Download Table of Contents Print this page
Electrolux Explore 6 E6TB1-6ST User Manual

Electrolux Explore 6 E6TB1-6ST User Manual

High power blender

Advertisement

Quick Links

Explore 6
High Power Blender
User Manual
E6TB1-6ST
HR KORISNIČKI PRIRUČNIK
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
BRUGSANVISNING
DK
EN INSTRUCTION BOOK
KASUTUSJUHEND
EE
KÄYTTÖOHJE
FI
NOTICE D'UTILISATION
FR
DE BEDIENUNGSANLEITUNG
E6TB1-8ST
HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
MANUALE D'USO
IT
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
LV
NAUDOJIMO VADOVAS
LT
NO BRUKERHÅNDBOK
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
RO MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RU ИСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RS
SK NÁVOD NA POUŽITIE
NAVODILA ZA UPORABO
SI
BRUKSANVISNING
SE
TR KULLANIM KILAVUZU
UA І Н С ТР УК Ц І Я З Е КС П Л УА ТА Ц
AR

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Electrolux Explore 6 E6TB1-6ST

 • Page 1 Explore 6 High Power Blender User Manual E6TB1-6ST E6TB1-8ST HR KORISNIČKI PRIRUČNIK HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CZ NÁVOD K POUŽITÍ MANUALE D’USO SK NÁVOD NA POUŽITIE BRUGSANVISNING LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA NAVODILA ZA UPORABO EN INSTRUCTION BOOK NAUDOJIMO VADOVAS BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND NO BRUKERHÅNDBOK TR KULLANIM KILAVUZU KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA OBSŁUGI...
 • Page 2 COMPONENT HOW TO USE Max Speed Smoothie 1.75L 90sec Low Speed Hot Soup 1.4L 60 sec 10x pulse Ice crush 8 -10pcs Main blender jar Max Speed 700 gr Carrot Soup 1050 gr 60sec Max Speed Smoothie 0.6L 90sec Max Speed Warm liquid ( max 60 °C ) 0.4L...
 • Page 3 100 C 1.75L 1.4L click click...
 • Page 4 2 min 20 min 30sec 1.5 L...
 • Page 5 CLEANING AND CARE...
 • Page 6 Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži označava da se s proizvodom ne smije postupati kao s komunalnim otpadom. Za recikliranje proizvoda, odnesite ga na službeno sabirno mjesto ili u Electrolux servisni centar koji može ukloniti i reciklirati bateriju i električne dijelove na siguran i profesionalan način. Slijedite pravila svoje zemlje za odvojeno prikupljanje električnih proizvoda i punjivih baterija.
 • Page 7 DIJELOVI ( slika na stranici ‘2’ ) Mjerni poklopac Program za drobljenje leda Poklopac Gumb odabira brzina Vrč od borosilikatnog stakla Protuklizne nožice Sklop oštrice Boca za van * Postolje blendera Središnja oštrica boce za van* Program za izradu smoothie napitka Držač...
 • Page 8: Čišćenje I Održavanje

  UPOZORENJE ! Nikada ne rukujte uređajem bez poklopca. Nikada ne pokrećite prazan blender jer pokretanje praznog blendera može izazvati pregrijavanje i oštetiti proizvod. Držite ruke i pribor izvan vrča blendera dok blender miješa sastojke. UPOZORENJE ! Tijekom rada nemojte uklanjati vrč s postolja blendera. Ako je potrebno ukloniti vrč, najprije isključite uređaj, a zatim ga uklonite.
 • Page 9: Rješavanje Problema

  RJEŠAVANJE PROBLEMA PROBLEM MOGUĆI UZROK RJEŠENJE Ne možete uključiti Blender nije spojen na Provjerite napajanje u domu i ponovno ga blender ili blender električno napajanje. ukopčajte u strujnu utičnicu. ne radi. Sigurnosna sklopka nije Provjerite je li sklop oštrice pričvršćen, a vrč blokiran aktivirana.
 • Page 10: Bezpečnostní Pokyny

  Tento symbol na spotřebiči nebo jeho obalu značí, že spotřebič nepatří do domácího odpadu. Chcete -li spotřebič recyklovat, odevzdejte ho v oficiální sběrně nebo v servisním středisku Electrolux, kde mohou baterii i elektrické součásti vyjmout a recyklovat bezpečně a odborně. Postupujte podle pravidel pro separovaný sběr elektrických výrobků a nabíjecích baterií platných ve vaší...
 • Page 11 DÍL ( strana s obrázkem ‘2’ ) Víko s odměrkou Program Drcení ledu Víko Volič rychlosti Nádoba z borokřemičitanového skla Protiskluzové nožičky Sestava čepelí Láhev s sebou* Základna mixéru Střední čepel láhve s sebou* Program Smoothie Držák čepelí lahve s sebou* Program Horká...
 • Page 12: Čištění A Péče

  Otočte ovladačem do polohy " ZAP " a potom zvolte program podle potřeby, nebo otočte ovladačem přes polohu "ZAP " přímo na požadovanou rychlost (viz nastavení programu /rychlosti č. 2 ). VAROVÁNÍ ! Spotřebič nikdy nepoužívejte bez víka. Mixér nikdy nespouštějte prázdný, protože by se mohl přehřát a poškodit.
 • Page 13: Odstraňování Závad

  ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD PROBLEM MOŽNÁ PŘÍČINA ŘEŠENÍ Mixér nelze zapnout Mixér není zapojený do Zkontrolujte napájení v domácnosti a mixér znovu ani používat. elektrické sítě. zapojte do zásuvky. Bezpečnostní spínač není Ujistěte se, že sestava čepelí je dotažená a nádoba zapnutý. je zajištěna ve správné...
 • Page 14 For at genbruge dit produkt skal du bringe det til et of f icielt indsamlingssted eller til et Electrolux-servicecenter, som kan f jerne og genbruge batteriet og de elektriske dele på en sikker og professionel måde. Følg dit lands regler for separat indsamling af elektriske produkter og genopladelige batterier.
 • Page 15 KOMPONENT ( billede side ‘2’ ) Målebæger Program til knusning af is Låg Hastighedsvælger Beholder i borosilikatglas Skridsikre fødder Knivsamling Takeaway -flaske * Fod til blender Midterste del af flaske* Smoothie - program Holder til aftagelig flaskeblad * Program til varme supper Låg til Takeaway - flaske* * kun visse modeller ANVENDELSE...
 • Page 16: Rengøring Og Pleje

  Drej knappen til positionen " TÆND ", vælg derefter det program, du skal bruge, eller drej knappen direkte hen på den ønskede hastighed (se nr. 2 program- / hastighedsindstilling ) ADVARSEL ! Betjen aldrig apparatet uden låg. Start aldrig blenderen, når den er tom. Den tomme blender kan overophede, hvilket kan ødelægge produktet.
 • Page 17 FEJLFINDING PROBLEM MULIGE ÅRSAGER LØSNING Blenderen ikke kan Blenderen er ikke tilsluttet Kontrollér boligens strømforsyning og stik. tændes eller betjenes. en strømforsyning. Sikkerhedskontakten er Sørg for, at knivsamlingen er fastgjort, og at ikke aktiveret. beholderen er låst i den rigtige position på blenderen. Knappens position Drej knappen hen på...
 • Page 18: Safety Advice

  To recycle your product, please take it to an official collection point or to an Electrolux service center that can remove and recycle the battery and electric parts in a safe and professional way. Follow your country’s rules for the separate collection of electrical products and rechargeable batteries.
 • Page 19: How To Use

  COMPONENT ( picture page ‘2’ ) Measuring lid Ice crush program Speed selector Borosilicate glass jar Non-slip feet Blade assembly Takeaway bottle* Blender base Takeaway bottle central blade* Smoothie program Takeaway bottle blade holder * Hot soup program Takeaway bottle lid* *certain models only HOW TO USE ( picture page ‘2-4 ’...
 • Page 20: Cleaning And Care

  WARNING! During operation, do not remove your jar from blender base. If it’s necessary to remove the jar, please turn off the appliance first then remove it. WARNING! With heavy load (maximum capacity ), do not let the blender run for more than 2 minutes. Allow it to cool down for at least 20 minutes before continuing.
 • Page 21: Troubleshooting

  TROUBLESHOOTING PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION You cannot Blender is not connected Check your home power supply and replug. activate or operate to electrical supply. the blender. Safety switch is not Make sure the blade assembly is fastened and the activated. jar is locked in the right position of blender base.
 • Page 22: Kasutuselt Kõrvaldamine

  Toote ringlussevõtuks viige see ametlikku kogumispunkti või Electroluxi hoolduskeskusesse, kus on võimalik aku ja elektriosad ohutult ja professionaalselt eemaldada ning taaskasutusse suunata. Elektritoodete ja laetavate patareide eraldi kogumisel järgige riigis kehtestatud eeskirju. Electrolux jätab endale õiguse tooteid, teavet ja spetsifikatsioone ilma ette teatamata muuta.
 • Page 23 KOMPONENT ( pildileht ‘2’ ) Mõõtekaas Jää purustamise programm Kaas Kiirusevalija Borosilikaatklaasist kann Mittelibisevad jalad Tera kokkupanek Kaasavõetav pudel * Blenderi alus Kaasavõetava pudeli keskne tera* Smuuti -programm Kaasavõetava pudeli tera hoidja * Kuuma supi programm Kaasavõetava pudeli kaas* *ainult teatud mudelid KUIDAS KASUTADA ( pildileht ‘2-4’...
 • Page 24: Puhastus Ja Hooldus

  Pöörake nupp asendisse „ SEES“, seejärel valige vastavalt programm või keerake nupp asendisse „ SEES“ otse soovitud kiirusele ( vt programmi / kiiruse sätet nr 2 ). HOIATUS ! Ärge kasutage seadet ilma kaaneta. Ärge kunagi käitage tühja blenderit, kuna blenderi tühjalt käitamine võib põhjustada ülekuumenemist ja võib toodet kahjustada.
 • Page 25 TÕRKEOTSING PROBLEM VÕIMALIK PÕHJUS LAHENDUS Pliidiplaati ei saa Blender ei ole elektrivõrku Kontrollige toiteallikat oma majapidamises ja käivitada või ühendatud. ühendage uuesti. kasutada. Ohutuslüliti ei ole Veenduge, et terakomplekt on kinnitatud ja et kann aktiveeritud. on blenderi alusel õigesse asendisse lukustatud. Nupp ei ole veel keeratud Keerake nupp asendisse „...
 • Page 26 Kierrätä laite viemällä se viralliseen keräyspisteeseen tai Electrolux -huoltokeskukseen, jossa akku ja sähköosat voidaan poistaa ja kierrättää turvallisesti ja ammattimaisesti. Noudata asuinmaasi sääntöjä, jotka koskevat sähkölaitteiden ja ladattavien akkujen keräämistä. Electrolux pidättää oikeuden muuttaa tuotteita, tietoja ja teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.
 • Page 27 KOMPONENTTI ( kuva sivulla ‘2’ ) Mittakansi Jäämurske-ohjelma Kansi Nopeuden valitsin Borosilikaattikulho Liukumattomat jalat Teräkokoonpano Mukaan otettava pullo* Tehosekoittimen jalusta Mukaan otettavan pullon keskiterä* Smoothie -ohjelma Mukaan otettavan pullon teränpidike* Kuuma keitto -ohjelma Mukaan otettavan pullon kansi* *vain tietyt mallit KÄYTTÖ...
 • Page 28: Puhdistus Ja Hoito

