Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual page 60

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
SVENSKA
Vibrationer
De vibrationsvärden som anges i avsnitten Tekniska data och
EG-deklarationen om överensstämmelse har uppmätts i
enlighet med en standardtestmetod föreskriven i EN 60745
och kan användas för jämförelse med andra verktyg. Det
angivna vibrationsvärdet kan även användas för en preliminär
bedömning av exponeringen.
Varning! Vibrationsvärdet under faktisk användning av
elverktyget kan skilja sig från det uppgivna värdet beroende
på hur verktyget används. Vibrationsnivån kan överstiga den
angivna nivån.
Vid uppskattning av vibrationsexponering i syfte att bedöma
vilka säkerhetsåtgärder som är nödvändiga enligt 2002/44/EG
för att skydda personer som regelbundet använder elverktyg i
arbetet ska man utgå från de faktiska omständigheter under
vilka elverktyget används och sättet på vilket det används.
Bedömningen ska även ta hänsyn till alla moment i
arbetscykeln, t.ex. när verktyget är avstängt och när det går
på tomgång såväl som när det faktiskt används.
Etiketter på verktyget
Följande symboler finns på verktyget:
:
Varning! Läs bruksanvisningen före användning
för att minska risken för olyckor.
Ytterligare säkerhetsinstruktioner för batterier och
laddare
Batterier
Försök aldrig att öppna batterierna.
u
Utsätt inte batterier för vatten.
u
Förvara inte batterier på platser där temperaturen kan bli
u
högre än 30 °C.
Ladda batterier vid temperaturer mellan 4 °C och 40 °C.
u
Ladda endast med hjälp av laddare som medföljer
u
verktyget.
Följ instruktionerna som anges i avsnittet "Miljö" när du
u
kastar batterierna.
p
Försök inte ladda skadade batterier.
Laddare
Laddaren från Black & Decker får bara användas för att
u
ladda batteriet i det verktyg som laddaren levererades
med. Andra batterier kan spricka och orsaka personskador
och andra skador.
Försök aldrig ladda batterier som inte är
u
uppladdningsbara.
60
(Översättning av originalanvisningarna)
Byt defekta sladdar omgående.
u
Utsätt inte laddaren för vatten.
u
Öppna inte laddaren.
u
Gör ingen åverkan på laddaren.
u
$
Laddaren är endast avsedd för användning
inomhus.
Läs den här bruksanvisningen före användning.
Elsäkerhet
#
Eftersom laddaren är dubbelisolerad behövs
ingen jordledare. Kontrollera alltid att
nätspänningen överensstämmer med värdet på
typskylten. Försök aldrig byta ut kontakten till
laddaren mot en vanlig kontakt.
Om nätsladden är skadad måste den för undvikande av
u
fara bytas ut av tillverkaren eller en auktoriserad Black &
Decker-verkstad.
Funktioner
Detta verktyg har några eller samtliga av följande funktioner.
1. Strömbrytare med variabel hastighet
2. Framåt-/bakåtreglage
3. Chuck
4. Ring för justering av vridmomentet
5. Batteri
6. Växelindikator
7. Skruvbitshållare
8. Lysdiodlampa
Fig. A
9. Laddare
10. Laddningsindikator
Montering
Varning! Ta ur batteriet innan du sätter ihop verktyget.
Montera och ta bort batteriet (fig. B)
Sätt i batteriet (5) genom att placera det i linje med
u
kontakten på verktyget. Skjut in batteriet på dess plats och
tryck tills batteriet snäpper på plats.
Ta ur batteriet genom att trycka på lösgörningsknappen
u
(12) samtidigt som du drar ut batteriet från dess plats.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188