Download Print this page

Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual page 73

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
d. Opbevar ubenyttet elværktøj uden for børns
rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige
med elværktøj, eller som ikke har gennemlæst disse
instruktioner, benytte maskinen. Elværktøj er farligt,
hvis det benyttes af ukyndige personer.
e. Elværktøj bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontroller,
om bevægelige dele er skæve og ikke sidder fast, og
om delene er brækket eller beskadiget, så
elværktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele
repareret, inden elværktøjet tages i brug. Mange uheld
skyldes dårligt vedligeholdt elværktøj.
f. Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.
Ordentligt vedligeholdt skæreværktøj med skarpe
skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere
at styre.
g. Brug elværktøjet, tilbehøret, indsatsværktøj osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner under
hensyntagen til arbejdsforholdene og arbejdet, der
skal udføres med værktøjet. I tilfælde af anvendelse af
elværktøjet til formål, som ligger uden for det fastsatte
anvendelsesområde, kan der opstå farlige situationer.
5. Brug og vedligeholdelse af batteridrevet værktøj
a. Genoplad kun med den lader, som producenten har
angivet. En lader, der er velegnet til én type batteripakke,
kan udgøre en brandfare, hvis den bruges til en anden
batteripakke.
b. Brug kun elværktøj sammen med batteripakker, der er
specifikt beregnet hertil. Brug af andre batteripakker kan
medføre personskade og brand.
c. Når batteripakken ikke er i brug, skal den holdes på
afstand af andre metalgenstande, f.eks. papirclips,
mønter, nøgler, søm, skruer og andre små
metalgenstande, som kan skabe forbindelse mellem
de to poler. Kortslutning af batteriet kan forårsage
forbrændinger eller brand.
d. I visse situationer kan batteriet lække. Undgå kontakt.
Skyl med vand i tilfælde af kontakt. Søg læge, hvis
væsken kommer i kontakt med øjnene. Væske, der
lækker fra batteriet, kan forårsage irritation eller
forbrændinger.
6. Service
a. Få altid elværktøjet repareret af kvalificerede fagfolk
med udelukkende identiske reservedele. Dermed
opretholdes elværktøjets sikkerhed.
Yderligere sikkerhedsadvarsler for elværktøj
@
Advarsel! Yderligere sikkerhedsadvarsler for
boremaskiner og slagboremaskiner
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
Bær høreværn ved slagboring. Støj kan forårsage
u
høretab.
Brug de ekstra håndtag, der følger med værktøjet. Det
u
kan medføre personskade, hvis kontrollen over værktøjet
mistes.
Hold i elværktøjets isolerede gribeflader, hvis der er
u
risiko for, at skæretilbehøret/beslaget kommer i
kontakt med skjulte ledninger. Hvis skæretilbehøret/
beslaget rammer en strømførende ledning, bliver
elværktøjets blotlagte dele strømførende, så brugeren får
stød.
Brug skruetvinger eller lignende til at holde og støtte
u
materialet på et stabilt underlag. Det er ikke nok at
holde materialet ind mod kroppen. Det bliver ustabilt, og
du kan miste kontrollen.
Kontroller placeringen af ledninger og rør, inden der bores
u
i vægge, gulve eller lofter.
Rør ikke ved spidsen af et bor lige efter boring, det kan
u
være varmt.
Dette værktøj er ikke beregnet til at blive brugt af personer
u
(herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner eller manglende erfaring og viden, med
mindre det sker under overvågning, eller der gives
instruktion i brugen af værktøjet af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal holdes under
opsyn, så det sikres, at de ikke leger med værktøjet.
Apparatets påtænkte anvendelse fremgår af vejledningen.
u
Brugen af ekstraudstyr eller tilbehør eller udførelse af
opgaver med værktøjet ud over de i brugervejledningen
anbefalede kan medføre risiko for personskade og/eller
materiel skade.
Andres sikkerhed
Dette apparat må ikke bruges af personer (herunder børn)
u
med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden, med mindre det sker under
overvågning, eller der gives instruktion i brugen af
apparatet af en person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
Børn skal holdes under opsyn, så det sikres, at de ikke
u
leger med værktøjet.
Restrisici.
Der kan opstå yderligere restrisici under brugen af værktøjet,
som ikke kan medtages i vedlagte sikkerhedsadvarsler. Disse
risici kan opstå pga. forkert anvendelse, langvarig brug etc.
Selv ved overholdelse af relevante sikkerhedsforskrifter og
anvendelse af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke
undgås. Disse omfatter:
Tilskadekomst forårsaget af berøring af roterende/
u
bevægelige dele.
Tilskadekomst forårsaget af udskiftning af dele, blade eller
u
tilbehør.
DANSK
73

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188