Download Table of Contents Print this page

Tehosekoittimen Kokoaminen; Tehosekoittimen Käyttö - Electrolux 2600 Instruction Book

Assistent stand blender

Advertisement

Table of Contents
;
Tämän laitteen valmistuksessa on
noudatettu seuraavassa mainittuja
EU-normeja:
• 73/23/ETY 19.02.1973 "Pienjännitedi-
rektiivi" mukaanlukien muutosdirektiivi
93/68/ETY
• 89/336/ETY 03.05.1989 "Sähkömag-
neettinen yhteensopivuus" mukaanlu-
kien muutosdirektiivi
93/68/ETY
Tekniset tiedot
Verkkojännite: 230/240 V
Teho: 600 W
Käyttöesimerkkejä
Tehosekoittimella voidaan valmistaa
monenlaisia juomasekoituksia, murs-
kata jäätä, hienontaa hedelmiä ja
vihanneksia, vatkata kermaa jne.
Virtajohdon lokero (Kuva 2)
Laitteessa on lokero virtajohtoa varten.
Jos pistorasia on kaukana, virtajohtoa
ei voi työntää koteloon.
Laitteen purkaminen
0 Irrota virtapistoke pistorasiasta.
0 Irrota kansi (Kuva 1/D).
0 Käännä astiaa myötäpäivään ja irrota
se (Kuva 3).
0 Käännä teräosaa myötäpäivään ja
irrota se (Kuva 4).
0 Voit irrottaa tiivisterenkaan (Kuva 5).
Huomio: Teräosa on erittäin terävä.
1
Loukkaantumisvaara! Tiivisterengas
saattaa leikkautua poikki.
Huomio: Älä irrota teräosaa sekoitus-
astiasta väkisin, sillä se voi vaurioitua!
Pidä teräosaa irrotettaessa hiukan kal-
lellaan.

Tehosekoittimen kokoaminen

0 Kiinnitä tiivisterengas teräosaan (Kuva 5).
0 Kiinnitä teräosa sekoitusastiaan ala-
puolelta. Käännä teräosaa vastapäi-
vään (Kuva 6). Huomio:
Loukkaantumisvaara!
0 Aseta astia moottorikotelon päälle.
Molempien nuolten on oltava vastak-
kain (Kuva 7). Molempien nuolien on
oltava vastakkain (Kuva 7).
0 Aseta kansi astian päälle.
Tehosekoitinta voi käyttää vain jos
3
nuolet ovat täsmällisesti vastakkain
(Kuva 7). Katso myös kappale "Turva-
järjestelmä".
0 Kiinnitä täyttökuppi paikalleen (Kuva 1/C)
ja lukitse se.
Tehosekoittimen käyttö
Aseta tehosekoitin tasaiselle ja kuivalle
3
työtasolle.
0 Avaa kansi (Kuva 1/D) ja mittaa astiaan
kaikki tarvittavat aineet.
Huomio: Suurin sallittu täyttömäärä
on 1,5 litraa!
Voit lisätä aineita käytön aikana täyt-
3
töaukon kautta. Aineita voi lisätä myös
kannessa olevan täyttökupin (Kuva
1/C) avulla. Muista sulkea täyttöaukko,
jotta aineet eivät roisku sekoitettaessa.
0 Tehosekoitin käynnistetään kääntä-
mällä valitsinta (Kuva 1/J) oikealle tai
painamalla Pulse-painiketta (Kuva
1/H).
On suositeltavaa aloittaa sekoittami-
3
nen 1-nopeudella ja kääntää valitsin
vasta sen jälkeen asentoon 2.
Asentoa 3 käytetään jään murskaami-
seen. Pulse-painiketta painettaessa
tehosekoitin toimii suurimmalla nope-
udella.
0 Sekoittamisen jälkeen irrota ensin säi-
liö (Kuva 3). Avaa sen jälkeen kansi.
q
25

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Content for Electrolux 2600

Table of Contents