Download Table of Contents Print this page

Electrolux 2600 Instruction Book page 45

Assistent stand blender

Advertisement

Table of Contents
Blendera mo¿na u¿ywaæ tylko wtedy,
3
jeœli obie strza³ki znajduj¹ siê
dok³adnie naprzeciwko siebie
(rysunek 7). Zobacz tak¿e rozdzia³
„System bezpieczeñstwa".
0 Umieœciæ kubek do nape³niania
(rysunek 1/C) i zablokowaæ.
Obs³uga blendera
Postawiæ blender w miejscu p³askim i
3
suchym dogodnym do pracy.
0 Otworzyæ pokrywê (rysunek 1/D) i
w³o¿yæ do pojemnika wszystkie
wymagane sk³adniki.
Uwaga: Nie nale¿y przekraczaæ
maksymalnej pojemnoœci
wype³nienia wynosz¹cej 1,5 litra!
Podczas pracy poprzez otwór do
3
nape³niania mo¿na dodawaæ
nastêpne sk³adniki. Mo¿na tu tak¿e
stosowaæ kubek do nape³niania
znajduj¹cy siê w pokrywie (rysunek
1/C). Otwór do nape³niania nale¿y
natychmiast zamkn¹æ, aby unikn¹æ
bryzgania.
0 Blender uruchamia siê, obracaj¹c
prze³¹cznik obrotowy (rysunek 1/J) w
prawo lub wciskaj¹c przycisk
pulsowania (rysunek 1/H).
Zaleca siê na pocz¹tku ustawienie
3
zmiany szybkoœci w po³o¿eniu 1, a
nastêpnie przejœcie w po³o¿enie 2.
Po³o¿enie 3 s³u¿y do kruszenia lodu.
Wciœniêcie przycisku pulsowania
powoduje pracê blendera z
maksymaln¹ prêdkoœci¹.
0 Po zakoñczeniu miksowania najpierw
zdejmuje siê pojemnik (rysunek 3).
Nastêpnie otwiera siê pokrywê.
Nie nale¿y dopuœciæ do ci¹g³ej pracy
1
blendera bez przerw, d³u¿szej ni¿
3 minuty. Po trzech minutach pracy
nale¿y blender wy³¹czyæ i pozostawiæ
w celu jego och³odzenia na oko³o
10 minut.
System bezpieczeñstwa
System bezpieczeñstwa zapobiega
pracy blendera w przypadku, gdy
pojemnik nie jest poprawnie
zamocowany.
Jednak pomimo to nale¿y dzieci
1
trzymaæ z daleka od blendera.
Kruszenie lodu
Blendera mo¿na u¿ywaæ do
rozdrabniania kostek lodu. Przed
kruszeniem lodu nale¿y zawsze
dodaæ do pojemnika trochê wody.
0 Nape³niæ pojemnik wod¹.
0 W³¹czyæ blender. Mo¿na stosowaæ
wszystkie ustawienia zmiany
szybkoœci. Po³o¿enie 3 s³u¿y
specjalnie do kruszenia lodu.
0 Lód mo¿na dodawaæ przez otwór w
pokrywie s³u¿¹cy do nape³niania
tak¿e podczas pracy blendera.
Czyszczenie i konserwacja
Przed przyst¹pieniem do czyszczenia
1
blendera nale¿y wyci¹gn¹æ wtyczkê
zasilania z gniazdka.
Upewniæ siê, ¿e ¿adne p³yny nie
1
dosta³y siê do obudowy silnika!
Obudowê silnika nale¿y czyœciæ
1
wilgotn¹ œciereczk¹. Nigdy nie
zanurzaæ w wodzie lub sp³ukiwaæ
pod bie¿¹c¹ wod¹!
Korzystaj¹ z przycisku pulsowania
3
czyœci siê pojemnik i nó¿ w sposób
³atwy i pewny.
0 Nalaæ do pojemnika ciep³ej wody i
kilka kropli p³ynu do mycia naczyñ.
0 Przez w³¹czenie na krótki czas
przycisku pulsowania wymieszaæ
wodê i p³yn do mycia.
0 Na koñcu wyp³ukaæ pojemnik pod
bie¿¹ca wod¹.
Jeœli jest to konieczne, mo¿na tak¿e
3
oddzielnie wyczyœciæ urz¹dzenie
tn¹ce.
o
45

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents