Download Table of Contents Print this page

Electrolux 2600 Instruction Book page 49

Assistent stand blender

Advertisement

Table of Contents
Sk³adniki
Drinki/Koktajle
Mro¿ona kawa
2 ³y¿ki
kawy
rozpuszczalnej
50 ml
wrz¹cej wody
250 ml
mleka
1/2
fili¿anki
pokruszonego
lodu
100 ml
bitej œmietany
Egg Nog
250 ml
gor¹cego mleka
2 TL
rumu
2 TL
miodu
1
jajko
ga³ka
muszkato³owa
Kawê rozpuœciæ we wrz¹cej wodzie i pozostawiæ do
wystygniêcia.
Nalaæ do pojemnika niewielk¹ iloœæ wody, dodaæ kostki
lodu i rozdrobniæ, ustawiaj¹c szybkoœæ w po³o¿eniu 3.
Wszystkie sk³adniki oprócz bitej œmietany wolno miksowaæ
przez 30-60 sekund, ustawiaj¹c szybkoœæ w po³o¿eniu 1.
Œmietanê ubijaæ na sztywno przez 40 sekund.
Wlaæ do szklanek i dodaæ bitej œmietany.
Ozdobiæ czekolad¹.
Mleko, rum i miód wolno miksowaæ prze 30-60 sekund,
ustawiaj¹c szybkoœæ w po³o¿eniu 2. Dodaæ jajo i nadal
miksowaæ przez 20 sekund, ustawiaj¹c szybkoœæ w
po³o¿eniu 2. Podawaæ posypane ga³k¹ muszkato³ow¹.
Przygotowanie
o
49

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents