Download Print this page

Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual page 68

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NORSK
Når du skal ta ut batteriet, trykker du på utløserknappen
u
(12) og trekker samtidig batteriet ut av kontakten.
Sette på og ta av bor eller skrutrekkerbit (figur D)
Dette verktøyet er utstyrt med en chuck uten nøkkel så bor og
bits kan byttes enkelt.
Lås verktøyet ved å sette glidebryteren for fremover/
u
bakover (2) i midtstillingen.
Åpne chucken ved å dreie den (3) med den ene hånden
u
mens du holder verktøyet med den andre.
Sett bitskaftet (13) inn i chucken.
u
Stram chucken godt ved å dreie den (3) med den ene
u
hånden mens du holder verktøyet med den andre.
Bruk
Advarsel! La verktøyet arbeide med sin egen hastighet. Ikke
overbelast det.
Ladning av batteriet (figur A)
Batteriet må lades før første bruk og hver gang det ikke lenger
gir nok strøm til jobber som tidligere lett ble utført. Batteriet
kan bli varmt under ladning. Dette er normalt og innebærer
ikke feil.
Advarsel! Ikke lad batteriet hvis temperaturen i omgivelsene
er under 4 °C eller over 40 °C. Anbefalt ladetemperatur: ca.
24 °C.
Merknad: Laderen vil ikke lade et batteri hvis
celletemperaturen er under ca. 0 °C eller over 40 °C.
Du bør la batteriet stå i laderen, og laderen begynner å
lade automatisk når celletemperaturen blir høyere eller
lavere.
Når du skal lade batteriet (5), tar du det ut av verktøyet og
u
setter det inn i laderen (9). Batteriet kan bare settes i
laderen på én måte. Ikke bruk makt. Pass på at batteriet
sitter helt inne i laderen.
Plugg i laderen og slå på ved å koble til nettstrøm.
u
Ladningsindikatoren (10) blinker grønt kontinuerlig (langsomt).
Ladningen er fullført når ladningsindikatoren(10)lyser grønt
kontinuerlig. Laderen og batteriet kan være tilkoblet så lenge
du vil mens LED-en lyser. LED-en begynner å blinke grønt
(lader) når laderen av og til "fyller på" batteriladningen.
Ladningsindikatoren (10) vil lyse så lenge batteripakken er
tilkoblet laderen, og denne er koblet til nettstrømmen.
Lad utladete batterier innen 1 uke. Batterienes levetid vil
u
bli mye mindre hvis de oppbevares utladet.
Batteriet er i laderen
Laderen og batteripakken kan forbli tilkoblet med lysende LED
i ubegrenset tid. Laderen vil holde batteribakken klar og
fulladet.
68
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
Laderdiagnose
Hvis laderen oppdager et svakt eller skadet batteri, blinker
ladningsindikatoren(10)rødt med rask takt. Du går frem slik:
Sett inn batteriet(5)igjen.
u
Hvis ladningsindikatorer fortsetter å blinke rødt med rask
u
takt, bruker du et annet batteri til å finne ut om
ladningsprosessen fungerer riktig.
Hvis den nye batteripakken lades korrekt, er den
u
opprinnelige batteripakken defekt og bør leveres til et
servicesenter for resirkulering.
Hvis det nye batteriet gir samme indikasjon som det
u
opprinnelige batteriet, bringer du laderen til et autorisert
servicesenter.
Merknad: Det kan ta så mye som 60 minutter å avgjøre om
batteriet er defekt. Hvis batteriet er for varmt eller for
kaldt, blinker LED-en rødt vekslende raskt og langsomt,
ett blink ved hver hastighet med gjentagelse.
Velge rotasjonsretning (figur F)
For boring og stramming av skruer brukes rotasjon fremover
(med klokken). For løsning av skruer eller fjerning av bor som
sitter fast, brukes rotasjon bakover (mot klokken).
Når du skal velge rotasjon fremover, skyver du
u
glidebryteren for fremover/bakover (2) til venstre.
Når du skal velge rotasjon bakover, skyver du
u
glidebryteren til høyre.
Når du skal låse verktøyet, setter du glidebryteren for
u
fremover/bakover i midtstillingen.
Velge moment (figur E)
Dette verktøyet er utstyrt med en unik mansjett for å stille inn
momentet for ulike skrutrekker- og boreanvendelser. Store
skruer og arbeidsstykker i harde materialer krever høyere
moment er små skruer og arbeidsstykker med bløte
materialer. Mansjetten har et bredt utvalg av innstillinger som
er angitt med symboler og passer til anvendelsen. Du finner
definisjonen av symbolet i oversikten nedenfor.
For boring i tre, metall og plast setter du
u
momentjusteringsmansjetten (4) på symbolet som svarer
til den aktuelle boreanvendelsen.
Ved bruk som skrutrekker settes mansjetten i ønsket
u
stilling. Hvis du ikke vet hva som er riktig innstilling ennå,
går du frem slik:
- Sett momentjusteringsmansjetten (4) på laveste
momentinnstilling.
- Skru til den første skruen.
- Hvis koblingen lager en klikkelyd før du oppnår ønsket
resultat, øker du innstillingen av mansjetten og
fortsetter å stramme skruen. Gjenta til du når korrekt
innstilling. Bruk denne innstillingen for de gjenværende
skruene.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188