Download Print this page

Generelle Sikkerhetsadvarsler For Elektroverktøy; Elektrisk Sikkerhet - Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Bruksområde
Din drill/skrutrekker fra Black & Decker er utformet for bruk
som skrutrekker og for boring i tre, metall, plast og bløtt
murverk (bare ASL148 og ASL188). Verktøyet er beregnet
bare som konsumentverktøy.
Sikkerhetsinstruksjoner
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektroverktøy
@
Advarsel! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Hvis advarslene og
anvisningene nedenfor ikke overholdes, kan
det medføre elektrisk støt, brann og/eller
alvorlige personskader.
Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig
bruk. Begrepet "elektroverktøy" i advarslene nedenfor gjelder
nettdrevet elektroverktøy (med ledning) eller batteridrevet
elektroverktøy (uten ledning).
1. Sikkerhet i arbeidsområdet
a. Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst. Rotete eller
mørke områder fører lett til ulykker.
b. Ikke arbeid med elektroverktøy i eksplosjonsfarlige
omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker,
gass eller støv. Elektroverktøy forårsaker gnister som kan
antenne støv eller gass/damp.
c. Hold barn og andre personer unna når du bruker et
elektroverktøy. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan
du miste kontrollen.

2. Elektrisk sikkerhet

a. Støpselet til elektroverktøy må passe i stikkontakten.
Støpselet må ikke forandres på noen som helst måte.
Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede
elektroverktøy. Bruk av originale støpsler og passende
stikkontakter reduserer risikoen for elektrisk støt.
b. Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør,
radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det er større fare for
elektrisk støt dersom kroppen din er jordet.
c. Hold elektroverktøy unna regn eller fuktighet. Dersom
det kommer vann i et elektroverktøy, øker faren for
elektrisk støt.
d. Unngå uforsvarlig behandling av ledningen. Bruk aldri
ledningen til å bære eller trekke elektroverktøyet eller
til å trekke ut støpselet. Hold ledningen unna varme,
olje, skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadde eller
sammenflokede ledninger øker risikoen for elektrisk støt.
e. Når du bruker et elektroverktøy utendørs, må du bruke
en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Når
du bruker en skjøteledning som er egnet for utendørs
bruk, reduseres risikoen for elektrisk støt.
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
f. Hvis du ikke kan unngå å bruke et elektroverktøy på et
3. Personsikkerhet
a. Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, og vis fornuft
b. Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
c. Forhindre utilsiktet start. Kontroller at bryteren står i
d. Fjern eventuelle innstillingsverktøy eller skruverktøy
e. Ikke strekk deg for langt. Pass på at du alltid har
f. Bruk egnede klær. Ikke bruk løstsittende klær eller
g. Hvis det kan monteres støvavsug- og
4. Bruk og behandling av elektroverktøy
a. Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk riktig
b. Ikke bruk elektroverktøyet hvis du ikke kan slå det på
c. Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller koble fra
d. Elektroverktøy som ikke er i bruk, må oppbevares
fuktig sted, bruker du strømforsyning som er
beskyttet med jordfeilbryter. Bruk av jordfeilbryter
reduserer risikoen for elektrisk støt.
når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk
elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av
narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks
uoppmerksomhet under bruk av verktøyet kan føre til
alvorlige personskader.
Bruk av personlig verneutstyr, for eksempel støvmaske,
sklisikre vernesko, hjelm eller hørselvern som passer til
forholdene, reduserer risikoen for personskader.
posisjon "av" før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, og før du tar opp eller bærer verktøyet.
Det kan føre til ulykker hvis du bærer elektroverktøyet
med fingeren på bryteren, eller setter strøm på verktøyet
når bryteren står på.
før du slår på elektroverktøyet. Et skruverktøy eller en
nøkkel som fortsatt er festet til en roterende del av
elektroverktøyet, kan føre til personskade.
sikkert fotfeste og god balanse. Da kan du kontrollere
elektroverktøyet bedre i uventede situasjoner.
smykker. Hold hår, klær og hansker unna bevegelige
deler. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan bli
sittende fast i bevegelige deler.
oppsamlingsinnretninger, må du forvisse deg om at
disse er tilkoblet og brukes på riktig måte. Bruk av
støvoppsamling kan redusere farer i forbindelse med støv.
elektroverktøy for bruksområdet. Med et passende
elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere med den
farten det er beregnet for.
og av med bryteren. Et elektroverktøy som ikke kan
kontrolleres med bryteren, er farlig og må repareres.
batteripakken på elektroverktøyet før du utfører
innstillinger, bytter tilbehør eller legger
elektroverktøyet bort. Disse forebyggende
sikkerhetstiltakene reduserer risikoen for utilsiktet start av
elektroverktøyet.
NORSK
65

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188