Download Print this page

Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual page 61

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Montera och ta bort en borr- eller skruvbit (fig. D)
Verktyget är utrustat med en nyckelfri chuck så att du enkelt
kan byta bits.
Lås verktyget genom att sätta framåt-/bakåtreglaget (2) i
u
mittenläget.
Öppna chucken genom att vrida den främre delen (3) med
u
ena handen medan du håller verktyget med den andra.
Sätt borret (13) i chucken.
u
Dra åt chucken hårt genom att vrida den främre delen (3)
u
med ena handen medan du håller verktyget med den
andra.
Användning
Varning! Låt verktyget arbeta i sin egen takt. Överbelasta det
inte.
Ladda batteriet (fig. A)
Batteriet måste laddas innan det används för första gången
och sedan varje gång som det inte ger tillräckligt hög effekt för
arbeten som annars brukar gå bra. Batteriet kan bli varmt när
det laddas. Det är normalt och innebär inte att något är fel.
Varning! Ladda inte batteriet om lufttemperaturen är lägre än
4 °C eller högre än 40 °C. Rekommenderad
laddningstemperatur: cirka 24 °C.
Obs! Laddaren laddar inte batteriet om celltemperaturen
är lägre än ungefär 0 °C eller högre än 40 °C.
Batteriet får då sitta kvar i laddaren, som kommer att
börja laddningen automatiskt när celltemperaturen har
stigit eller sjunkit.
Vid laddning av batteriet (5) sätter du det i laddaren (9).
u
Batteriet kan bara placeras i laddaren på ett sätt. Använd
inte våld. Se till att batteriet sitter ordentligt i laddaren.
Anslut laddaren till vägguttaget.
u
Laddningsindikatorn (10) börjar blinka grönt (långsamt).
När batteriet är laddat lyser laddningsindikatorn(10) med ett
grönt fast sken. Batteriet kan sitta kvar i laddaren och
laddaren kan vara ansluten till vägguttaget hur länge som
helst när indikatorn lyser. Indikatorn kommer emellanåt att
börja blinka grönt (laddningsläge) eftersom laddaren då och
då fyller på batteriets laddning. Laddningsindikatorn (10) lyser
när batteriet sitter i laddaren och laddaren är ansluten till ett
eluttag.
Urladdade batterier bör laddas inom en vecka. Om
u
batterierna inte laddas när de är urladdade försämras
batteritiden avsevärt.
Lämna batteriet i laddaren
Batteriet kan sitta kvar i laddaren och laddaren kan vara
ansluten till vägguttaget hur länge som helst när indikatorn
lyser. Laddaren ser till att batteriet hålls fräscht och fulladdat.
(Översättning av originalanvisningarna)
Laddardiagnostik
Om laddaren upptäcker ett svagt eller skadat batteri börjar
laddningsindikatorn (10) att blinka rött snabbt. Gör så här:
Sätt i batteriet (5) igen.
u
Om laddningsindikatorn fortsätter att blinka rött snabbt kan
u
du använda ett annat batteri för att kontrollera om
laddningsprocessen fungerar som den ska.
Om det utbytta batteriet kan laddas utan problem är det
u
gamla batteriet defekt och bör lämnas till ett servicecenter
för återvinning.
Om problemet kvarstår med det nya batteriet bör du ta
u
med laddaren till ett auktoriserat servicecenter.
Obs! Det kan ta upp till 60 minuter att avgöra om batteriet
är defekt. Om batteriet är för varmt eller för kallt blinkar
indikatorn rött, omväxlande snabbt och långsamt med en
blinkning i varje hastighet.
Välja rotationsriktning (fig. F)
När du borrar och drar åt skruvar använder du framåtgående
(medurs) rörelse. När du lossar skruvar eller avlägsnar en
borrbit som har fastnat använder du bakåtgående (moturs)
rörelse.
Du väljer framåtgående rörelse genom att trycka framåt-/
u
bakåtreglaget (2) åt vänster.
Du väljer bakåtgående rörelse genom att trycka framåt-/
u
bakåtreglaget åt höger.
Lås verktyget genom att sätta framåt-/bakåtreglaget i
u
mittenläget.
Välja vridmoment (fig. E)
Verktyget är utrustat med en unik ring för att du ska kunna
ange vridmomentet för olika skruvdragar- och borrarbeten.
Stora skruvar och dragning av skruvar i hårda material kräver
ett högre vridmoment än små skruvar och mjuka material.
Ringen har många inställningsmöjligheter för att passa ditt
arbete och de visas med symboler. I listan nedan förklaras
symbolerna.
Vid borrning i trä, metall och plast vrider du ringen för
u
justering av vridmomentet (4) till den symbol som
motsvarar borrarbetet.
Vid idragning av skruvar vrider du ringen till önskat läge.
u
Om du inte vet vilket läge du ska välja gör du så här:
- Ställ in ringen för justering av vridmomentet (4) på det
lägsta vridmomentet.
- Dra åt den första skruven.
- Om kopplingen slår ifrån innan önskat resultat är
uppnått ökar du ringinställningen och fortsätter att dra
åt skruven. Upprepa tills du hittat rätt inställning.
Använd denna inställning för de återstående skruvarna.
SVENSKA
61

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188