Download Print this page

Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual page 74

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DANSK
Tilskadekomst forårsaget af langvarig brug af et værktøj.
u
Husk at holde pause jævnligt ved brug af et værktøj i
længere tid.
Høreskader.
u
Sundhedsrisici forårsaget af indånding af støv, der
u
genereres ved brug af værktøjet (eksempel: Arbejde med
træ, især, eg, bøg og MDF).
Vibration
De angivne værdier for udsendelse af vibration anført under
de tekniske data og overensstemmelseserklæringen er målt i
henhold til standardtestmetoden i EN 60745 og kan bruges til
at sammenligne ét værktøj med et andet. Den angivne værdi
for udsendelse af vibration kan også bruges som en foreløbig
vurdering af eksponeringen.
Advarsel! Værdien for udsendelse af vibration ved faktisk
brug af elværktøjet kan afvige fra den angivne værdi afhængig
af måden, værktøjet anvendes på. Vibrationsniveauet kan
overstige det angivne niveau.
I vurderingen af eksponeringen for vibration med henblik på
fastsættelse af sikkerhedsforanstaltninger som krævet i
2002/44/EC til beskyttelse af personer, der jævnligt anvender
elværktøj i deres arbejde, skal der tages hensyn til de faktiske
betingelser under brugen, og måden værktøjet bruges på,
herunder alle arbejdscyklussens elementer, f.eks. perioder,
hvor værktøjet er slukket og kører i tomgang tillige med
startperioderne.
Mærkater på værktøjet
Følgende symboler er anbragt på værktøjet:
:
Advarsel! Brugeren skal læse brugervejledningen
for at reducere risikoen for tilskadekomst.
Yderligere sikkerhedsvejledninger for batterier og
ladere
Batterier
Forsøg aldrig at åbne uanset årsag.
u
Batteriet må ikke udsættes for fugt.
u
Opbevar ikke på steder, hvor temperaturen kan overstige
u
30°C.
Oplad kun ved omgivelsestemperaturer på mellem 4°C og
u
40°C.
Oplad kun ved hjælp af den medfølgende lader.
u
Følg ved bortskaffelse af batterier vejledningen i afsnittet
u
"Miljø".
p
Forsøg ikke at oplade beskadigede batterier.
74
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
Ladere
Brug kun din Black & Decker-lader til at oplade batteriet i
u
det værktøj, som den blev leveret sammen med. Andre
batterier kan eksplodere og forårsage personskade og
materielle skader.
Prøv aldrig på at oplade ikke-opladelige batterier.
u
Udskift straks defekte ledninger.
u
Laderen må ikke udsættes for fugt.
u
Laderen må ikke åbnes.
u
Undersøg ikke laderen.
u
$
Laderen er kun beregnet til indendørs brug.
Læs brugervejledningen, før værktøjet tages i
brug.
Elektricitet og sikkerhed
#
Laderen er dobbelt isoleret. Derfor er en
jordledning ikke nødvendig. Kontroller altid, at
netspændingen svarer til spændingen på
typeskiltet. Forsøg aldrig at erstatte laderenheden
med et almindeligt netstik.
Hvis netledningen beskadiges, skal den udskiftes af
u
producenten eller et autoriseret Black & Decker-værksted,
så farlige situationer undgås.
Funktioner
Dette værktøj leveres med nogle eller alle de følgende
egenskaber.
1. Kontakt til variabel hastighed
2. Skyder til skift af retning
3. Patron
4. Momentjusteringsring
5. Batteri
6. Gearindikator
7. Bitholder
8. LED-lys
Fig. A
9. Lader
10. Ladeindikator
Samling
Advarsel! Tag batteriet ud af værktøjet inden det samles.
Montering og afmontering af batteriet (fig. B)
Anbring batteriet (5) ud for værktøjets fatning, når batteriet
u
skal monteres. Lad batteriet glide ind i fatningen, og skub,
indtil batteriet går på plads.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188