  Kierrä nuppi ” ON ” asentoon ja valitse seuraavaksi ohjelma tai kierrä nuppi ”ON” asennon ohi ja suoraan halutun nopeuden kohdalle ( ks. nro 2 ohjelman /nopeuden asetus) VAROITUS! Älä koskaan käytä laitetta ilman sen kantta. Älä koskaan käytä tehosekoitinta tyhjänä, sillä...
 • Page 29 VIANMÄÄRITYS ONGELMA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU Et saa kytkettyä Tehosekoitinta ei ole Tarkista kotisi verkkovirransyöttö ja kytke tehosekoitinta yhdistetty sähköverkkoon. laitteen virtajohto uudelleen pistorasiaan. päälle tai et voi Turvakytkin ei ole käytössä. Varmista, että teräkokoonpano on kiinnitetty käyttää sitä. ja että kulho on lukittu oikeaan asentoon tehosekoittimen jalustalla.
 • Page 30: Consignes De Sécurité

  Pour recycler votre produit, veuillez le transporter dans un point de collecte of f iciel ou un centre de service après- vente Electrolux pouvant retirer et recycler la pile et les composants électriques de manière sûre et professionnelle. Respectez les règles de votre pays pour la collecte sélective des produits électriques et des batteries rechargeables.
 • Page 31: Comment Utiliser

  COMPOSANT ( image page ‘2’ ) Couvercle doseur Programme Glace pilée Couvercle Sélecteur de vitesse Récipient en verre borosilicaté Pieds antidérapants Ensemble lame Bouteille à emporter* Base du mixeur Lame centrale de la bouteille à emporter* Programme Smoothie Porte -lame pour bouteille à emporter* Programme Soupe chaude Couvercle de la bouteille à...
 • Page 32: Nettoyage Et Entretien

  Branchez l’appareil. Tournez la manette sur la position „ MARCHE ” puis sélectionnez le programme approprié, ou tournez la manette sur la position „ MARCHE “ sur la vitesse souhaitée directement ( voir n°2 programme /réglage de vitesse ). AVERTISSEMENT! N’utilisez jamais l’appareil sans couvercle. Ne faites jamais fonctionner le mixeur à...
 • Page 33: Dépannage

  DÉPANNAGE PROBLÈME CAUSE POSSIBLE SOLUTION Vous ne pouvez Le mixeur n’est pas branché Vérifiez l’alimentation électrique de votre maison et ni activer ni faire à la prise murale. rebranchez-le. fonctionner le Le disjoncteur n’est pas Assurez -vous que l’ensemble lame est bien serré et mixeur.
 • Page 34 SICHERHEITSHINWEISE Lesen Sie vor der ersten Nutzung des Geräts die folgenden Anweisungen sorgfältig. • Dieses Gerät dient zum Mischen von Lebensmitteln. • Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung/ mangelndem Wissen benutzt werden, wenn diese durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von dieser Person Anweisungen erhalten haben, wie das Gerät sicher zu bedienen ist und welche Gefahren bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung bestehen.
 • Page 35 Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Um Ihr Produkt zu recyceln, bringen Sie es bitte zu einer of f iziellen Sammelstelle oder zu einem Electrolux Kundendienstzentrum, das Batterien und elektrische Bauteile sicher und professionell ausbauen und recyceln kann.
 • Page 36 Bereiten Sie die Zutaten vor, indem Sie sie gründlich abspülen, in 4 bis 6 Stücke schneiden und alle harten oder großen Samen entfernen. Entfernen Sie die dicke Schale von Obst oder Gemüse. WARNUNG ! Überschreiten Sie nicht die maximale Füllmenge, die auf dem Behälter angegeben ist. Prof i -Tipps : Der Behälter besteht aus Borosilikat - Glas, das sogar kochendem Wasser ( 100 °C) standhält.
 • Page 37: Reinigung Und Pflege

  REINIGUNG UND PFLEGE ( abbildung auf Seite ‘5’ ) Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose. Motorgehäuse. Tauchen Sie den Mixerboden niemals in Wasser! Reinigen Sie ihn nur mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Scheuermittel, Scheuerschwämme oder scheuernden Reinigungsmittel.
 • Page 38: Biztonsági Tudnivalók

  és hasznosítják újra az akkumulátorokat és az elektromos alkatrészeket. Tartsa be az országa tölthető elemek/akkumulátorok és elektromos termékek szelektív begyűjtésére vonatkozó szabályait. Az Electrolux fenntartja a jogot a termékeinek, a közölt információknak és műszaki adatoknak előzetes értesítés nélküli módosítására.
 • Page 39 ALKATRÉSZEK ( kép a 2. oldalon ) Mérőfedél Jégaprítás program Fedél Sebességválasztó Boroszilikát üvegkancsó Csúszásgátló talp Szerelt penge Hordozható palack * Turmixgép talpa Hordozható palack központi pengéje* Smoothie program Hordozható palack pengetartója* Forró leves program Hordozható palack fedele * *csak bizonyos típusok esetén HOGYAN HASZNÁLJA ( kép a 2 -4.
 • Page 40: Tisztítás És Ápolás

  Csatlakoztassa az elektromos hálózathoz. Forgassa a gombot „ BE ” helyzetbe, majd válassza ki a programot, vagy forgassa a gombot túl a „BE ” álláson, közvetlenül a kívánt sebességre (lásd : 2. program/ sebesség -beállítás ) FIGYELEM ! Soha ne működtesse a készüléket fedél nélkül. Soha ne üzemeltesse a turmixgépet üresen, mert az túlmelegedést okozhat, és károsíthatja a terméket.
 • Page 41 HIBAELHÁRÍTÁS HIBAJELENSÉG LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS Nem lehet A turmixgép nem csatlakozik Ellenőrizze az otthona elektromos hálózatát, majd elindítani vagy az elektromos hálózathoz. csatlakoztassa újra a készüléket. üzemeltetni A biztonsági kapcsoló nincs Ügyeljen arra, hogy a szerelt penge legyen a mixert. bekapcsolva.
 • Page 42: Consigli Di Sicurezza

  Per riciclare il prodotto, consegnarlo a un punto di raccolta uf f iciale o a un centro di assistenza Electrolux in grado di rimuovere e riciclare la batteria e i componenti elettrici in modo sicuro e professionale. Rispettare le disposizioni locali per quanto riguarda la raccolta dif ferenziata di prodotti elettrici e batterie ricaricabili.
 • Page 43 COMPONENTE ( immagine a pagina 2 ) Dosatore Programma Tritaghiaccio Coperchio Selettore velocità Bicchiere in vetro borosilicato Piedini antiscivolo Gruppo lame Bottiglia take - away* Base del frullatore Lama centrale della bottiglia take- away* Programma Frullato Portalama della bottiglia take - away* Programma Minestra calda Coperchio della bottiglia take-away * * solo determinati modelli...
 • Page 44: Pulizia E Manutenzione

  Posizionare il bicchiere (3) con il gruppo lame f issato ( 4) sulla base del frullatore ( 5) e la maniglia verso destra. Ruotarlo in senso orario finché non si blocca in posizione. AVVERTENZA ! L'apparecchiatura non può essere accesa se il bicchiere non è perfettamente inserito sulla base del frullatore.
 • Page 45: Risoluzione Dei Problemi

  RISOLUZIONE DEI PROBLEMI PROBLEMA CAUSA POSSIBILE SOLUZIONE Non è possibile Il frullatore non è collegato Controllare l'alimentazione di rete ricollegarlo. attivare o mettere all'alimentazione di rete. in funzione il L'interruttore di sicurezza Assicurarsi che il gruppo lame sia fissato e che frullatore.
 • Page 46 Šis simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka izstrādājumu nedrīkst izvietot mājsaimniecības atkritumos. Lai pārstrādātu izstrādājumu, lūdzu, nogādājiet to oficiālā atkritumu savākšanas vietā vai Electrolux servisa centrā, kurš var drošā un profesionālā veidā atvienot un pārstrādāt izstrādājuma akumulatoru un elektriskās daļas. Ievērojiet savā...
 • Page 47 SASTĀVDAĻA ( attēls 2. lapā ) Mērvāks Ledus smalcināšanas programma Vāks Ātrumu pārslēgs Borosilikāta stikla krūze Neslīdošie pamatnes balsti Asmeņa montāžas pamatne Pārnēsājamā pudele * Blendera pamatne Pārnēsājamās pudeles centrālais asmens* Smūtiju programma Pārnēsājamās pudeles asmens turētājs* Karstas zupas programma Pārnēsājamās pudeles vāks* *Tikai atsevišķiem modeļiem LIETOŠANA...
 • Page 48: Tīrīšana Un Apkope

  Pagrieziet pārslēgu pozīcijā “ON ”, tad atlasiet attiecīgo programmu vai pagrieziet pārslēgu pāri pozīcijai “ ON” tieši uz vēlamo ātrumu ( sk. programmas /ātruma iestatījumu nr. 2 ). BRĪDINĀJUMS ! Nekad nelietojiet ierīci bez vāka. Nekad nedarbiniet blenderi, kad tas ir tukšs —...
 • Page 49 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA PROBLĒMA IESPĒJAMAIS CĒLONIS RISINĀJUMS Blenderi nevar Blenderis ir pareizi pieslēgts Pārbaudiet strāvas padevi mājās un atkārtoti ieslēgt vai tas strāvas padevei. pieslēdziet ierīci elektrotīklam. nedarbojas. Nav aktivizēts drošības Pārliecinieties, ka ir piestiprināta asmeņa pamatne un slēdzis. krūze ir fiksēta blendera pamatnē pareizā pozīcijā. Pārslēgs vēl nav pagriezts Pagrieziet regulatoru pozīcijā...
 • Page 50 Šis simbolis ant prietaiso (ar jo pakuotės ) nurodo, kad prietaiso negalima mesti kartu su buitinėmis atliekomis. Nebenaudojamą prietaisą atiduokite į oficialų elektrinių prietaisų surinkimo punktą arba „ Electrolux “ remonto centrą, kuriame prietaisas bus išardytas, išimta jo baterija ir kitos elektrinės dalys siekiant jas tinkamai utilizuoti. Laikykitės Jūsų šalyje galiojančių elektros prietaisų ir įkraunamų...
 • Page 51 ELEMENTAS ( žr. ‘2’ psl. ) Matavimo indelis Ledukų smulkinimo programa Dangtelis Greičio pasirinkimo jungiklis Borosilikato stiklo ąsotis Neslystančios kojelės Peiliukų blokas Kelioninė gertuvė* Trintuvo pagrindas Centrinė gertuvės geležtė* Glotnučio programa Gertuvės geležtės laikiklis * Karštos sriubos programa Gertuvės dangtelis * *tik tam tikruose modeliuose KAIP NAUDOTI ( žr.
 • Page 52: Valymas Ir Priežiūra

  DĖMESIO! Trintuvui veikiant nebandykite ąsočio išimti iš trintuvo pagrindo. Jei ąsotį išimti būtina, pradžioje išjunkite prietaisą. DĖMESIO! Didelės apkrovos atveju ( jei indas pripildytas), neleiskite trintuvui veikti ilgiau nei 2 minutes. Išjunkite prietaisą ir palaukite bent 20 minučių, kad prietaisas atvėstų. Profesionalų...
 • Page 53: Sutrikimų Šalinimas

  SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS TRIKTIS GALIMA PRIEŽASTIS SPRENDIMO BŪDAS Trintuvo Trintuvas neprijungtas prie Patikrinkite namų elektros tinklą ir bandykite nepavyksta įjungti elektros maitinimo tinklo. dar kartą. arba valdyti. Neįjungtas saugos jungiklis. Pasirūpinkite, kad peiliukų blokas būtų tinkamai pritvirtintas, o ąsotis įstatytas į trintuvo pagrindą ir tinkamai užf iksuotas.
 • Page 54 For å resirkulere produktet ditt, bør du ta det med til en of f isiell gjenbruksstasjon eller et Electrolux- servicesenter som kan f jerne og resirkulere batteriet og elektriske deler på en trygg og profesjonell måte. Følg landets regler for separat innsamling av elektriske produkter og oppladbare batterier.
 • Page 55 KOMPONENT ( bilde ‘2’ ) Målelokk Isknuseprogram Lokk Hastighetsvelger Glassmugge av silikat Sklisikre føtter Knivmontering Takeawayflaske* Blenderbase Midtblad til takeawayflaske* Smoothieprogram Bladholder for takeawayflaske* Varm suppe-program Lokk til takeawayflaske * *kun enkelte modeller BRUK ( bilde ‘2 - 4’ ) Rengjøring–...
 • Page 56: Rengjøring Og Stell

  Drei bryteren til “ PÅ ” og velg deretter programmet tilsvarende, eller drei bryteren over “ PÅ” til ønsket hastighet direkte ( se nr. 2 program - / hastighetsinnstilling). ADVARSEL ! Apparatet må aldri brukes uten lokk. Aldri kjør blenderen tom, mens den er tom, kan det føre til overoppheting og produktet kan skade produktet.
 • Page 57 FEILSØKING PROBLEM MULIG ÅRSAK LØSNING Du kan ikke Blenderen er ikke koblet til Sjekk hjemme - nettstrømforsyningen og koble aktivere eller strømforsyningen. til igjen. betjene Sikkerhetsbryteren er ikke Sørg for at knivenheten er festet og at krukken blenderen. aktivert. er låst i den riktige posisjonen til blenderbasen. Bryterposisjonen er ikke Drei bryteren til PÅ-posisjonen.
 • Page 58: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  firmy Electrolux, który może wyjąć i poddać recyklingowi akumulatory i części elektryczne w bezpieczny i profesjonalny sposób. Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących oddzielnej zbiórki urządzeń elektrycznych i akumulatorów. Firma Electrolux zastrzega sobie prawo do zmiany produktów, informacji i specyfikacji bez uprzedzenia.
 • Page 59 ELEMENT ( rysunek ‘2’ ) Pokrywka pomiarowa Program kruszenia lodu Pokrywa Pokrętło wyboru prędkości Słoik ze szkła borokrzemianowego Nóżki antypoślizgowe Zespół noża Pojemnik na wynos* Podstawa blendera Środkowe ostrze do pojemnika na wynos* Program koktajlu Uchwyt na ostrze pojemnika na wynos* Program gorącej zupy Nakrętka pojemnika na wynos* * tylko w niektórych modelach...
 • Page 60: Czyszczenie I Konserwacja

  Przekręcić pokrętło do pozycji „ WŁ. ”, a następnie wybrać odpowiedni program lub przekręcić pokrętło bezpośrednio na pozycję „ WŁ. ” na żądaną prędkość (patrz nr 2 ustawienie programu /prędkości ). OSTRZEŻENIE! Nie wolno używać urządzenia bez pokrywy. Nigdy nie uruchamiać pustego blendera, ponieważ...
 • Page 61: Rozwiązywanie Problemów

  ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PROBLEM MOŻLIWA PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE Nie można Blender nie jest podłączony Sprawdzić źródło zasilania i wtyczkę. włączyć i do zasilania elektrycznego. obsługiwać Wyłącznik bezpieczeństwa Upewnić się, że zespół ostrza jest zamocowany, blendera. nie jest włączony. a pojemnik jest zablokowany we właściwym położeniu podstawy blendera.
 • Page 62 Pentru reciclarea produsului, predați-l la un punct de colectare oficial sau la un centru de service Electrolux care poate demonta și recicla bateria și piesele electrice într - un mod sigur și profesional. Respectați reglementările naționale pentru colectarea separată a produselor electrice și a bateriilor reîncărcabile.
 • Page 63: Modul De Utilizare

  COMPONENTĂ ( imaginea de la pagina ‘2 ’ ) Capac gradat Program de zdrobire a gheții Capac Selector de viteze Vas din sticlă borosilicată Picioare antiderapante Sticlă detașabilă* Ansamblu lame Baza blenderului Lamă centrală recipient detașabil* Suport pentru lama recipientului detașabil* Program Smoothie Program de supă...
 • Page 64: Curățarea Și Îngrijirea

  Rotiţi butonul în poziţia “ ON” ( PORNIT ), apoi selectaţi programul corespunzător, sau rotiţi butonul în poziţia “ ON ” ( PORNIT ) pe viteza dorită direct (vezi 2 program / setarea vitezei). AVERTISMENT! Nu utilizați niciodată aparatul fără capac. Nu folosiţi niciodată blenderul gol, în timpul funcţionării blenderul se poate supraîncălzi şi poate deteriora produsul.
 • Page 65 DEPANARE PROBLEMĂ CAUZĂ POSIBILĂ SOLUȚIE Blenderul nu Blenderul nu este conectat la Verificați sursa de alimentare electrică și poate fi activat sursa de alimentare electrică. reintroduceți ștecherul în priză. sau utilizat. Întrerupătorul de siguranță nu Asigurați -vă că ansamblul lamei este fixat și vasul este activat.
 • Page 66: Рекомендации По Технике Безопасности

  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Перед первым использованием прибора внимательно прочитайте эту инструкцию. • Данный прибор предназначен для смешивания продуктов. • Этот прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под...
 • Page 67 профессионально извлечь и утилизировать батарею и электрические компоненты изделия. Соблюдайте действующие в вашей стране нормы по раздельному сбору электроприборов и аккумуляторных батарей. Компания Electrolux оставляет за собой право вносить изменения в прибор, информацию и технические характеристики без уведомления. КОМПОНЕНТ ( pисунок, стр. ‘2’ ) Мерная...
 • Page 68 Подготовьте ингредиенты. Тщательно промойте продукты и нарежьте на 4– 6 частей, удалив все твердые или крупные семечки. Удалите толстую кожуру с фруктов или овощей. ВНИМАНИЕ! Не превышайте максимальный объем наполнения, указанный на чаше прибора. Советы экспертов : Чаша изготовлена из боросиликатного стекла, которое выдерживает даже температуру...
 • Page 69: Очистка И Уход

  ОЧИСТКА И УХОД ( pисунок страница ‘5’ ) Перед чисткой прибора всегда отключайте его от электросети. Корпус двигателя. Ни в коем случае не погружайте основание блендера в воду! Основание можно только протирать влажной тканью. Не используйте для чистки прибора абразивные чистящие...
 • Page 70 Овај симбол на производу или његовој амбалажи указује на то да производ не сме да се одложи као кућни отпад. Да бисте рециклирали производ, однесите га на званично место за прикупљање или Electrolux сервисни центар, где се батерија и електрични делови могу безбедно и професионално уклонити и рециклирати. Поштујте прописе своје земље о одвојеном...
 • Page 71 КОМПОНЕНТА ( cлика на стр. ‘2’ ) Мерни поклопац Програм за дробљење леда Поклопац Бирач брзина Посуда од боросиликатног стакла Неклизајуће ножице Одвојива боца* Склоп ножева Постоље блендера Централни нож одвојиве боце Држач ножа одвојиве боце* Програм за смутије Програм за врелу супу Поклопац...
 • Page 72 Окрените дугме у положај „ ON ” ( Укључено ) и затим изаберите жељени програм или окрените дугме у положај „ ON ” (Укључено ) директно на жељену брзину ( погледајте 2 . програм/подешавање брзине). УПОЗОРЕЊЕ! Никад не покрећите уређај без поклопца. Никад не укључујте празан блендер јер...
 • Page 73: Решавање Проблема

  РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ПРОБЛЕМ МОГУЋИ УЗРОК РЕШЕЊЕ Не можете да Блендер није прикључен на Проверите струјну утичницу и прикључите укључите или напајање струјом. поново. користите Осигурач се није активирао. Уверите се да је склоп ножева причвршћен и да блендер. је посуда закључана на добром месту на постољу блендера.
 • Page 74: Bezpečnostné Pokyny

  Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale označuje, že sa s výrobkom nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom. Ak chcete svoj výrobok recyklovať, odneste ho na of iciálne zberné miesto alebo do servisného strediska Electrolux, kde môžete batériu a elektrické časti bezpečne odovzdať a nechať profesionálne recyklovať. Dodržiavajte pravidlá svojej krajiny týkajúce sa separovaného zberu elektrických výrobkov a nabíjateľných batérií.
 • Page 75: Návod Na Použitie

  KOMPONENTY ( obrázok na strane ‘2’ ) Meracie veko Program na drvenie ľadu Veko Volič rýchlosti Nádoba z brosilikátového skla Protišmykové nožičky Zostava čepelí Fľaša so sebou * Podstavec mixéra Centrálna čepeľ fľaše so sebou* Program Smoothie Držiak čepelí na fľašu so sebou* Program pre horúce polievky Veko fľaše so sebou * *len určité...
 • Page 76: Čistenie A Starostlivosť

  Otočte ovládač do polohy „ ZAP. “ a potom podľa toho zvoľte program, alebo otočte ovládač do polohy „ ZAP.“ priamo na požadovanú rýchlosť (pozri program č. 2 /nastavenie rýchlosti ). VÝSTRAHA! Spotrebič nikdy neuvádzajte do prevádzky bez veka. Nikdy nespúšťajte mixér prázdny, pretože beh mixéra naprázdno môže spôsobiť...
 • Page 77: Riešenie Problémov

