速按鈕 H8. Wi-Fi連接圖示 安全建議 • 使用本機前,請先拆除並丟棄所有包裝材料。 • 本電器設計不適合體格、感官或精神能力不健全,或者是缺少經驗和知識的人士(包括兒童)使用,除非他 們已透過負責他們安全的人士獲得有關使用本電器的監督或說明。 • 請將本電器及其電源線放在兒童拿不到的地方。請監督兒童確保他們不會將本機當成玩具。 • 除非在有人監督的情況下,否則不應由兒童清潔和保養本機。 • 本電器僅可連接至電壓及頻率符合定額定規格的電源供應器。 • 如果電源線損壞且/或防護外殼損壞,則需避免再使用或收拾整理此機器。 • 如果本電器或電源線已損壞,則應聯絡伊萊克斯 (Electrolux) 或其服務代理商協助更換,以避免發生危險。 • 請勿將本電器、電源線或插頭浸入水中或其他液體中。 • 操作機器時,請勿在桌子或檯面邊緣使用或放置此機器,也需留意避免放置於熱氣體、瓦斯爐、電爐或加熱 烤爐旁。 • 請務必將本電器放置在平坦且平穩的乾燥表面上。 • 此電器無人看管或在更換配件、進行清潔保養前,請務必關閉本電器並中斷其電源。 • 刀片和刀組非常鋒利。可能會有受傷危險。在更換配件、使用後及清潔與保養時,請務必小心。 • 本機連接至電源時和/或本機操作時,請勿接觸刀片或將手及任何器具放入本機中。 • 請勿試圖取下刀片組。 • 電器運轉時請保持雙手和器皿遠離,避免人員受傷或電器損壞。...
 • Page 25 • 蓋子沒有蓋好時,請不要操作本電器。 • 在處理大量食材時,請不要連續使用超過3分鐘。在連續3分鐘處理大量食材後,應當讓電器冷卻至少20分鐘 後才能再次使用。 • 除冰塊以外,果汁壺請避免用於攪拌或研磨堅硬和乾燥的物體。請使用多功能研磨器配件研磨堅硬和乾燥物 體(例如堅果、糖果、米粒等)。 • 將高溫液體倒入果汁壺攪拌時請務必小心,攪拌瞬間產生的熱氣可能導致高溫液體從容器內濺出。 • 使用果汁機攪拌時,請注意食材溫度最高請勿超過90°C • 不要超過本電器標明的最大裝載量。 • 不要使用本電器攪拌油漆。這是危險的操作,可能導致爆炸。 • 請勿讓電源線接觸灼熱表面,或懸掛在桌子或檯面邊緣。 • 請勿使用其他製造商製造的附件或零件,或非由伊萊克斯(Electrolux)出售的配件或零件,這可能會造成人 員傷害。 • 本電器僅供室內使用。 • 本電器僅供一般家庭使用。任何不當使用所導致的損壞,伊萊克斯將不負任何責任。 • 本電器適用在50及60電源頻率下使用。 • 警告:為防止因意外復位熱熔斷路器造成的危險,本產品不得透過外部開關裝置控制,例如計時器,或連接 到由公共設施定期打開和關閉的線路。 初次使用前 首次使用本產品前,請拆除所有可能附著在主機或配件上的包裝材料,如塑膠、貼紙和標籤。首次使用前,請先 清洗部分容器與配件。有關清洗說明,請參考“清潔與保養”指南。 食材準備:徹底沖洗乾淨,切成4至6片,去掉任何堅硬或較大的種子。去掉水果或蔬菜的厚皮。 產品使用 清潔 – 確保使用乾淨的果汁壺/容器,使用前請先沖洗乾淨。 插入電源 最高可使用容量...
 • Page 26 有預設速度 1-5,內建食譜程式 - 果昔、濃湯、碎冰、及瞬速模式供您選擇。選定的速度或食譜圖標將會 被點亮。您可以點擊速度設置來啟動任何速度,並通過點擊不同的速度,或在速度條上滑動手指來調整速 度。選擇瞬速模式可以快速將食材攪打至符合您需求的細緻程度。按下瞬速圖標進入瞬速模式後,速度鍵 將開始閃爍,接著可選擇1~5段不同的速度。如需使用APP操控果汁機,請按下果汁機操作面板上的APP圖 標並於APP中選擇攪打程式。 各配件建議使用的內建程式: 果汁壺- 果昔、濃湯、碎冰、速度(1~5)、瞬速模式 食物調理器與研磨器 - 速度(1~5)、瞬速模式 重要!攪拌機配有雙重安全系統。如配件蓋子未蓋好或配件未鎖定到指定位置,產品將無法啟動,且操作 面板將會開始閃爍。這會確保您不會在廚房裡發生嚴重事故。 警告!產品運行期間切勿取掉量杯或蓋子。切勿讓果汁機空轉,果汁機空轉可能導致產品過熱及損壞商 品。攪拌期間確保手和餐具不要放置在攪拌配件裡。 停止使用 – 果汁機將會持續運轉至內建程式完成,如要手動停止請按停止圖標。 用後清潔 – 建議您在使用完畢之後立即清理,以避免食物殘渣乾燥後留在組件裡。 重要!為了避免容器出現細紋,請在每次使用之後用清水沖洗乾淨,以防止食物中的酸性物質或揮發油使 塑膠材料脫色。如使用洗碗機清潔,請在放入洗碗機前先以清水稍微沖洗。您也可以於配件容器中倒入溫 水並蓋上蓋子,將配件放於主機上攪打清潔。 清潔速度 – 清潔果汁壺與研磨器時,以速度5運行30秒;清潔食物調理器時,以速度1運行。 拔掉設備的電源插頭。 清潔及保養 徹底清潔底座和介面 - 關閉果汁機,拔掉電源線。用稍微沾濕的布擦拭果汁機底座。 警告!切勿將主機底座、電源插頭或電源線浸泡在水中或其他液體中。 徹底清潔配件容器 - 拆除所有組件。用水和洗潔劑沖洗刀片。注意!果汁壺刀組不可拆卸。 警告!刀片非常鋒利,清潔時請注意! 請盡情享用您的伊萊克斯新產品! www.electrolux.com...
 • Page 27 棄置 本產品或其包裝上的這個標誌說明該產品不可作為家庭垃圾丟棄。回收時,請將產品交由當地回收服 務廠商處理,或聯絡當地政府機構尋求協助,以便安全拆除電器電池/零件並正確回收。遵守您所在國 家針對電器產品回收和充電電池的規定。 伊萊克斯(Electrolux)保留更改產品、資訊和規格的權利,恕不另行通知。 客戶服務 聯繫客服部門時,請確保您已掌握了以下資訊:型號、PNC、序號。此類資訊可在機身上產品標籤上找到。 由於Electrolux堅持持續開發產品的政策,本手冊之中提及的產品規格、顏色、詳細資訊等等均可能隨時更改, 恕不另行通知。 伊萊克斯 (Electrolux Group) 果汁機型號: E9TB1-90BP/ E9TB1-90PP 根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法 規定: 第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大 功率或 變更原設計之特性及功能。 第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現 有干擾現象時,應立即停用,並改善 至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電 通信。低功率射頻電機須忍受 合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 有鑒於世界各國對 綠色環保意識的重視,伊萊克斯依循RoHS「危害性限制物質指令」誠實標示產品化學 物質含量,關於本產品的 RoHS聲明書,請上伊萊克斯官網-->「支援服務」-->「RoHS聲明書」,依產品 類別及型號檢索。 http://www.electrolux.com.tw/Support/Customer-Care/ www.electrolux.com...
 • Page 28 食譜 請確保將您的產品與Master X 應用程式連接,以便您可以充分利用果汁機。共有超過25種快速食譜程式,及超 過15種逐步食譜程式,將讓您享受日常烹飪的樂趣。 下表列出了Master 9果汁機的參考食譜,供您參見。 最長攪拌時間(最高盛裝量) 最大容量 2分鐘 1500毫升 建議的攪拌速度 食譜 食材 數量/重量 攪打時間 速度設置 紅蘿蔔 20~160 克 馬鈴薯 20~160 克 蔬菜泥 30 秒 (最高速) 洋蔥 20~160 克 40~320 水 克 切片鳳梨 克 鳳梨杏桃冰沙 杏桃乾 克 ≤ 120 秒...
 • Page 29 到位。 次選擇您需要的內建程式/ 回到暫停狀態。 速度。 b. 在內建程式暫停後, 配件蓋子未蓋好或未正 b. 按下閃爍的內建程式,繼 果汁機不能啟動 確放置到位。 續剛才暫停的模式。 關掉果汁機,拔掉機器電 源插頭,等待10分鐘,讓 設備關閉,沒有LED顯 馬達過熱 馬達冷卻,然後再次開啟 示燈亮起 果汁機。 插頭未正確連接在電 檢查插頭與電源插座的連 源插座上,或電源插 沒有LED顯示燈亮起 接,或嘗試其他插座 座無電 斷電 待供電後再使用本產品 沒有LED顯示燈亮起 在APP應用城市連結模 網路連接斷開。請確認應用 APP應用程式無法偵測 式下,果汁機無法啟動 程式已連線到果汁機。 到果汁機設備。 請與當地客服部門聯繫以獲 採取故障排除措施后, 功能故障 得進一步幫助。 機器仍不能正常工作。 www.electrolux.com...
 • Page 30 設備關閉,沒有LED燈 的食材相匹配(果汁壺用於 用不當 亮起。 攪拌水果和蔬菜)。 果汁機以某個速度/瞬 速或內建食譜程式連續 運行3分鐘後停止。 停止計時器被啟動,防 按下所需的按鈕繼續使用 止過熱 所有LED顯示燈(Wi- Fi除外)開始閃爍3秒 鐘,之後操作介面進入 全亮模式 順時針轉動玻璃罐直到其卡 取出研磨器時,因為僅 緊在刀組底座上,之後再安 逆時針轉動玻璃罐而非 裝到果汁機主機上上。 拆卸研磨器時,玻璃罐 研磨器食材漏出 刀組底座。導致玻璃罐 內的食材漏出 與刀組底座鬆開,食材 逆時針旋轉刀組底座即可從 因而漏出。 果汁機主機上拆卸下來,拆 卸時不要轉動玻璃罐。 當按下任何內建程式, 食物調理器安裝 變速器未安裝至調理 先安裝變速箱,之後安裝食 LED顯示燈將閃爍3秒 後無法工作 杯上 物調理器刀片 鐘,但食物調理器還 未轉動 www.electrolux.com...
 • Page 31 路頻帶 果汁機WIFI連線 在連線過程中,手機應 果汁機無法偵測到SSID 設定 路由器中無法隱藏SSID 設 用程式無法找到SSID 置(有關安裝協助,請向路 由器製造商查詢) 需要打開手機的GPS來 在與果汁機連接時,手 偵測果汁機的應用程式 機上的WIFI圖示一直 請打開手機GPS功能,再次 在閃爍,嘗試連接後設 嘗試與果汁機連結 僅在連線時需要此 置失敗 操作 請參閱路由器使用手冊,查 詢有關最佳性能距離和可能 的障礙干擾。 WIFI圖示未亮起,且未 果汁機無法連接到WIFI 連接到WIFI網路 將果汁機盡可能靠近路由 手機應用程式出 器,以避免搜尋不到WIFI而 現錯誤 導致連線中斷 按下設備側面的“開/關”按 鈕。 向果汁機發送設置時, 果汁機沒有開啟 手機應用系統出現 等待WIFI圖示亮起之後再從 錯誤 手機APP發送設置。 www.electrolux.com...
 • Page 32 • 전원 코드가 손상된 경우나 하우징이 손상된 경우에는 제품을 사용하거나 집지 마십시오. • 제품 또는 전원 코드가 손상된 경우 위험 방지를 위해 Electrolux 또는 공식 서비스센터를 통해 교체해야 합니다. • 모터베이스에서 저그 (용기) 를 분리하기 전에 반드시 제품 전원을 끄십시오...
 • Page 33 • Electrolux 에서 권장하거나 공식 서비스센터에서 판매하는 액세서리나 부품을 사용하여야 합니다. 타 제조업체에서 만든 액세서리나 부품은 사용하지 마십시오. 제품의 오작동, 성능저하 및 부상의 위험이 있습니다. • 이 제품은 가정용으로 만들어진 제품으로 실내 전용 기기입니다. Electrolux 는 부적절한 용도로 사용하거나 부정확한 사용으로 인해 발생한 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.
 • Page 34 서비스 센터에 연락할 때는 모델, PNC, 일련번호를 준비해 주십시오. 이 정보는 제품에 부착된 라벨에서 볼 수 있습니다. 지속적인 제품 개발을 위한 Electrolux의 정책으로 인해 당사 제품의 사양, 색상 및 세부사항 그리고 본 설명서에 서 언급된 내용은 통보 없이 변경될 수 있습니다.
 • Page 35 구입하신 전자기기가 Master X App에 연결되어 있는지 확인하십시오. 그래야 블렌더를 최대한으로 활용하실 수 있습니다. 매일 요리 하고 싶은 마음이 들게 해줄 25개 이상의 빠른 레시피 프로그램 그리고 15개 이상의 단계별 레시피가 있습니다. 아래 표에 Master 9 Blender 레시피 일반 지침을 안내해 놓았습니다. 최대 처리 시간...
 • Page 36 APP_Mode에서는 블렌 겨 있다 블렌더에 무선 네트 앱이 기기를 탐지할 수 더를 가동할 수 없다. 워크가 작동하고 있는지 확 없다 인한다. 문제해결 조치를 취한 후 지역 서비스 지원 센터에 연락 기능 결함 에도 기기가 작동하지 해 추가 지원을 문의한다 않는다. www.electrolux.com...
 • Page 37 있다. 분리한다 이때 유리 용기를 돌려서 분리하지 않도록 한다 아무 아이콘이나 누르면, 다지기를 어셈블리 다지기 기어박스를 모든 LED가 3초 동안 다지기 기어박스를 초퍼에 설치했는데 먼저 설치하고 그 다음에 조립하지 않았다 깜박이고 다지기가 작동하지 않는다 다지기 칼날을 설치한다 작동하지 않습니다 www.electrolux.com...
 • Page 38 WIFI 신호가 끊기지 않도록 연결되어 있지 않다 블렌더를 가능한 한 라우터에 가깝게 놓는다 휴대폰 기기의 오류 기기 옆면의 On 버튼을 누른다 설정을 기기에 발송할 때 WIFI 아이콘에 불이 기기가 켜지지 않는다 휴대폰 애플리케이션에 들어오기를 기다린 후 모바일 오류가 있다 애플리케이션에서 설정을 보낸다 www.electrolux.com...
 • Page 39 • Jangan sekali-kali menggunakan atau mengangkat perabot apabila terdapat kerusakan pada kabel dan/atau kerangka bodi. • Jika perabot atau kabel dayanya rusak, penggantiannya harus dilakukan oleh Electrolux atau agen servisnya untuk menghindari bahaya. • Jangan merendam perabot, kabel dayanya, atau stekernya di dalam air atau cairan apa pun.
 • Page 40: Sebelum Menggunakan

  Electrolux karena dapat menimbulkan risiko cedera. • Perabot ini hanya untuk penggunaan dalam ruangan. • Perabot ini dimaksudkan hanya untuk penggunaan dalam rumah tangga. Electrolux tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak sesuai atau tidak benar.
 • Page 41 Isi gelas dengan air hangat-hangat kuku, pasang tutup, dan pasang gelas ke bodi unit. Kecepatan pembersihan - Pilih kecepatan 5 untuk Blender dan Penggiling dan jalankan selama 30 detik, pilih kecepatan 1 untuk Penyacah. Cabut steker perabot dari stopkontak www.electrolux.com...
 • Page 42: Pembersihan Dan Perawatan

  Simbol ini pada produk atau kemasan menandakan bahwa produk ini tidak boleh dibuang sebagai limbah rumah tangga. Untuk mendaur ulang produk, bawa ke tempat pembuangan resmi atau ke pusat servis Electrolux untuk melepas atau mendaur ulang baterai dan komponen listrik secara aman dan benar. Patuhi aturan nasional terkait pengumpulan limbah elektronik dan baterai isi ulang.
