Download Print this page

Naudojimo Ir Montavimo Instrukcija; Montavimas; Montavimas Ant Sienos; Vandentiekio Prijungimas - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

Naudotojui ir montuotojui
1.

Naudojimo ir montavimo instrukcija

Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje ir, jei perduosite prietaisą kitam savininkui, perduokite
instrukciją kartu su prietaisu. Kai bus atliekami techninės priežiūros ir remonto darbai, pateikite
instrukciją darbus atliekančiam specialistui.
2.

Montavimas

2.1

Montavimas ant sienos

Tūrinį EWH 30 ... 200 Basis / Basis N vandens šildytuvą montuokite šildomoje patalpoje, arti
vandentiekio čiaupo, vandentiekio prijungimo jungtimis nukreiptą žemyn.
Prietaiso tvirtinimo priemones reikia pasirinkti priklausomai nuo sienos tvirtumo. Būtina
atsižvelgti į vandens pripildyto šildytuvo masę (žr. lentelę „Techniniai duomenys").
Tvirtinimo varžtų vieta nurodyta 4 ir 5 pav.
Pakabas vertikaliam montavimui yra šildytuvo komplekto sudėtinė dalis.
2.2

Vandentiekio prijungimas

Prie vandentiekio sistemos prietaisą turi prijungti įgaliotas specialistas pagal atitinkamą
montavimo instrukciją ir galiojančius nuostatus bei taisykles.
Vandentiekio prijungimas yra uždaro tipo (sistema su slėgiu), užtikrinantis vandens tiekimą
keliems vartotojams.
Vandens šildytuvus galima jungti prie plastikinių vamzdžių sistemų.
Pastaba dėl prijungimo prie plastikinių vamzdžių sistemų: įvykus gedimui, temperatūra gali
pakilti iki 95°C (maks. 0,6 MPa). Panaudoti plastikiniai vamzdžiai turi būti pritaikyti šioms
sąlygoms.
Pažeidimo pavojus! Jei vandens slėgis viršija 5 barus, šalto vandens tiekimo linijoje
!
būtina įrengti slėgio reduktorių.
Dėmesio: Prietaisas veikiamas slėgio. Šildymo metu iš apsauginio vožtuvo laša vanduo.
!
Jei vanduo laša ir pasibaigus pašildymui, prašome apie tai informuoti specialistą.
Prieš prijungiant šildytuvą prie vandentiekio sistemos, ją reikia kruopščiai išplauti, kad į
šildytuvą arba apsauginius prietaisus nepatektų svetimkūnių.
Šildytuvą rekomenduojama įrengti pagal 3 pav. pavaizduotą schemą.
Pažeidimo pavojus! Prie šildytuvo būtina įrengti aprobuotos konstrukcijos membraninį
!
apsauginį vožtuvą.
Būtina atsižvelgti į membraninio apsauginio vožtuvo montavimo instrukcijoje pateiktus saugos
nurodymus.
Reguliariai tikrinamos apsauginio vožtuvo funkcijos.
Apsauginis vožtuvas apsaugo šildytuvą nuo neleistinai didelio slėgio poveikio. EWH Basis
serijos šildytuvų įrangos komplekte pateikiamas apsauginis vožtuvas be atbulinio vožtuvo.
EWH Basis N serijos šildytuvų įrangos komplekte pateikiamas apsauginis vožtuvas su
atbuliniu vožtuvu. Apsauginį vožtuvą būtina periodiškai atidaryti rankiniu būdu, vožtuvas
neužstrigtų dėl kalkių nuosėdų.
Apsauginio vožtuvo vandens ištekėjimo prievadas visuomet turi būti atviras į atmosferą.
Vandens ištekėjimo prievadas turi būti sujungtas su nutekamuoju vamzdžiu, užtikrinančiu
laisvą vandens nutekėjimą.
Pripildymas: prijungę šildytuvą, atidarykite uždaromąjį čiaupą. Galiausiai atidarykite karšto
vandens čiaupą. Kai iš karšto vandens čiaupo pradės tekėti vanduo, šildytuvas bus pripildytas.
Tuomet uždarykite ištekėjimo čiaupą ir patikrinkite, ar sandari sistema.
Pažeidimo pavojus! Jokiu būdu nejunkite šildytuvo prie elektros tinklo, prieš tai
!
nepatikrinę, ar šildytuvas tinkamai ir visiškai pripildytas vandens!
44

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series