  RIEŠENIE PROBLÉMOV PROBLÉM MOŽNÁ PRÍČINA RIEŠENIE Mixér sa nedá Mixér nie je zapojený do elektrickej Skontrolujte napájanie v domácnosti a znova zapnúť ani siete. spotrebič zapojte. používať. Bezpečnostný vypínač nie je Uistite sa, že je nástavec s čepeľami zapnutý. upevnený a nádoba je zaistená v správnej polohe základne mixéra.
 • Page 78: Varnostni Nasveti

  Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da izdelek ni uvrščen med gospodinjske odpadke. Za reciklažo izdelek odnesite na uradno zbirno mesto ali na servisni center Electrolux, kjer bodo lahko baterijo in električne dele odstranili ter reciklirali varno in profesionalno.
 • Page 79 KOMPONENTA ( slika na strani ‘2’ ) Merilni pokrov Program za drobljenje ledu Pokrov Izbirnik hitrosti Posoda iz borosilikatnega stekla Protizdrsne nogice Sklop rezila Prenosna posoda * Osnova mešalnika Osrednje rezilo prenosne posode * Program za šejke Držalo za rezila prenosne posode * Program za vroče juhe Pokrov prenosne posode * *le nekateri modeli...
 • Page 80: Čiščenje In Nega

  Gumb obrnite v položaj za vklop in izberite ustrezni program ali pa ga zavrtite mimo položaja za vklop in neposredno na želeno hitrost (glejte program št. 2 /nastavitev hitrosti ). OPOZORILO! Naprave nikoli ne vklapljajte brez pokrova. Nikoli ne zaženite praznega mešalnika, saj se lahko pregreje in poškoduje.
 • Page 81: Odpravljanje Težav

  ODPRAVLJANJE TEŽAV TEŽAVA MOŽNI VZROK REŠITEV Mešalnika ni Mešalnik ni priključen na Preverite napajanje v vašem domu in mešalnik mogoče vklopiti električno napajanje. ponovno priklopite. ali je uporabljati. Varnostno stikalo ni Prepričajte se, da je sklop rezila pritrjen in da je posoda vklopljeno.
 • Page 82 För att återvinna produkten ska du ta den till en miljöstation eller till ett Electrolux -servicecenter som kan ta bort och återvinna batteriet och elektriska delar på ett säkert och professionellt sätt. Följ landets regler för separat insamling av elektriska produkter och laddningsbara batterier.
 • Page 83 KOMPONENT ( bild ‘2’ ) Mätlock Program för iskrossning Lock Hastighetsväljare Kanna i borsilikatglas Halkfria fötter Knivenhet Take away-flaska* Motorenhet Mixerblad till take away-flaska* Program för smoothie Bladhållare till take away- flaska* Program för varm soppa Lock till take away-flaska* * endast på...
 • Page 84: Rengöring Och Skötsel

  Vrid ratten till " PÅ " och välj därefter program, eller vrid ratten förbi " PÅ" till önskad hastighet ( se nr. 2 välja program/ hastighet ). VARNING! Använd aldrig produkten utan lock. Kör aldrig mixern med tom kanna då det kan orsaka överhettning och skada produkten.
 • Page 85 FELSÖKNING PROBLEM MÖJLIG ORSAK ÅTGÄRD Det går inte att Mixern är inte ansluten till eluttaget. Kontrollera säkringarna i installationen och starta eller köra försök igen. mixern. Säkerhetsbrytaren är inte påslagen. Kontrollera att knivenheten sitter fast och att bägaren är rätt monterad på motorenheten. Vredets position är inte ”PÅ”...
 • Page 86 Ürününüzü geri dönüştürmek için lütfen resmi bir toplama noktasına veya pili ve elektrikli parçaları güvenli ve profesyonel bir şekilde çıkarıp geri dönüştürebilecek bir Electrolux servis merkezine götürün. Ülkenizin elektrikli ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin ayrı toplanması konusundaki kurallarına uyun.
 • Page 87 BİLEŞEN ( resim sayfa ‘2’ ) Ölçü kapağı Buz kırma programı Kapak Hız seçici Borosilikat cam sürahi Kaymaz ayaklar Bıçak tertibatı Taşınabilir şişe * Blender tabanı Taşınabilir şişe merkez bıçağı* Smoothie programı Taşınabilir şişe bıçağı tutucusu* Sıcak çorba programı Taşınabilir şişe kapağı * * yalnızca bazı...
 • Page 88 Düğmeyi “ON” konumuna getirin ve uygun programı seçin ya da düğmeyi “ON” konumuna getirerek doğrudan istenen hızda çalıştırın ( bknz. 2 nolu program /hız ayarları ) UYARI! Cihazı hiçbir zaman kapaksız çalıştırmayın. Blender’ı asla boş çalıştırmayın, blender boş çalıştırıldığında aşırı ısınmaya ve ürünün zarar görmesine neden olabilir. Sürahide karıştırma işlemi devam ederken elinizi ve mutfak aletlerini blender’dan uzak tutun.
 • Page 89: Sorun Giderme

  SORUN GİDERME SORUN OLASI NEDEN ÇÖZÜM Blender Blender elektrik prizine bağlı Evinizdeki elektriği kontrol edin ve cihazı tekrar açılmıyor veya değildir. prize takın. çalıştırılamıyor. Güvenlik anahtarı Bıçak tertibatının sıkıca yerleştirildiğinden ve etkinleştirilmemiştir. sürahinin blender tabanına doğru pozisyonda kilitlendiğinden emin olun. Düğme henüz “...
 • Page 90 Цей символ на виробі або на упаковці свідчить про те, що виріб не підлягає утилізації як побутові відходи. Для утилізації виробу віднесіть його в офіційний пункт збору або в сервісний центр Electrolux, який може безпечно та професійно демонтувати та утилізувати батарею та електричні деталі. Дотримуйтесь правил вашої країни щодо роздільного збору електричних виробів та...
 • Page 91 КОМПОНЕНТ ( малюнок на стор. ‘2’ ) Мірна кришка Програма подрібнення льоду Кришка Перемикач швидкості Чаша з боросилікатного скла Протиковзні ніжки Пляшка, що знімається Ріжучий блок Підставка блендера Центральний лезо пляшкки, що знімається* Тримач леза пляшки, що знімається* Програма смузі Програма...
 • Page 92: Чищення Та Догляд

  Поверніть перемикач в положення « УВІМКНЕНО », потім виберіть відповідну програму або поверніть перемикач у положення « УВІМКНЕНО » безпосередньо на потрібну швидкість (див. № 2 налаштування програми / швидкості ). ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використовувати прилад без кришки заборонено. Ніколи не запускайте блендер...
 • Page 93: Усунення Несправностей

  УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ПРОБЛЕМА МОЖЛИВА ПРИЧИНА РІШЕННЯ Не вдається Блендер не підключений до Перевірте електропостачання та знову вставте ввімкнути електромережі. вилку в розетку. блендер або Запобіжний вимикач не діє. Переконайтеся, що ріжучий блок закріплений, привести його а чаша зафіксована у правильному положенні в...
 • Page 94 ‫اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻷﻋﻄﺎل وإﺻﻼﺣﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ‬ ‫اﻟﺴﺒﺐ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ‬ ‫اﻟﺤﻞ‬ ‫ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﯿﻚ ﺗﻨﺸﯿﻂ أو‬ .‫اﻟﺨﻼط ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺻﻞ ﺑﺎﻟﺘﯿﺎر اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﻲ‬ .‫ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻚ وأﻋﺪ ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻘﺎﺑﺲ‬ .‫ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﺨﻼط‬ .‫ﻣﻔﺘﺎح اﻷﻣﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻔﻌﻞ‬ ‫ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻔﺮات وإﺣﻜﺎم ﺗﺜﺒﯿﺖ‬ .‫اﻹﺑﺮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﺑﻘﺎﻋﺪة اﻟﺨﻼط‬ .‫ﻣﻔﺘﺎح...
 • Page 95 ‫ﺗﺤﺬﻳﺮ! ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺤﻤﻞ اﻟﺜﻘﯿﻞ )اﻟﺴﻌﺔ اﻟﻘﺼﻮى(، ﻻ ﺗﺪع اﻟﺨﻼط ﻳﻌﻤﻞ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ دﻗﯿﻘﺘﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻟﻮاﺣﺪة. اﺗﺮﻛﻪ ﻟﯿﺒﺮد ﻟﻤﺪة ﻻ‬ .‫ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 02 دﻗﯿﻘﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ‬ .‫ﻧﺼﺎﺋﺢ اﺣﺘﺮاﻓﯿﺔ: ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﻨﺒﺾ، ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﺧﻠﻄ ً ﺎ ﺳﺮﻳﻌ ً ﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻﺗﺴﺎق اﻟﻤﻄﻠﻮب‬ .(‫...
 • Page 96 ‫اﻟﻤﻜ ّ ﻮن‬ ( 2 ‫اﻟﻤﻜ ّ ﻮن )ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺼﻮر‬ ‫ﻏﻄﺎء ﻗﯿﺎس‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﺤﻖ اﻟﺜﻠﺞ‬ ‫اﻟﻐﻄﺎء‬ ‫ﻣﺤﺪد اﻟﺴﺮﻋﺔ‬ ‫إﺑﺮﻳﻖ ﻣﻦ زﺟﺎج اﻟﺒﻮرﺳﻠﯿﻜﺎت‬ ‫ﻗﺪم ﻏﯿﺮ اﻧﺰﻻﻗﯿﺔ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺸﻔﺮة‬ ‫زﺟﺎﺟﺔ ﺳﻔﺎري‬ ‫ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺸﻔﺮة‬ ‫اﻟﺸﻔﺮة اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﺰﺟﺎﺟﺔ اﻟﺴﻔﺎري اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻲ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﻤﻮﺛﻲ‬ ‫ﺣﺎﻣﻞ ﺷﻔﺮة زﺟﺎﺟﺎت اﻟﺴﻔﺎري اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻲ‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ...
 • Page 97 .‫ھﺬا اﻟﺮﻣﺰ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺞ أو ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻮﺗﻪ ﻳﺸﯿﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻛﻨﻔﺎﻳﺎت ﻣﻨﺰﻟﯿﺔ‬ ‫ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻨﻪ‬Electrolux ‫ﻹﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ، ﻳﺮﺟﻰ اﺻﻄﺤﺎﺑﻪ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺠﻤﯿﻊ رﺳﻤﯿﺔ أو إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫إزاﻟﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ واﻷﺟﺰاء اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮھﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ آﻣﻦ ة واﺣﺘﺮاﻓﯿﺔ. اﺗﺒﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ﻓﻲ دوﻟﺘﻚ‬...

This manual is also suitable for:

Explore 6 e6tb1-8st

Table of Contents