Download Print this page

Black & Decker ASL146 Original Instructions Manual page 66

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NORSK
utilgjengelig for barn. Ikke la verktøyet bli brukt av
personer som ikke er fortrolig med det, eller som ikke
har lest denne bruksanvisningen. Elektroverktøy er
farlige når de brukes av uerfarne personer.
e. Sørg for vedlikehold av elektroverktøy. Undersøk om
bevegelige deler er feiljustert eller blokkert, om deler
er skadet, og om det er andre forhold som kan påvirke
elektroverktøyets funksjon. Hvis elektroverktøyet er
skadet, må det repareres før bruk. Dårlig vedlikeholdt
elektroverktøy er årsaken til mange ulykker.
f. Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe egger setter seg ikke så ofte
fast og er lettere å føre.
g. Bruk elektroverktøy, tilbehør, bits osv. i henhold til
disse instruksjonene. Ta hensyn til arbeidsforholdene
og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til
andre formål enn det som er angitt, kan føre til farlige
situasjoner.
5. Bruk og stell av batteriverktøyet
a. Gjenoppladningen skal bare skje med den laderen
som produsenten har spesifisert. En lader som er egnet
til én type batteripakke, kan føre til brannrisiko når den
brukes med en annen batteripakke.
b. Bruk elektroverktøy bare med spesifikt angitte
batteripakker. UBruk av andre batteripakker kan føre til
fare for personskader og brann.
c. Når batteripakken ikke er i bruk, må du oppbevare den
atskilt fra andre metallgjenstander som binders,
mynter, nøkler, spiker, skruer eller andre små
metallgjenstander som kan opprette en forbindelse fra
en terminal til en annen. Kortslutning av
batteriterminalene kan føre til forbrenning eller brann.
d. Under uheldige forhold kan det lekke væske fra
batteriet. Unngå å komme i kontakt med væsken.
Dersom du ved et uhell kommer i kontakt med
væsken, må du skylle med vann. Får du batterivæske i
øynene, må du i tillegg oppsøke lege. Væske som
lekker fra batteriet, kan forårsake irritasjoner eller
forbrenninger.
6. Service
a. Elektroverktøy skal alltid repareres av kvalifisert
personell og kun med originale reservedeler. Dette
sikrer at elektroverktøyets sikkerhet opprettholdes.
Ytterligere sikkerhetsadvarsler for elektroverktøy
@
Advarsel! Ytterligere sikkerhetsadvarsler for
driller og slagdriller
Bruk hørselvern når du bruker slagdrill. Hvis du
u
utsettes for støy, kan hørselen bli redusert.
66
(Oversettelse av de opprinnelige instruksjonene)
Bruk hjelpehåndtak som følger ned verktøyet. Tap av
u
kontroll kan føre til personskade.
Hold elektroverktøyet i de isolerte grepene når du
u
utfører et arbeid hvor skjæretilbehøret/
festeanordningen kan komme i kontakt med skjulte
ledninger.. Hvis skjæretilbehøret/festeanordningen
kommer i kontakt med en strømførende ledning, kan
frittliggende metalldeler på verktøyet bli strømførende, og
brukeren kan få elektrisk støt.
Bruk klemmer eller andre praktiske metoder for å
u
spenne fast og støtte arbeidsstykket på en stabil
plattform. Hvis arbeidsstykket holdes med hånden eller
inn mot kroppen, vil det være ustabilt, og dette kan lett
føre til at du mister kontrollen.
Før du borer i vegger, gulv eller tak, kontrollerer du
u
plasseringen av kabler og rør.
Unngå å komme i berøring med spissen på et bor rett
u
etter boring, da den kan være varm.
Det er ikke meningen at dette verktøyet skal brukes av
u
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sansemessige eller mentale evner, eller som mangler
erfaring og kunnskap, med mindre de har fått oppfølging
eller instruksjon når det gjelder bruken av apparatet, fra en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
være under oppsyn så du er sikker på at de ikke leker
med verktøyet.
Beregnet bruk er beskrevet i denne håndboken. Bruk av
u
tilbehør eller utføring av oppgaver som ikke er anbefalt for
verktøyet i denne håndboken, kan medføre fare for
personskade og/eller skade på eiendom.
Andre personers sikkerhet
Det er ikke meningen at dette produktet skal brukes av
u
personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sansemessige eller mentale evner, eller som mangler
erfaring og kunnskap, med mindre de har fått oppfølging
eller instruksjon når det gjelder bruken av produktet, fra en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Barn skal være under oppsyn så du er sikker på at de ikke
u
leker med verktøyet.
Andre risikoer
Ved bruk av produktet kan det oppstå ytterligere risikoer som
kanskje ikke er inkludert i sikkerhetsadvarslene som følger
med. Disse risikoene kan bli forårsaket av feil bruk, langvarig
bruk osv.
Selv om de relevante sikkerhetsbestemmelsene blir fulgt, og
sikkerhetstiltakene blir gjennomført, kan visse gjenværende
risikoer ikke unngås. Disse omfatter:
Personskader som forårsakes av berøring av en
u
roterende/bevegelig del.
Personskader som forårsakes av at en del, et blad eller
u
tilbehør endres.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker ASL146

This manual is also suitable for:

Asl148Asl186Asl188