Download Print this page

Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual page 75

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Tryk på udløserknappen (12), og træk samtidigt batteriet
u
ud af fatningen for at tage batteriet ud.
Montering og afmontering af et bor eller en
skruetrækker (fig. D)
Dette værktøj har en patron uden nøgle, så det er lettere at
udskifte bits.
Lås værktøjet ved at sætte skyderen til skift af retning (2) i
u
midterstilling.
Åbn patronen ved at dreje den (3) med den ene hånd,
u
mens der holdes fast i værktøjet med den anden hånd.
Sæt bittens aksel (13) i patronen.
u
Spænd patronen ved at dreje den (3) med den
u
ene hånd, mens der holdes fast i værktøjet med den anden
hånd.
Anvendelse
Advarsel! Lad værktøjet arbejde i dets eget tempo. Det må
ikke overbelastes.
Opladning af batteriet (fig. A)
Batteriet skal oplades inden ibrugtagningen, og når det ikke
leverer strøm nok til opgaver, der tidligere kunne udføres
ubesværet. Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det
er normalt og ikke tegn på problemer.
Advarsel! Batteriet må ikke oplades i omgivelsestemperaturer
under 4 °C eller over 40 °C. Anbefalet ladetemperatur: ca. 24
°C.
Bemærk: Opladeren oplader ikke et batteri, hvis dets
temperatur er under ca. 0°C eller over 40°C.
Batteriet bør blive siddende i opladeren, som automatisk
begynder opladningen, når batteriets temperatur stiger
eller falder.
Sæt batteriet (5) i opladeren (9) for at lade det op.
u
Batteriet passer kun i opladeren på én måde. Tving det
ikke i. Kontroller, at batteriet er sat helt i opladeren.
Tilslut laderen, og tænd på stikkontakten.
u
Ladeindikatoren (10) blinker konstant grønt (langsomt).
Ladningen er afsluttet, når ladeindikatoren (10) lyser konstant
grønt. Du kan lade batteriet sidde i laderen med tændt
lysdiode. LED'en begynder at blinke grønt (opladning), når
laderen en gang imellem "efterfylder" batteriet.
Ladeindikatoren (10) lyser, så længe batteriet er tilsluttet til
laderen, der er sat i stikkontakten.
Afladede batterier bør oplades inden for 1 uge. Batteriet
u
levetid reduceres kraftigt, hvis batteriet opbevares i afladet
tilstand.
Lad batteriet blive siddende i opladeren
Du kan lade batteripakken sidde i laderen med tændt lysdiode,
så længe det ønskes. Laderen holder batteripakken klar og
fuldt opladet.
(Oversættelse af de oprindelige instruktioner)
Fejlfinding ved laderen
Ladeindikatoren (10) blinker hurtigt rødt, hvis laderen
registrerer et svagt eller beskadiget batteri. Fortsæt som
følger:
Sæt batteriet (5) i igen.
u
Hvis ladeindikatoren fortsætter med at blinke hurtigt rødt,
u
skal du bruge et andet batteri til at kontrollere, om
opladningen sker korrekt.
Hvis det andet batteri lades korrekt, er det oprindelige
u
batteri defekt og skal indleveres til genbrug på et
servicecenter.
Hvis det andet batteri giver samme fejlvisning som det
u
oprindelige, skal laderen testes på et autoriseret
servicecenter.
Bemærk: Det kan tage op til 60 minutter at konstatere, at
batteriet er defekt. Hvis batteriet er for varmt eller koldt,
blinker lysdioden rødt skiftevis hurtigt og langsomt med
et blink ved hver frekvens, hvorefter sekvensen gentages.
Valg af omløbsretning (fig. F).
Brug forlæns omløb (med uret) ved boring og spænding af
skruer. Brug baglæns omløb (mod uret) for at løsne skruer
eller fjerne et fastklemt bor.
Tryk skyderen til skift af retning (2) mod venstre for at
u
vælge forlæns omløb.
Tryk skyderen til skift af retning mod højre for at vælge
u
baglæns omløb.
Lås værktøjet ved at sætte skyderen til skift af retning i
u
midterstilling.
Valg af moment (fig. E)
Dette værktøj er forsynet med en særlig ring til indstilling af
momentet for forskellige skruetrækker- og boreopgaver. Store
skruer og hårde materialer kræver en højere indstilling af
moment end små skruer og bløde materialer. Ringen har er
bredt udvalg af indstillinger angivet med symboler, der passer
til din opgave. Se oversigten herunder vedrørende definitionen
af symbolet.
Ved boring i træ, metal og plastic skal
u
momentjusteringsringen (4) indstilles på det symbol, der
svarer til den pågældende opgave.
Ved skrueopgaver skal ringen indstilles på den ønskede
u
position. Gå frem på følgende måde, hvis du er usikker på
den rigtige position:
- Indstil momentjusteringsringen (4) til den laveste
- Skru den første skrue i.
- Hvis det ønskede resultat ikke opnås, skal du øge
momentposition.
ringens indstilling og fortsætte med at skrue skruen i.
Gentag fremgangsmåden, indtil du finder den rigtige
indstilling. Brug samme indstilling til de andre skruer.
DANSK
75

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188