 • Page 43 Pastikan perabot terhubung ke aplikasi Master X App untuk mendapatkan performa blender yang optimal. Terse- dia >25 Program Resep Kilat & >15 Resep Lengkap untuk inspirasi memasak sehari-hari. Berikut adalah tabel yang berisi panduan Resep umum dengan Master 9 Blender. DURASI WAKTU PEMROSESAN MAKSIMAL...
 • Page 44: Pemecahan Masalah

  Pastikan APP tidak dapat men- blender tidak dapat jaringan nirkabel berfungsi deteksi perabot beroperasi pada Blender Perabot tidak dapat Hubungi pusat servis beroperasi setelah Masalah Fungsional setempat untuk mendap- langkah-langkah atkan bantuan lebih lanjut pemecahan masalah dilakukan www.electrolux.com...
 • Page 45 Bocor dari Gelas Kaca saat dudukan mata pisau Putar BAGIAN dudukan dilepas dari Perabot dapat melonggarkan mata pisau ke kiri untuk posisi gelas dan melepasnya dari Perabot, menyebabkan Jangan memutar Gelas kebocoran Kaca untuk melepasnya www.electrolux.com...
 • Page 46 GPS di ponsel harus Selama diaktifkan agar dapat menyambungkan ke mendeteksi Aplikasi Perabot, ikon WIFI di Aktifkan GPS di Perabot ponsel terus berkedip ponsel dan coba lagi dan konfigurasi gagal menyambungkan Perabot Ini hanya setelah berupaya diperlukan untuk menyambungkan menyambungkan www.electrolux.com...
 • Page 47 WIFI mudah Kesalahan pada terdeteksi dan tidak Aplikasi Seluler terputus Tekan tombol ON di bagian samping Perabot Kesalahan pada Perabot belum APlikasi Ponsel saat Tunggu sampai Ikon WIFI dihidupkan memilih pengaturan menyala sebelum memilih Perabot pengaturan dari Aplikasi Seluler www.electrolux.com...
 • Page 48 หากสายไฟช� า รุ ด ต้ อ งส่ ง ให้ ศู น ย์ บ ริ ก าร Electroluxหรื อ ช่ า งซ่ อ มบ� า รุ ง จั ด การเปลี ่ ย นใหม่ เ พื ่ อ ป้ อ งกั น อั...
 • Page 49 เครื ่ อ งปั ่ น นี ้ อ อกแบบมาเพื ่ อ การใช้ ง านในครั ว เรื อ นเท่ า นั ้ น Electrolux จะไม่ ร ั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความเสี ย หายใดๆ ที ่ อ าจเกิ ด...
 • Page 50 ชุ ด ใบมี ด ของโถปั ่ น ถอดออกไม่ ไ ด้ ค� า เตื อ น! จั บ อย่ า งระวั ง เพราะใบมี ด คมมาก! ขอให้ ม ี ค วามสุ ข กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Electrolux เครื ่ อ งใหม่ !
 • Page 51 แบตเตอรี ่ แ บบชาร์ จ ใหม่ ไ ด้ Electrolux ขอสงวนสิ ท ธิ ์ ใ นการเปลี ่ ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ อ มู ล และข้ อ มู ล จ� า เพาะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยไม่ ต ้ อ งแจ้ ง ให้ ท ราบ...
 • Page 52 แป ้ ง สาล ี 1 กร ั ม เกล ื อ หยิ บ มื อ ไข ่ ชิ ้ น 30~40 แพนเค ้ ก (แป ้ ง ) ว ิ น าท ี นม มล. น� ้ า มล. เนย กร ั ม www.electrolux.com...
 • Page 53 กรุ ณ าติ ด ต่ อ ขอความช่ ว ยเหลื อ เครื ่ อ งปั ่ น ไม่ ท � า งาน จากแก้ ไ ขอาการผิ ด ปกติ จากศู น ย์ บ ริ ก ารใกล้ บ ้ า น แล้ ว www.electrolux.com...
 • Page 54 ก่ อ น ตามด้ ว ยใบมี ด ส� า หรั บ โถ ตั ้ ง เข้ า กั บ ตั ว เครื ่ อ ง ของโถสั บ เข้ า กั บ โถสั บ วิ น าที และโถสั บ ไม่ เ ริ ่ ม สั บ ท� า งาน www.electrolux.com...
