Kære Kunde - Electrolux 2600 Instruction Book

Assistent stand blender
Hide thumbs

Advertisement

k
k
Kære kunde,
Læs venligst denne brugsanvisning
omhyggeligt igennem. Bemærk i sær-
deleshed sikkerhedshenvisningerne på
de første sider i denne! Opbevar ven-
ligst brugsanvisningen til senere brug.
Giv den videre til eventuelle nye ejere
af apparatet.
Apparatbeskrivelse (billede 1)
A Beholder
B Hældeåbning
C Påfyldningsåbning med fyldebæger
(aflåselig)
D Dæksel
E
Knivanordning
F
Pakningsring (i knivanordning)
G Motorhus
H Impuls-knap
J
Drejekontakt til hastighedstrin
K Skridsikre gummifødder
L
Fag til kabelopvikling (apparatbagside)
M Typeskilt (apparatbagside)
1
Sikkerhedshenvisninger
Sikkerheden vedrørende Electrolux-
elektroapparater svarer til de aner-
kendte tekniske regler og apparatsik-
kerhedsloven. Alligevel ser vi os som
producent foranlediget til, at gøre dig
fortrolig med efterfølgende sikkerhe-
dshenvisninger.
Generel sikkerhed
• Apparatet må kun tilsluttes til et
strømnet, hvis spænding og frekvens
stemmer overens med dataene på
typeskiltet!
• Træk aldrig stikket ud af stikdåsen i
tilslutningsledningen.
• Tag aldrig apparatet i brug, hvis
– tilslutningsledningen er beskadiget,
– huset er beskadiget.
• Skulle tilslutningsledningen på dette
apparat blive beskadiget, skal den uds-
10
kiftes af producenten eller hans kunde-
service eller af en lignende kvalificeret
person, for at undgå risici.
• Reparationer på dette apparat må kun
gennemføres af fagfolk. Gennem usag-
kyndige reparationer kan der opstå
betydelige risici. Henvend dig i tilfælde
af reparation til Electrolux-Kundeser-
vicen eller til din specialforhandler.
Sikkerhed for børn
• Lad aldrig apparatet køre uden opsyn,
og varetag overfor børn en særlig
opsynspligt!
Hvad du bør være opmærksom
på ved brug af apparatet
• Tag aldrig apparatet i brug med våde
hænder.
• Plastikdele må ikke tørres på eller i
umiddelbar nærhed af varmelegemer.
• Der må ikke røres farver (lakker, polyes-
ter osv.) med apparatet - eksplosions-
fare!
• Inden alle rengørings- og plejearbejder
skal apparatet slukkes og stikket træk-
kes ud.
• Knivanordningen må kun adskilles af
autoriseret specialpersonale.
• Rengør aldrig motorhuset under rin-
dende vand eller i opvaskevand.
• Giv agt: Knivanordningen er meget
skarp. Vær forsigtig ved adskillelse og
samling af bordmikseren. Fare for
kvæstelser!
• Hold aldrig hårde genstande (fx skeer) i
den kørende kniv og stik aldrig hånden
ned i beholderen. Fare for kvæstelser!
• Producenten hæfter ikke for eventuelle
skader der forårsages af ikke-formåls-
bestemt brug eller forkert betjening.
;
Dette apparat svarer til følgende
EU-direktiver:
• 73/23/EØF fra 19.2.1973 "Lavspæn-
dings-direktiv", inkl. ændringsdirektiv
93/68/EØF
• 89/336/EØF fra 3.5.1989 "EVM-direk-
tiv", inkl. ændringsdirektiv 92/31/EØF

Advertisement

loading

Table of Contents