Download Print this page

Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual page 80

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SUOMI
turvatoimenpiteet pienentävät sähkötyökalun tahattoman
käynnistämisen riskiä.
d. Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun
niitä ei käytetä. Älä anna sähkötyökalua sellaisen
henkilön käyttöön, joka ei tunne sitä tai joka ei ole
tutustunut tähän käyttöohjeeseen. Sähkötyökalut ovat
vaarallisia kokemattoman käyttäjän käsissä.
e. Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti ja etteivät ne ole
puristuksessa. Tarkista myös, ettei työkalussa ei ole
murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat
vaikuttaa haitallisesti sen toimintaan. Korjauta
mahdolliset viat ennen käyttöönottoa. Moni tapaturma
aiheutuu huonosti huolletuista laitteista.
f. Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkausterät, joiden leikkausreunat ovat teräviä,
eivät tartu helposti kiinni, ja niitä on helpompi hallita.
g. Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon
työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn
tarkoitukseen saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.
5. Akkukäyttöisten työkalujen käyttö ja hoito
a. Lataa akku vain valmistajan määrittelemällä laturilla.
Laturi, joka soveltuu määrätyn tyyppiselle akulle, saattaa
aiheuttaa tulipalon vaaran erilaista akkua ladattaessa.
b. Käytä sähkötyökalussa ainoastaan kyseiseen
sähkötyökaluun tarkoitettua akkua. UMuun tyyppisen
akun käyttö saattaa johtaa loukkaantumiseen ja tulipaloon.
c. Pidä irrallinen akku loitolla metalliesineistä, kuten
paperiliittimistä, kolikoista, avaimista, nauloista,
ruuveista tai muista pienistä metalliesineistä, jotka
voivat aiheuttaa oikosulun akun navoissa. Akun
napojen välinen oikosulku saattaa aiheuttaa palovammoja
tai tulipalon.
d. Väärin käytetystä akusta voi vuotaa nestettä. Älä
kosketa sitä. Jos nestettä pääsee vahingossa iholle,
huuhtele kosketuskohta vedellä. Jos nestettä pääsee
silmiin, tarvitaan lisäksi lääkärin apua. Akusta vuotava
neste saattaa aiheuttaa ärsytystä ja palovammoja.
6. Huolto
a. Korjauta sähkötyökalu koulutetulla ja
ammattitaitoisella henkilöllä ja hyväksy korjauksiin
vain alkuperäisiä varaosia. Siten varmistat, että
sähkötyökalu säilyy turvallisena.
Sähkötyökalujen lisäturvavaroitukset
@
Varoitus! Porien ja iskuporakoneiden
lisäturvavaroitukset
80
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)
Käytä kuulosuojaimia iskuporakonetta käyttäessäsi.
u
Altistuminen melulle voi aiheuttaa kuulovaurioita.
Käytä apukahvoja työkalun kanssa. Otteen
u
menettäminen voi aiheuttaa tapaturman.
Pitele sähkötyökalua eristetyistä tartuntapinnoista,
u
kun teet työtä, jossa työkalu/kiinnitin voi joutua
kosketuksiin piilossa olevien sähköjohtojen kanssa.
Työkalun/kiinnittimen kosketus jännitteisen johtimen
kanssa voi tehdä myös työkalun paljaista metalliosista
jännitteisiä ja aiheuttaa sähköiskun käyttäjälle.
Kiinnitä työstettävä kappale esimerkiksi
u
ruuvipuristimella tukevaan alustaan. Kappaleen
kannatteleminen käsin tai sen tukeminen omaa vartaloa
vasten voi johtaa kappaleen irtoamiseen ja
vaaratilanteeseen.
Ennen kuin poraat seiniä, lattioita tai kattoja, tarkista
u
sähköjohtojen ja putkien sijainti.
Älä koske terään heti poraamisen jälkeen. Terä saattaa
u
olla kuuma.
Tätä työkalua ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
u
käyttöön, joilla on fyysisiä tai älyllisiä rajoitteita tai
aistirajoitteita, eikä laitteen toimintaan perehtymättömien
henkilöiden käyttöön (lapset mukaan luettuina), paitsi
valvonnan alaisina, tai jos he ovat saaneet laitteen
käyttöön liittyvää opastusta heidän turvallisuudestaan
vastaavalta henkilöltä. Lapsia on valvottava ja heitä on
estettävä leikkimästä laitteella.
Työkalun käyttötarkoitus on kuvattu tässä käyttöohjeessa.
u
Käytä työkalua ainoastaan sellaiseen työhön, johon se on
tarkoitettu, ja käytä vain käyttöohjeessa ja
tuotekuvastossa suositeltuja tarvikkeita ja lisälaitteita.
Ohjeesta poikkeava käyttö voi aiheuttaa henkilö- ja/tai
omaisuusvahinkoja.
Muiden turvallisuus
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden
u
käyttöön, joilla on fyysisiä tai älyllisiä rajoitteita tai
aistirajoitteita, eikä laitteen toimintaan perehtymättömien
henkilöiden käyttöön (lapset mukaan luettuina), paitsi
valvonnan alaisina tai jos he ovat saaneet laitteen
käyttöön liittyvää opastusta heidän turvallisuudestaan
vastaavalta henkilöltä.
Lapsia on valvottava ja heitä on estettävä leikkimästä
u
laitteella.
Muut riskit.
Muut riskit ovat mahdollisia, jos käytät työkalua muulla kuin
turvavaroituksissa mainitulla tavalla. Nämä riskit voivat liittyä
muun muassa virheelliseen tai pitkäaikaiseen käyttöön.
Tiettyjä muita riskejä ei voi välttää, vaikka noudatat kaikkia
turvamääräyksiä ja käytät turvalaitteita. Näihin kuuluvat muun
muassa
pyörivien tai liikkuvien osien koskettamisen aiheuttamat
u

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188