 • Page 55 โทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ เมื ่ อ ส่ ง การ จากนั ้ น จึ ง ส่ ง การตั ้ ง ค่ า จากแอป ตั ้ ง ค่ า ไปยั ง เครื ่ อ งปั ่ น โทรศั พ ท์ ม ื อ ถื อ www.electrolux.com...
 • Page 56 • Không bao giờ được sử dụng hoặc nhấc thiết bị lên nếu dây điện bị hỏng và/hoặc vỏ máy bị hỏng. • Thiết bị hoặc dây nguồn bị hỏng phải được thay bởi Electrolux hoặc đại lý bảo dưỡng của Electrolux để tránh nguy hiểm.
 • Page 57 • Chỉ sử dụng thiết bị này trong nhà. • Thiết bị này chỉ để sử dụng trong gia đình. Electrolux sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về hư hỏng có thể xảy ra do sử dụng không đúng cách hoặc sai mục đích.
 • Page 58 QUAN TRỌNG! Để tránh làm rạn nứt cối, luôn luôn rửa sạch cối trực tiếp với nước sạch sau khi sử dụng để tránh axit hoặc dầu mỡ tẩy màu vật liệu nhựa. Đổ nước ấm vào cối, đậy nắp và đặt cối lên bộ phận đế. www.electrolux.com...
 • Page 59 Các thông tin này có thể được tìm thấy trên biển thông số. Theo chính sách phát triển sản phẩm liên tục của Electrolux; các thông số kỹ thuật, màu sắc, và các chi tiết sản phẩm của chúng tôi và những gì được đề cập trong sổ tay hướng dẫn này có thể thay đổi mà không cần thông báo.
 • Page 60 Có hơn 25 Chương Trình Công Thức Nhanh & hơn 15 Công Thức Từng Bước có thể truyền cảm hứng cho việc nấu ăn của quý vị mỗi ngày. Bảng bên dưới là hướng dẫn chung Công Thức Máy Xay Master 9. THỜI GIAN XAY TỐI ĐA CÔNG SUẤT TỐI ĐA...
 • Page 61: Xử Lý Sự Cố

  Máy Xay Thiết bị không thể hoạt Vui lòng liên hệ với bộ phận động sau khi thực hiện Lỗi Chức Năng hỗ trợ dịch vụ địa phương các biện pháp xử lý sự để được hỗ trợ thêm cố. www.electrolux.com...
 • Page 62 CHỈ xoay giá đỡ để lắp lưỡi khi tháo ra từ Thiết Bị thể nới lỏng Cối Thủy Ngược Chiều Kim Đồng Hồ Tinh và khiến dung tích để tháo ra khỏi Thiết Bị bị rò rỉ. Không xoay Cối Thủy Tinh để tháo ra www.electrolux.com...
 • Page 63 AP Thiết Bị. thoại liên tục nhấp nháy nối lại với Thiết Bị trong khi và thiết lập bị lỗi sau khi tích hợp Điều này chỉ cần thiết cố gắng kết nối đối với việc tích hợp www.electrolux.com...
 • Page 64 Thiết Bị Lỗi trên Ứng Dụng Điện Thoại Di Động khi Thiết Bị không được bật Đợi Biểu Tượng WIFI sáng gửi thiết lập đến Thiết lên trước khi gửi thiết lập từ Bị Ứng Dụng Di Động www.electrolux.com...
 • Page 67 Website: www.electrolux.com Website: www.electrolux.co.id NEW ZEALAND PHILIPPINES Electrolux Small Appliances Electrolux Philippines, Inc. A division of Electrolux (NZ) Limited 10th Floor. W5th Avenue Building 3-5 Niall Burgess Road, Mt. Wellington, Auckland, 5th Avenue Corner 32nd Street New Zealand Bonifacio Global City,...
 • Page 68 Share more of our thinking at www.electrolux.com APAC-E9TB1-xxxx-IFU-AP-1...

This manual is also suitable for:

E9tb1-90bpE9tb1-90ppE9tb1-99ppE9tb1-99bp

Table of Contents