Download Table of Contents Print this page

Electrolux 2600 Instruction Book page 48

Assistent stand blender

Advertisement

Table of Contents
o
Sk³adniki
Hummus (Hommos)
250 g
gotowanego
grochu (mo¿na
u¿yæ dok³adnie
op³ukany groch z
puszki)
3 ³y¿ki
oliwy
30 ml
soku z cytryny
4
z¹bki czosnku
30 ml
wody
Ciasta
Ciasto na placek
500 ml
mleka
3
jaja
1 szczypta
soli
250 g
m¹ki
Ciasto „stopiæ i zmieszaæ"
150 g
m¹ki
140 g
cukru
125 g
roztopionego
mas³a lub
margaryny
2
jaja
1 ³y¿ka
cukru waniliowego
60 ml
mleka
48
Wszystkie sk³adniki miksowaæ przez 40 sekund,
ustawiaj¹c szybkoœæ w po³o¿eniu 2 lub miksowaæ do
uzyskania g³adkiej masy.
Sk³adniki w³o¿yæ do blendera w podanej kolejnoœci.
Ciasto mieszaæ z szybkoœci¹ ustawion¹ w po³o¿eniu 2. W
miêdzyczasie brzegi kubka posypaæ m¹k¹. Ciasto przed
dalszym u¿yciem pozostawiæ do wyroœniêcia na 15 minut.
Piekarnik nagrzaæ do temperatury 180 °C. Nat³uœciæ
okr¹g³a formê do pieczenia o œrednicy ok. 20 cm.
W³o¿yæ wszystkie sk³adniki do pojemnika blendera.
Wszystkie sk³adniki miksowaæ przez 50 sekund,
ustawiaj¹c szybkoœæ w po³o¿eniu 2 lub miksowaæ do
uzyskania g³adkiej masy.
Masê wylaæ do przygotowanej formy i piec przez oko³o
30–35 minut do uzyskania z³oto-br¹zowego koloru.
Pozostawiæ do wystygniêcia i wed³ug ¿yczenia polaæ
polew¹.
Przygotowanie

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents