Download Table of Contents Print this page

Electrolux 2600 Instruction Book page 46

Assistent stand blender

Advertisement

o
Ostro¿nie sp³ukaæ rêcznie urz¹dzenie
1
tn¹ce (Niebezpieczeñstwo urazu!).
Do czyszczenia stosowaæ tylko wodê
i œrodek do mycia naczyñ. Nigdy nie
wstawiaæ czêœci blendera do
zmywarki do naczyñ.
Po ponownym w³o¿eniu urz¹dzenia
tn¹cego, obróciæ je w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek
zegara. Patrz tak¿e rozdzia³ „Monta¿
blendera".
2
Utylizacja
Utylizacja opakowania!
Opakowanie urz¹dzenia nale¿y
utylizowaæ. Wszystkie materia³y u¿yte
na opakowania s¹ przyjazne dla
œrodowiska i mo¿na je sk³adowaæ
bezpiecznie lub spaliæ w urz¹dzeniu
do spalania œmieci. Do produkcji
kartonu u¿yto makulatury i elementy
opakowania z kartonu powinny trafiæ
ponownie do sk³adu makulatury.
Przyk³adowe przepisy
Sk³adniki
Zupy/Przek¹ski
Zupa kremowa z jarzyn
ziemniaków
250 g
marchwi
125 g
100 g
selerów
1
cebula
1 l
bulionu miêsnego
1 kubek
crème fraîche,
lub œmietany
1 ³y¿ka
posiekanych zió³
sól, pieprz
46
Serwis
Ziemniaki, marchew, selery i cebulê umyæ, obraæ i pokroiæ
w kostkê. Rozdrobnione jarzyny wrzuciæ do 1/3 objêtoœci
bulionu miêsnego, doprowadziæ do wrzenia i gotowaæ
przez 10 minut.
Bulion i warzywa pozostawiæ do wystygniêcia i miksowaæ z
ustawieniem szybkoœci w po³o¿eniu 2 do powstania
drobnego przecieru. Pozosta³¹ czêœæ bulionu miêsnego
zagotowaæ w garnku, dodaæ przecier jarzynowy i krótko
zagotowaæ.
Do zupy dodaæ do smaku crème fraîche, sól i pieprz.
Przed podaniem posypaæ posiekan¹ pietruszk¹.
Utylizacja zu¿ytego urz¹dzenia!
Jeœli urz¹dzenie jest zu¿yte, nale¿y
go dostarczyæ do najbli¿szego
centrum materia³ów do odzysku lub
do wykwalifikowanego sprzedawcy,
który ma obowi¹zek przyj¹æ go za
drobn¹ op³at¹.
To urz¹dzenie zosta³o wykonany
zgodnie z najwy¿szymi wymaganiami
jakoœciowymi. W przypadku gdy
wyst¹pi¹ nieprawid³owoœci, na które
nie mo¿na znaleŸæ odpowiedzi w tej
instrukcji obs³ugi, nale¿y zwróciæ siê
do wykwalifikowanego sprzedawcy
lub serwisu firmy Electrolux.
Przygotowanie

Advertisement

loading

Table of Contents