Download Table of Contents Print this page

Electrolux 2600 Instruction Book page 27

Assistent stand blender

Advertisement

Asiakaspalvelu
Valmistamamme laitteet täyttävät erit-
täin korkeat laatuvaatimukset. Jos lait-
teessa kuitenkin esiintyy sellainen vika,
jonka korjaamiseksi käyttöohjeesta ei
löydy neuvoa, käänny laitteen myyjän
tai Electrolux-asiakaspalvelun puoleen.
Takuu
Tuotteen takuuaika voidaan ilmoittaa
erikseen. Ellei takuuaikaa ole erikseen
määritelty, noudatetaan vallitsevaa
lainsäädäntöä ja kansallisia määräyksiä.
Takuuehdot noudattavat vallitsevan
lainsäädännön mukaisia yleisiä ehtoja.
Ostokuitti säilytetään, koska takuun
alkaminen määritetään ostopäivän
mukaan. Korvaus huollosta voidaan
periä myös takuuaikana:
• aiheettomasta huoltokäynnistä
• ellei valmistajan laitteen asennuksesta,
käytöstä ja hoidosta antamia ohjeita
ole noudatettu.
Garanti (gäller för Finland)
Produktens garantitid kan definieras
separat. Finns det ingen separat defi-
nierad garantitid, har produkten
garanti enligt den gällande lagstiftnin-
gen och de lokala bestämmelserna.
Garantivillkoren uppfyller branschens
allmänna villkor enligt den gällande
lagstiftningen. Spara inköpskvittot som
verifikation för inköpsdatumet, som
avgör garantitidens början.
Kostnaderna kan debiteras även under
tid som omfattas av kostnadsfri service
• vid onödigt servicebesök.
• om tillverkarens anvisningar för instal-
lation, användning och skötsel inte
följts.
q
27

Advertisement

loading

Table of Contents