Download Table of Contents Print this page

Kjære Kunde - Electrolux 2600 Instruction Book

Assistent stand blender

Advertisement

n
Kjære kunde,
Vennligst les denne bruksanvisningen
nøye gjennom. Pass fremfor alt på sik-
kerhetsanvisningene på første siden av
denne bruksavisningen! Vennligst opp-
bevar bruksanvisningen for senere å
kunne konsultere den. Gi den videre til
en som eventuelt overtar apparatet.
Beskrivelse av apparatet (bilde 1)
A Beholder
B Tut
C Påfyllingsåpning med fyllebeger
(kan låses)
D Lokk
E
Knivinnretning
F
Tetningsring (i knivinnretning)
G Motorhus
H Pulstast
J
Vribryter for hastighetsnivåer
K Sklisikre gummiføtter
L
Rom for ledningsoppheng
(Apparatunderside)
M Typeskilt (Apparatunderside)
1
Sikkerhetsanvisninger
Sikkerheten i elektriske Electrolux-
apparater er i samsvar med anerkjente
tekniske standarder og produktlovgiv-
ningen. Likevel ser vi som produsent
grunn til å gjøre Dem kjent med de
etterfølgende sikkerhetsanvisninger.
Alminnelig sikkerhet
• Apparatet skal bare kobles til et strøm-
nett som har spenning og frekvens som
stemmer overens med det som er
angitt på typeskiltet!
• Trekk aldri ut støpselet fra kontakten
ved hjelp av strømledningen.
• Ta aldri mikseren i bruk når
– Huset er skadet,
– Strømledningen er skadet.
• Hvis strømledningen på dette appara-
tet blir skadet, må den skiftes ut av
produsenten eller hans kundeservice
eller en tilsvarende kvalifisert person
for å unngå farer.
• Reparasjoner på dette apparatet må
bare utføres av kvalifiserte personer.
Ukyndig reparasjonsarbeider kan føre
til betydelige farer. Henvend Dem i til-
felle reparasjonsbehov til Electrolux
kundeservice eller til Deres fagfor-
handler.
Sikkerhet i forhold til barn
• La ikke apparatet være i bruk uten
oppsikt, og vær spesielt oppmerksom
når barn er i nærheten!
Dette skal De passe på når appa-
ratet er i bruk
• Sett aldri mikseren i gang med våte
hender.
• Plastdeler må ikke tørkes på eller i
nærheten av varmelegemer.
• Ingen fargestoffer (lakk, polyester, osv.)
må komme i kontakt med apparatet
• Fyll ikke noen slags varme væsker i
miksebeholderen.
• Etter avsluttet arbeide samt etter all
slags rengjøring og vedlikehold må
apparatet slås av og støpselet må tas ut.
• Knivinnretningen må bare demonteres
av autoriserte fagfolk.
• Rengjør aldri motorhuset under ren-
nende vann eller i skyllevann.
• Pass på: Knivinnretningen er meget
skarp. Vær forsiktig ved montering og
demontering av bordmikseren. Fare for
skade!
• Ikke stikk noen slags hard gjenstand (f.
eks. en skje) inn i den virksomme kni-
ven, og ikke stikk hånden ned i mikse-
beholderen. Det er fare for skade!
• Produsenten er ikke ansvarlig for even-
tuelle skader som er forårsaket ved
bruk til noe annet enn de angitte for-
mål eller ved feilaktig bruk.
n
17

Advertisement

loading

Table of Contents