Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual page 67

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Personskader som forårsakes av langvarig bruk av et
u
verktøy. Når du bruker et verktøy i lange perioder, må du
sørge for å ta regelmessige pauser.
Svekket hørsel.
u
Helsefarer som forårsakes av innånding av støv som
u
dannes når du bruker verktøyet (eksempel: arbeid med
tre, spesielt eik, bøk og MDF).
Vibrasjon
Vibrasjonsemisjonsverdien som er angitt under tekniske data
og samsvarserklæring, er blitt målt i henhold til en standard
testmetode som er angitt i EN 60745, og kan brukes til å
sammenligne et verktøy med et annet. Den oppgitte
vibrasjonsemisjonsverdien kan også brukes til en foreløpig
vurdering av eksponering.
Advarsel! Vibrasjonsemisjonsverdien under faktisk bruk av
elektroverktøyet kan avvike fra den oppgitte verdien avhengig
av måten verktøyet blir brukt på. Vibrasjonsnivået kan øke
over nivået som er oppgitt.
Når man vurderer vibrasjonseksponering for å bestemme
sikkerhetstiltak som kreves i 2002/44/EF, for å beskytte
personer som bruker elektroverktøy regelmessig i arbeidet,
skal man når man anslår vibrasjonseksponeringen, ta hensyn
til de faktiske bruksforholdene og måten verktøyet blir brukt
på, inkludert hensyn til alle deler av brukssyklusen – også de
gangene verktøyet slås av, og når det går på tomgang, i tillegg
til tiden utløseren er inne.
Merking på verktøyet
Følgende symboler vises på verktøyet:
:
Advarsel! Brukeren må lese håndboken for å
redusere risikoen for personskade.
Ytterligere sikkerhetsinstruksjoner for batterier og
ladere
Batterier
Forsøk ikke å åpne uansett hvilket formål du måtte ha.
u
Ikke utsett batteriet for vann.
u
Oppbevar ikke på steder der temperaturen kan overskride
u
30 °C.
Lad bare ved temperaturer mellom 4 °C og 40 °C.
u
Bruk bare laderen som følger med verktøyet.
u
Følg instruksene som finnes i avsnittet "Miljø" når du skal
u
kaste batterier.
p
Ikke forøk å lade opp skadede batterier.
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
Ladere
Elektrisk sikkerhet
Funksjoner
Dette verktøyet inneholder enkelte av eller alle funksjonene
nedenfor.
Figur A
10. Ladningsindikator
Montering
Advarsel! Fjern batteriet fra verktøyet før montering.
Sette inn og ta ut batteriet (figur B)
Black & Decker-laderen skal bare brukes til å lade
u
batteriet i apparatet som laderen kom sammen med.
Andre batterier kan sprekke og føre til personskade og
materiell skade.
Prøv aldri å lade ikke-oppladbare batterier.
u
Skift ut defekte ledninger umiddelbart.
u
Ikke utsett laderen for vann.
u
Ikke åpne laderen.
u
Ikke stikk gjenstander eller fingre ned i laderen.
u
$
Laderen er bare beregnet for bruk innendørs.
Les denne håndboken før bruk.
#
Denne laderen er dobbeltisolert. Jording er derfor
ikke nødvendig. Kontroller alltid at nettspenningen
er i overensstemmelse med spenningen på
typeskiltet. Prøv aldri å skifte ut laderen med et
vanlig nettstøpsel.
Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes av
u
produsenten eller et autorisert Black & Decker-
servicesenter for å unngå fare.
1. Bryter for variabel hastighet
2. Glidebryter for fremover/bakover
3. Chuck
4. Momentjusteringsmansjett
5. Batteri
6. Girindikator
7. Bitholder
8. LED-lampe
9. Lader
Når du skal sette inn batteriet (5), holder du det overfor
u
kontakten på verktøyet. Skyv batteriet inn i kontakten, og
skyv til det klikker på plass.
NORSK
67

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188