Download Table of Contents Print this page

Electrolux 2600 Instruction Book page 43

Assistent stand blender

Advertisement

Table of Contents
Szanowni klienci!
o
Prosimy o dok³adne przeczytanie tej
instrukcji obs³ugi. Nale¿y szczególnie
zwróciæ uwagê na zasady
bezpieczeñstwa, które podano na
pierwszych stronach! Instrukcjê
obs³ugi nale¿y przechowywaæ w celu
korzystania z niej w póŸniejszym
terminie. Instrukcjê tê nale¿y
przekazaæ ewentualnemu
nastêpnemu u¿ytkownikowi tego
sprzêtu.
Opis sprzêtu (rysunek 1)
A Pojemnik
B Otwór wylewowy
C Otwór do nape³niania z kubkiem do
nape³niania (z mo¿liwoœci¹
blokowania)
D Pokrywa
E Urz¹dzenie tn¹ce
F Pierœcieñ uszczelniaj¹cy
(w urz¹dzeniu tn¹cym)
G Obudowa silnika
H Przycisk pulsowania
J
Prze³¹cznik obrotowy do zmiany
szybkoœci
K Gumowe nó¿ki zapobiegaj¹ce
przesuwaniu
L Przegroda na zwijany przewód (spód
urz¹dzenia)
M Tabliczka znamionowa (spód
urz¹dzenia)
1
Zasady bezpieczeñstwa
Bezpieczeñstwo sprzêtu
elektrycznego firmy Electrolux
odpowiada ogólnie stosowanym
przepisom technicznym i zasadom
dotycz¹cym bezpieczeñstwa sprzêtu.
Jako producent sprzêtu szczególnie
zalecamy stosowanie siê do
poni¿szych zasad bezpieczeñstwa.
Ogólne zasady
bezpieczeñstwa
• Sprzêt ten mo¿na pod³¹czaæ tylko do
Ÿród³a zasilania, którego napiêcie
jest zgodne z podanym na tabliczce
znamionowej!
• Wtyk sieciowy przewodu zasilaj¹cego
nigdy nie powinien byæ wyjmowany z
gniazdka przez poci¹ganie za
przewód.
• Nigdy nie nale¿y u¿ywaæ blendera,
jeœli
– sprzêt jest uszkodzony,
– przewód zasilaj¹cy jest
uszkodzony.
• Jeœli przewód zasilaj¹cy blendera
jest uszkodzony, w celu unikniêcia
zagro¿enia nale¿y go wymieniæ u
producenta lub w jego serwisie lub
przez inny przeszkolony personel.
• Sprzêt mo¿e byæ naprawiany jedynie
przez przeszkolony personel.
Niefachowa naprawa mo¿e
spowodowaæ znaczne zagro¿enia. W
celu naprawy nale¿y zwróciæ siê do
serwisu firmy Electrolux lub do
wykwalifikowanego sprzedawcy.
Zagro¿enie dla dzieci
• Nigdy nie nale¿y pozostawiaæ
w³¹czonego sprzêtu bez nadzoru i
nale¿y zachowaæ szczególn¹
ostro¿noœæ w obecnoœci dzieci!
Na co nale¿y szczególnie
zwróciæ uwagê podczas
eksploatacji sprzêtu
• Nigdy nie nale¿y chwytaæ blendera
wilgotnymi rêkoma podczas jego
pracy.
• Nie nale¿y suszyæ czêœci
plastikowych na grzejnikach lub w
ich bezpoœredniej bliskoœci.
• W blenderze nie nale¿y mieszaæ farb
(lakierów, poliestrów itd.).
Zagro¿enie wybuchem!
• Po zakoñczeniu pracy, jak równie¿
przed czyszczeniem i konserwacj¹,
blender nale¿y wy³¹czyæ i wyci¹gn¹æ
wtyczkê z gniazdka sieciowego.
• Demonta¿ urz¹dzenia tn¹cego mo¿e
przeprowadzaæ wy³¹cznie
przeszkolony personel z
uprawnieniami.
o
43

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents