Download Print this page

Övriga Risker - Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
e. Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga
komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att
komponenter inte gått sönder eller skadats och inget
annat föreligger som kan påverka elverktygets
funktion. Om elverktyget är skadat ska du se till att få
det reparerat innan det används. Många olyckor
orsakas av dåligt skötta elverktyg.
f. Håll skärverktyg vassa och rena. Omsorgsfullt skötta
skärverktyg med skarp egg fastnar inte så lätt och går
lättare att styra.
g. Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt
dessa anvisningar och på sätt som föreskrivits för
aktuell verktygsmodell. Ta hänsyn till arbetsvillkoren
och arbetsmomenten. Om elverktyget används på
felaktigt sätt kan farliga situationer uppstå.
5. Användning och skötsel av elverktyg
a. Ladda endast med hjälp av den laddare som
tillverkaren rekommenderar. En laddare som passar till
en viss sorts batteri kan orsaka eldsvåda om den används
med en annan sort.
b. Använd elverktyget endast med batterier som är
speciellt avsedda för ändamålet. Om du använder
andra batterier kan det leda till personskada och eldsvåda.
c. När batteriet inte används ska du hålla det åtskiljt från
metallföremål som gem, mynt, nycklar, spik, skruvar
och andra små metallföremål som kan orsaka
kortslutning mellan batteriets poler. Kortslutning av
batteripolerna kan leda till brännskador eller eldsvåda.
d. Om batteriet hanteras ovarsamt kan det tränga ut
vätska från batteriet. Undvik kontakt med vätskan. Om
du ändå råkar komma i kontakt med vätskan ska du
skölja med vatten. Uppsök läkare om du får vätskan i
ögonen. Batterivätska kan orsaka irritation eller
brännskador.
6. Service
a. Elverktyget ska bara repareras av utbildade
reparatörer och med originalreservdelar. Detta
säkerställer att elverktyget förblir säkert.
Ytterligare säkerhetsanvisningar för elverktyg
@
Varning! Ytterligare säkerhetsanvisningar för
borrmaskiner och slagborrmaskiner
Bär hörselskydd när du använder slagborrar. Om du
u
utsätts för höga ljud kan din hörsel bli nedsatt.
Använd de extrahandtag som medföljer verktyget. Om
u
du förlorar kontrollen över verktyget kan du skada dig själv
eller andra.
(Översättning av originalanvisningarna)
Håll verktyget i de isolerade greppytorna vid arbete
u
där borret/chucken riskerar att komma i kontakt med
dolda elledningar.. Om borret/chucken går igenom en
strömförande ledning kommer verktygets metalldelar att
bli strömförande och ge dig en elektrisk stöt.
Fäst arbetsstycket vid ett stabilt underlag med tvingar
u
eller på något annat lämpligt sätt. Om du håller fast
arbetsstycket med handen eller trycker det mot kroppen
blir det instabilt och du kan förlora kontrollen.
Innan du borrar i väggar, golv eller tak ska du kontrollera
u
var rör eller elledningar finns.
Undvik att vidröra spetsen på borret precis efter borrning,
u
eftersom den kan bli väldigt varm.
Verktyget ska inte användas av personer (inklusive barn)
u
med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller bristande
erfarenhet och kunskap, om de inte får vägledning och
övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med
verktyget.
Användningsområdet beskrivs i den här bruksanvisningen.
u
Om andra tillbehör eller tillsatser används, eller om någon
annan åtgärd än de som rekommenderas i den här
bruksanvisningen utförs med verktyget, kan personer och/
eller egendom skadas.
Säkerhet för andra
Verktyget ska inte användas av personer (inklusive barn)
u
med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga eller bristande
erfarenhet och kunskap, om de inte får vägledning och
övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med
u
verktyget.
Övriga risker.
Ytterligare risker som inte finns med i de bifogade
säkerhetsföreskrifterna kan uppstå när verktyget används.
Dessa risker kan uppstå vid felaktig användning, långvarig
användning, o.s.v.
Även om alla relevanta säkerhetsföreskrifter följs och
säkerhetsanordningar används kan vissa ytterligare risker inte
undvikas. Dessa innefattar:
Skador orsakade av att roterande/rörliga delar vidrörs.
u
Skador som uppstår vid byte av delar, blad eller tillbehör.
u
Skador som orsakas av långvarig användning av ett
u
verktyg. Se till att ta regelbundna raster när du använder
ett verktyg under en längre period.
Skador på hörseln.
u
Hälsorisker orsakade av inandning av damm när verktyget
u
används (exempel: arbete med trä, särskilt ek, bok och
MDF).
SVENSKA
59

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188