Download Print this page
Electrolux EBR5000 Instruction Book

Electrolux EBR5000 Instruction Book

Blender powermix silent

Advertisement

Quick Links

BLENDER POWERMIX SILENT MODEL EBR5000/5050

Advertisement

loading

Summary of Contents for Electrolux EBR5000

 • Page 1 BLENDER POWERMIX SILENT MODEL EBR5000/5050...
 • Page 2 Instruction book Before using the appliance for the first time, please read the safety advice 说明书 首 次使用本器具前,请阅读安 全建议 說明手冊 第 一次使用本機之前,請先閱 讀安全建議 설명서 제 품을 처음 사용하기 전 안전 지침을 읽어 보십시오 คู ่ ม ื อ แนะนำการใช้ ง าน ก่ อ นใช้ อ ุ ป กรณ์ เ ป็ น ครั ้ ง แรก กรุ ณ า อ่...
 • Page 3 부품 组件 組件 Components A. 搅拌杯 A. 攪拌杯 A. 용기 A. Jug B. 杯嘴 B. 壺嘴 B. 주둥이 B. Spout C. 搅拌杯盖 C. 攪拌杯蓋 C. 블렌더 비커 뚜껑 C. Blender jug lid D. 量杯 D. 量杯 D. 계량컵 D. Measuring cup E.
 • Page 4 Safety advice / 安全建议 Read the following instruction • If the appliance or the supply cord heavy loads, the blender should be left carefully before using the appliance for is damaged, it must be replaced by to cool for at least 10 minutes. the first time. the manufacturer, its service agent or • Do not exceed the maximum filling similarly qualified person, in order to...
 • Page 5 安全建議 / 안전 지침 • 刀片與墊片非常鋒利!可能會有受傷 首次使用本機時,請詳閱下列說明。 的危險!在組裝、使用後拆解或清潔 • 本機設計不適合體格、感官或精神能 時,請務必小心!請確保本機未接上 力不健全,或者是缺少經驗和知識的 主電源。 人士(包括兒童)使用,除非他們已透 • 切勿將本機浸泡在水中或任何其他液 過負責他們安全的人士獲得有關使用 本機的監督或說明。 體中。 • 請監督兒童確保他們不會把玩本機。 • 食材量多時,每次請勿連續使用果汁 機超過 2 分鐘。食材量多時,每運轉 • 本機僅可連接至電壓及頻率符合定額 2 分鐘,應讓果汁機停機冷卻至少 牌上之規格的電源供應器! 10 分鐘。 • 如果電源線、外殼已損壞,切勿使用 • 切勿超出本機列明的最大注入量。 或提取本機。 • 請勿攪拌溫熱液體(最高 90 度)。 • 必須僅將本機連接至接地插座。如 有必要,可使用一條適合...
 • Page 6: Getting Started

  Getting started / 入门指南 / 開始入門 / 작동 시작 1. Before using the blender for the 2. Place the blender on a flat surface 3. Close the lid and (A) insert the first time, wash all parts except for and lock the jug into position on the measuring cup in the filler hole and themotor housing.
 • Page 7 4. Processing hot liquids: allow hot 5. Start the blender by turning the 6. Ice crushing: press the PULSE button liquids to cool down until lukewarm speed selector to the right. Start at low for 3-5 seconds several times until you before filling the jug.
 • Page 8: Cleaning And Care

  Cleaning and care / 清洁与养护 / 清潔與保養 / 세척 및 관리 1. Quick cleaning: Pour warm water into 2. Thorough cleaning: Turn the blender 3. Remove the lid and jug. Turn the the jug, add a few drops of detergent. off and unplug the power cord.
 • Page 9 Additional features* / 其他功能* / 附加功能* / 추가 기능* 1. Fill the mini chopper* with adequate 2. To make juice: Insert the filter* (see 3. Cleaning instruction, filter: Take ingredients. Place the blade assembly Filter guide for position) before use. out the filter lock.
 • Page 10: Troubleshooting

  Troubleshooting, Blending guide and Additional features guide Troubleshooting Symptom Cause Solution The blender does not switch on. The speed selector is not on the right Choose the appropriate speed. To use position. PULSE function, make sure the speed selector is on PULSE position. The jug is over filled.
 • Page 11 故障排除、搅拌指南和其他功能指南 故障排除 故障情况 原因 解决办法 搅拌杯无法启动。 未将调速旋钮旋转到正确的位置。 选择合适的速度。若要使用“PULSE” (点动)功能,请确保调速旋钮对准 了“PULSE”(点动)位置。 搅拌杯装得过满。 取出部分待加工物,使杯中的待加工 物降至最大容量(1.75 升)以下。 插头未正确插入电源插座。 检查插头是否正确插入插座,或尝试 将插头插入其他插座。 停电。 等待来电。 功能故障。 联系得到授权的检修人员。 建议的搅拌速度 设置 1 设置 2 设置 3 PULSE(点动) (速度 1-3*/低速) (速度 4-6*/中速) (速度 7-8*/高速) • 冰块 • • • •...
 • Page 12 疑難排解,果汁機和附加功能指南 疑難排解 狀況 原因 解決方法 果汁機電源未開啟。 轉速旋鈕未切至正確位置。 選擇適合的速度。若要使用瞬間功能 (PULSE),請確保將轉速旋鈕轉到瞬 間按鈕 (PULSE) 的位置。 攪拌杯太滿。 將攪拌杯倒空,使其不要超過最大容 量(1.75 公升)。 未將插頭正確地插入電源插座。 檢查是否已將插頭插入電源插座或 更換插座。 停電。 等待供電恢復。 功能問題。 請洽詢授權的服務中心。 建議的攪拌速度 設定 1 設定 2 設定 3 PULSE (速度 1 到 3*/低速) (速度 4 到 6*/中速) (速度 7 到 8*/高速) •...
 • Page 13 문제해결, 혼합 가이드와 추가 기능 가이드 문제해결 문제 원인 해결 방법 적절한 속도를 선택합니다. PULSE 블렌더가 켜지지 않습니다. 속도 선택기가 제대로 된 위치에 있지 않습니다. 기능을 사용하려면 속도 선택기가 PULSE 위치인지 확인합니다. 용기가 과도하게 채워져 있습니다. 용기를 비 워서 최대 수준을 초과하지...
 • Page 14 Cấu tạo ส่ ว นประกอบ Komponen A. Bình A. เหยื อ ก A. Tabung B. Miệng rót B. ปากเหยื อ ก B Corong C. Nắp bình máy xay C. ฝาปิ ด เครื ่ อ งปั ่ น C. Penutup tabung blender D.
 • Page 15 คำแนะนำด้ า นความปลอดภั ย / Petunjuk keselamatan อ่ า นคำแนะนำต่ อ ไปนี ้ โ ดยละเอี ย ดก่ อ น • ปลดสายไฟตั ว เครื ่ อ งจากแหล่ ง จ่ า ยไฟ • อุ ป กรณ์ อ อกแบบมาสำหรั บ ใช้ ง านภายใน ใช้...
 • Page 16 Lời khuyên về sự an toàn Đọc kỹ chỉ dẫn sau đây trước khi sử • Nếu thiết bị hoặc dây dẫn bị hỏng • Không để máy xay hoạt động trên dụng thiết bị lần đầu tiên. thì phải được thay bởi nhà sản xuất, 2 phút một lần khi sử...
 • Page 17 เริ ่ ม ใช้ ง าน / Untuk memulai / Bắt đầu 1. ก่ อ นใช้ เ ครื ่ อ งปั ่ น เป็ น ครั ้ ง แรก 2. วางเครื ่ อ งปั ่ น บนพื ้ น ผิ ว เรี ย บ จากนั ้ น 3.
 • Page 18 4. การปั ่ น ของเหลวร้ อ น: รอให้ ข องเหลว 5. เริ ่ ม การปั ่ น โดยปรั บ แป้ น ปรั บ ความเร็ ว 6. การปั ่ น น้ ำ แข็ ง : กดปุ ่ ม PULSE ร้ อ นเย็ น ลงจนกว่ า อุ ่ น พอดี ก ่ อ นเติ ม เข้ า ใน ไปทางขวา...
 • Page 19 การทำความสะอาดและดู แ ล / Pembersihan dan perawatan / Làm sạch và bảo trì 1. การทำความสะอาดเร่ ง ด่ ว น: เทน้ ำ อุ ่ น 2. การทำความสะอาดอย่ า งละเอี ย ด: 3. นำฝาและเหยื อ กออก ลงในเหยื อ ก เติ ม น้ ำ ยาซั ก ฟอกสองถึ ง สาม ปิ...
 • Page 20 คุ ณ สมบั ต ิ เ พิ ่ ม เติ ม * / Fitur tambahan* / Các tính năng bổ sung* 1. เติ ม เครื ่ อ งปั ๋ น ขนาดเล็ ก * 2. การปั ่ น น้ ำ ผลไม้ : ใส่ ท ี ่ ก รอง (ดู ค ำ 3.
 • Page 21 การแก้ ไ ขปั ญ หา คำแนะนำในการปั ่ น และคุ ณ สมบั ต ิ เ พิ ่ ม เติ ม การแก้ ไ ขปั ญ หา อาการ สาเหตุ แนวทางแก้ ไ ข เครื ่ อ งปั ่ น ไม่ เ ปิ ด ทำงาน แป้...
 • Page 22 Penelusuran masalah, Panduan blender, dan Panduan fitur tambahan Penelusuran masalah Gejala Penyebab Solusi Blender belum dihidupkan. Pemilih kecepatan tidak berada di Pilih kecepatan yang memadai. Untuk posisi yang tepat. menggunakan fungsi PULSE, pastikan pemilih kecepatan berada di posisi PULSE. Tabung terlalu penuh. Kosongkan tabung agar Anda tidak melebihi tingkat maksimal (1,75 liter).
 • Page 23 Xử lý sự cố, Hướng dẫn xay và Hướng dẫn về các tính năng bổ sung Xử lý sự cố Triệu chứng Nguyên nhân Giải pháp Máy xay không bật. Núm điều chỉnh tốc̣ không ở đúng Chọn tốc độ phù hợp. Để sử dụng vị...
 • Page 26 (02)-845-CARE(2273) (02)-4543 1800-10-845-CARE(2273) 14122011-rev1...
 • Page 27 Share more of our thinking at www.electrolux. 20110819-1-rev2 Product specications and colours are subject to changes and vary from country to country...

This manual is also suitable for:

Ebr5050