Download Print this page

Overige Risico's - Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
Controleer waar zich bedrading en leidingen bevinden
u
voordat u in muren, vloeren of plafonds boort.
Raak de punt van een boor niet meteen na het boren aan.
u
Dit kan heet zijn.
Dit gereedschap mag niet worden gebruikt door personen
u
(waaronder kinderen) die lichamelijk of geestelijk
mindervalide zijn of die geen ervaring met of kennis van
dit gereedschap hebben, tenzij ze onder toezicht staan of
instructies krijgen wat betreft het gebruik van het
gereedschap van een persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid. Houd toezicht op kinderen om ervoor te
zorgen dat zij niet met het apparaat gaan spelen.
In deze instructiehandleiding wordt ingegaan op het
u
beoogde gebruik. Het gebruik van andere accessoires of
hulpstukken dan wel de uitvoering van andere
handelingen met dit gereedschap dan in deze
gebruikershandleiding worden aanbevolen, kan tot
persoonlijk letsel en/of schade aan eigendom leiden.
Veiligheid van anderen
Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen
u
(waaronder kinderen) met een lichamelijke of geestelijke
beperking of die geen ervaring met of kennis van dit
apparaat hebben, tenzij ze onder toezicht staan of
instructies krijgen wat betreft het gebruik van het apparaat
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid.
Houd toezicht op kinderen om ervoor te zorgen dat zij niet
u
met het apparaat gaan spelen.

Overige risico's

Er kunnen zich tijdens het gebruik van het gereedschap ook
andere risico's voordoen, die misschien niet in de bijgevoegde
veiligheidswaarschuwingen worden vermeld. Deze risico's
kunnen zich voordoen als gevolg van onoordeelkundig
gebruik, langdurig gebruik, enz.
Zelfs als de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen
en de veiligheidsvoorzieningen worden geïmplementeerd,
kunnen bepaalde risico's niet worden vermeden. Deze
omvatten:
Verwondingen die worden veroorzaakt door het aanraken
u
van draaiende of bewegende onderdelen.
Verwondingen die worden veroorzaakt bij het vervangen
u
van onderdelen, bladen of accessoires.
Verwondingen die worden veroorzaakt door langdurig
u
gebruik van het gereedschap. Als u langere periodes met
het gereedschap werkt, is het raadzaam om regelmatig
een pauze in te lassen.
Gehoorbeschadiging.
u
Gezondheidsrisico's als gevolg van het inademen van stof
u
dat door gebruik van het gereedschap wordt veroorzaakt
(bijvoorbeeld tijdens het werken met hout, vooral eiken,
beuken en MDF.)
36
(Vertaling van de originele instructies)
Trillingen
De aangegeven waarden voor trillingsemissie in de technische
gegevens en de conformiteitsverklaring zijn gemeten conform
een standaardtestmethode die door EN 60745 wordt geboden.
Hiermee kan het ene gereedschap met het andere worden
vergeleken. De aangegeven waarde voor trillingsemissie kan
ook worden gebruikt bij een voorlopige bepaling van
blootstelling.
Waarschuwing! De waarde voor trillingsemissie tijdens het
werkelijke gebruik van het gereedschap kan verschillen van
de aangegeven waarde afhankelijk van de manieren waarop
het gereedschap wordt gebruikt. Het trillingsniveau kan hoger
worden dan het aangegeven niveau.
Wanneer de blootstelling aan trillingen wordt vastgesteld
teneinde veiligheidsmaatregelen te bepalen die worden
vereist door 2002/44/EC ter bescherming van personen die
tijdens hun werk regelmatig elektrische gereedschappen
gebruiken, moet bij een schatting van de blootstelling aan
trillingen rekening worden gehouden met de werkelijke
omstandigheden van het gebruik en de manier waarop het
gereedschap wordt gebruikt. Daarbij moet ook rekening
worden gehouden met alle stappen in de gebruikscyclus,
zoals het moment waarop het gereedschap wordt
uitgeschakeld en wanneer het gereedschap stationair loopt
alsook de aanlooptijd.
Labels op het gereedschap
De volgende symbolen zijn op het apparaat aangegeven:
:
Waarschuwing! De gebruiker moet de
instructiehandleiding lezen om het risico op letsel
te verminderen.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor accu's en
laders
Accu's
Probeer accu's niet te openen, om welke reden ook.
u
Stel de accu niet bloot aan water.
u
Bewaar deze niet op locaties met temperaturen van meer
u
dan 30 °C.
Laad de accu's alleen op bij een omgevingstemperatuur
u
van 4-40 °C.
Gebruik alleen de lader die bij het apparaat is geleverd.
u
Gooi lege accu's weg volgens de instructies in het
u
gedeelte "Milieu".
p
Laad beschadigde accu's niet op.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188