Download Print this page

Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual page 37

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Laders
Gebruik de lader van Black & Decker alleen voor de
u
accu's in het apparaat waarbij de lader is bijgeleverd.
Andere batterijen kunnen exploderen met letsel en
materiële schade als gevolg.
Niet-laadbare accu's mogen nooit worden opgeladen.
u
Een defect snoer moet direct worden vervangen.
u
Stel de lader niet bloot aan water.
u
Open de lader niet.
u
Prik nooit met een scherp voorwerp in de lader.
u
$
De lader is uitsluitend bestemd voor gebruik
binnenshuis.
Lees voor gebruik deze gebruikershandleiding.
Elektrische veiligheid
#
De lader is dubbel geïsoleerd, zodat een
aardaansluiting niet nodig is. Controleer altijd of
de netspanning overeenkomt met de waarde op
het typeplaatje. Probeer de lader nooit te
vervangen door een normale netstekker.
Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden
u
vervangen door de fabrikant of een Black & Decker-
servicecentrum om gevaren te voorkomen.
Onderdelen
Dit gereedschap kan de volgende onderdelen bevatten:
1. Schakelaar met variabele snelheden
2. Schuifknop voor rechtsom/linksom
3. Spanknop
4. Stelring voor aanpassing torsie
5. Accu
6. Standindicator
7. Bithouder
8. Lampje
Fig. A
9. Lader
10. Oplaadlampje
Montage
Waarschuwing! Verwijder de accu uit het gereedschap
voordat u met de montage begint.
De accu plaatsen en verwijderen (fig. B)
U plaatst de accu (5) door deze op één lijn te plaatsen met
u
het contragedeelte op het gereedschap. Schuif de accu in
het contragedeelte en duw totdat de accu vastklikt.
(Vertaling van de originele instructies)
Als u de accu wilt verwijderen, drukt u op de
u
vergrendelingsknop (12) en trekt u tegelijkertijd de accu uit
het contragedeelte.
Een boorbit of schroefbit plaatsen of verwijderen
(fig. D)
Dit gereedschap is uitgerust met een spanknop zonder sleutel,
zodat u bits gemakkelijk kunt verwisselen.
Vergrendel het gereedschap door de schuifknop voor
u
rechtsom/linksom (2) in de middelste stand te zetten.
Open de spanknop (3) door de knop met uw ene hand te
u
draaien terwijl u het apparaat met de andere hand
vasthoudt.
Plaats de bitschacht (13) in de spanknop.
u
Draai de spanknop (3) met uw ene hand stevig vast terwijl
u
u het apparaat met de andere hand vasthoudt.
Gebruik
Waarschuwing! Laat het gereedschap in zijn eigen tempo
werken. Niet overbelasten.
De accu opladen (fig. A)
De accu moet vóór het eerste gebruik worden opgeladen en
ook zodra deze niet meer voldoende vermogen levert voor
taken die eerst gemakkelijk konden worden uitgevoerd.
Tijdens het opladen kan de accu warm worden. Dit is normaal
en duidt niet op een probleem.
Waarschuwing! Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen onder 4° C of boven 40° C.
Aanbevolen laadtemperatuur: ongeveer 24 °C.
Opmerking: De lader functioneert niet als de temperatuur
van de accu lager is dan ongeveer 0° C of hoger dan 40°
C.
Laat de accu in dat geval in de lader zitten. De lader wordt
automatisch ingeschakeld wanneer de accu de juiste
temperatuur heeft.
Als u de accu (5) wilt opladen, schuift u de accu in de
u
lader (9). De accu past maar op één manier in de lader.
Forceer de accu niet tijdens het aansluiten. Zorg ervoor
dat de accu goed in de lader is geplaatst.
Steek de stekker van de lader in een stopcontact.
u
Het oplaadlampje (10) gaat langzaam groen knipperen.
Als het lampje (10) continu groen brandt, is de accu volledig
opgeladen. U kunt de accu gewoon in de lader laten zitten
wanneer het oplaadlampje brandt. Het lampje gaat groen
knipperen (opladen), omdat de accu door de lader af en toe
wordt bijgeladen. Het oplaadlampje (10) blijft branden zo lang
de accu zich op de lader bevindt en de lader is aangesloten
op het stopcontact.
Lege accu's moet u binnen een week opladen. Als u
u
accu's leeg bewaart, wordt de levensduur van de accu's
aanzienlijk verminderd.
NEDERLANDS
37

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188