Download Print this page

Allmänna Säkerhetsanvisningar För Elverktyg - Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
Användningsområde
Denna borr/skruvdragare från Black & Decker är avsedd för
skruvdragning och borrning i trä, metall, plast och mjukt
murverk (endast ASL148 och ASL188). Verktyget är endast
avsett som konsumentverktyg.
Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg
@
Varning! Läs alla säkerhetsföreskrifter och
alla anvisningar. Fel som uppstår till följd av
att säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna
nedan inte följts kan orsaka elstötar, brand
och/eller allvarliga kroppsskador.
Spara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar för
framtida bruk. Begreppet "elverktyg" nedan syftar på
nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och batteridrivna elverktyg
(sladdlösa).
1. Säkerhet i arbetsområdet
a. Håll arbetsplatsen ren och välbelyst. Oreda eller dålig
belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
b. För att undvika explosionsrisk bör du inte använda
elverktyget i omgivningar med brännbara vätskor,
gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan
antända dammet eller gaserna.
c. Håll barn och andra personer på betryggande avstånd
när du använder elverktyg. Om du blir distraherad kan
du förlora kontrollen.
2. Elsäkerhet
a. Elverktygets stickkontakt måste passa i eluttaget.
Stickkontakten får absolut inte ändras. Använd inte
adapterkontakter tillsammans med jordade elverktyg.
Med oförändrade stickkontakter och passande vägguttag
minskas risken för elstötar.
b. Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t.ex. rör,
värmeelement, spisar och kylskåp. Risken för elektriska
stötar ökar om din kropp är jordad.
c. Skydda elverktyget mot regn och väta. Om vatten
tränger in i ett elverktyg ökar risken för elektriska stötar.
d. Hantera inte nätsladden ovarsamt. Använd inte
sladden för att bära eller dra elverktyget och inte
heller för att dra ut kontakten ur vägguttaget. Håll
nätsladden borta från värme, olja, skarpa kanter och
rörliga maskindelar. Risken att du får en elstöt är större
om sladdarna är skadade eller tilltrasslade.
e. Använd endast förlängningssladdar som är godkända
för utomhusbruk när du arbetar med elverktyg
utomhus. Om du använder en förlängningssladd som är
avsedd för utomhusbruk minskar risken för att du ska få
58
(Översättning av originalanvisningarna)
en elstöt.
f. Om du måste använda ett elverktyg på en fuktig plats
ska du använda jordfelsbrytare. Jordfelsbrytaren
minskar risken för stötar.
3. Personlig säkerhet
a. Var uppmärksam, se på vad du gör och använd
elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyget när
du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol
eller mediciner. Vid användning av elverktyg kan även en
kort tids ouppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.
b. Använd skyddsutrustning. Bär alltid skyddsglasögon.
Den personliga skyddsutrustningen, t.ex. dammfiltermask,
halkfria säkerhetsskor, hjälm och hörselskydd, minskar
risken för kroppsskada när den används vid rätt tillfällen.
c. Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att
strömbrytaren står i avstängt läge innan du ansluter
verktyget till elnätet eller sätter i batteriet, samt innan
du tar upp eller bär verktyget. Det kan vara mycket
farligt att bära ett elverktyg med fingret på strömbrytaren
eller koppla det till nätet respektive sätta i batteriet med
strömbrytaren i till-läge.
d. Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar
innan du startar elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i
en roterande komponent kan orsaka kroppsskada.
e. Sträck dig inte för långt. Se till att du alltid har säkert
fotfäste och balans. Därmed har du bättre kontroll över
elverktyget i oväntade situationer.
f. Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder
eller smycken. Håll undan hår, kläder och handskar
från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och
långt hår kan fastna i roterande delar.
g. Om elverktyget har utrustning för dammsugning och
-uppsamling ska du kontrollera att utrustningen är rätt
monterad och används på korrekt sätt. Utrustningen
kan minska riskerna när damm bildas.
4. Bruk och skötsel av elverktyg
a. Överbelasta inte elverktyget. Använd rätt elverktyg för
det aktuella arbetet. Med rätt elverktyg kan du arbeta
bättre och säkrare med det som verktyget är avsett för.
b. Använd inte elverktyget om det inte går att starta och
stänga av det med strömbrytaren. Ett elverktyg som
inte kan startas och stängas av med strömbrytaren är
farligt och måste repareras.
c. Dra ut stickproppen ur vägguttaget och/eller ta ut
batteriet ur elverktyget innan inställningar utförs,
tillbehör byts eller elverktyget ställs undan. Denna
säkerhetsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av elverktyget.
d. Förvara elverktyg utom räckhåll för barn. Låt inte
elverktyget användas av personer som inte är vana
vid det, eller som inte läst denna bruksanvisning.
Elverktyg är farliga om de används av ovana personer.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188