Download Table of Contents Print this page

Electrolux 2600 Instruction Book page 18

Assistent stand blender

Advertisement

Table of Contents
n
Dette apparatet er i samsvar med
;
følgende EU-retningslinjer:
• 73/23/EØS av 19.02.1973 "Lavspen-
ningsretningslinje", samt endringsret-
ningslinje 93/68/EØS
• 89/336/EØS av 03.05.89 "EMV-ret-
ningslinje", samt endringsretningslinje
92/31/EØS
Tekniske data
Nettspenning: 230/240 V
Effekt: 600 W
Anvendelseseksempel
Bordmikseren brukes til å lage forskjel-
lige miksede drikkevarer, til å knuse is,
til å kutte opp frukt og grønnsaker i
mindre deler, piske krem, osv.
Beskrivelse av apparatet (bilde 2)
Apparatet er utstyrt med et lednings-
rom. Dersom ledningen frem til stikk-
kontakten er for lang, kan De ikke
plassere overflødig ledning på husun-
derdelen.
Å demontere apparatet
0 Trekk ut støpselet.
0 Ta av lokket (bilde 1/D).
0 Ta beholderen av oppover (bilde 3).
0 Vri knivinnretningen i urviserretningen
og ta den av (bilde 4).
0 Tetningsringen kan tas av (bilde 5).
Pass på: Knivinnretningen er meget
1
skarp. Det er fare for skade! Tetnings-
ringen kan skjæres i stykker.
Pass på: Knivinnretningen må ikke tas
ut av miksebeholderen med makt da
denne kan bli skadet! Hold eventuelt
knivinnretningen lett på skrå når den
tas ut.
18
Montering av bordmikseren
0 Sett tetningsringen på knivinnretnin-
gen (bilde 5).
0 Sett knivinnretningen nedenfra inn i
beholderen. Vri mot urviserretningen
for å festne den (bilde 6). Pass på: Fare
for skade!
0 Sett beholderen på motorhuset. Begge
pilene må stå overfor hverandre
(bilde 7).
0 Sett lokket på beholderen, og vri det til
nesen på lokket står rett overfor hånd-
taket.
Bordmikseren kan bare betjenes når
3
pilene står nøyaktig overfor hverandre
(bilde 7). Se også avsnitt "Sikkerhets-
system".
0 Sett inn fyllebegeret (bilde 1/C), og lås
det fast.
Bruk av bordmikseren
Sett bordmikseren på en jevn og tørr
3
arbeidsoverflate.
0 Åpne lokket (bilde 1/D), og legg alle
nødvendige ingredienser i beholderen.
Pass på: Ikke overskrid den maksimale
fyllmengden på 1,5 liter!
Under bruk kan De fylle på flere ingre-
3
dienser gjennom påfyllingsåpningen.
De kan også bruke fyllebegeret i lokket
(bilde 1/C) til dette. Lukk straks igjen
påfyllingsåpningen etter hver gang for
å hindre spruting.
0 Start opp bordmikseren ved å vri dreie-
velgeren (bilde 1/J) mot høyre eller ved
å trykke på pulstasten (bilde 1/H).
Det lønner seg å begynne med hastig-
3
hetsnivå 1 og så gå over til nivå 2. Nivå
3 blir brukt til å knuse is. Ved å trykke
på pulstasten går bordmikseren med
høyeste hastighet.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents