Download Print this page

Instrukcja Obsługi I Montażu; Montaż; Montaż Ścienny; Przyłącze Wody - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

Dla użytkownika i instalatora
1.
Instrukcja obsługi i montażu
Tę instrukcję należy starannie przechowywać i przekazać następcy przy zmianie właściciela.
Przy pracach konserwacyjnych i ewentualnych pracach remontowych przekazać instalatorowi do
zapoznania się.
2.
Montaż
2.1
Montaż ścienny
Zbiorniki ścienne EWH 30 ... 200 Basis / Basis N montować w pomieszczeniu chronionym od mrozu
w pobliżu miejsca poboru z przyłączeniami wody w dół.
Materiał mocujący do montażu urządzenia należy dobrać stosownie do wytrzymałości ściany. Należy
uwzględnić ciężar zbiorników łącznie z napełnieniem wodnym (patrz tabela „Dane techniczne").
Położenie śrub koniecznych do montażu jest widoczne na ilustracjach 4 i 5.
Wieszaki do montażu pionowego i wieszaki do montażu poziomego są częściami składowymi
zbiornika zależnie od wersji urządzenia.
2.2
Przyłącze wody
Instalacja wodna powinna zostać wykonana przez autoryzowanego fachowca przy uwzględnieniu
obowiązującej instrukcji montażu oraz obowiązujących norm i przepisów.
Przyłączenie wody następuje w sposób zamknięty (stałość ciśnienia) dla zasilania kilku miejsc
poboru.
Zbiorniki ścienne nadają się do przyłączenia do układów rur z tworzywa sztucznego.
Wskazówka do przyłączenia do układów z tworzywa sztucznego: W przypadku awarii mogą
wystąpić temperatury do 95 °C (maks. 0,6 MPa). Stosowane rury z tworzywa sztucznego muszą być
dopasowane do tych warunków.
Ryzyko uszkodzenia! Jeżeli ciśnienie wody jest większe niż 5 bar, wtedy w dopływie zimnej
!
wody musi znajdować się zawór redukcyjny.
Uwaga: Urządzenie pod ciśnieniem. Podczas rozgrzewania z zaworu bezpieczeństwa wycieka
!
woda nadmiarowa. Jeżeli woda będzie wyciekać również po zakończeniu rozgrzewania, należy
poinformować specjalistę.
Przed przyłączeniem zbiornika do wodociągu należy starannie przepłukać instalację wodną,
aby ciała obce nie dostały się do zbiornika lub do urządzenia zabezpieczającego.
Zalecane jest, aby instalować zbiornik według ilustracji 3.
Ryzyko uszkodzenia! Zbiornik należy instalować koniecznie ze sprawdzonym pod względem
!
konstrukcji membranowym zaworem bezpieczeństwa.
Należy uwzględnić wskazówki bezpieczeństwa instrukcji montażu membranowego zaworu
bezpieczeństwa. Regularnie sprawdzać zawór bezpieczeństwa pod kątem działania.
Zawór bezpieczeństwa chroni zbiornik przed niedopuszczalnie dużym wzrostem ciśnienia. Zbiorniki
typoszeregu EWH Basis mają zawór bezpieczeństwa bez uniemożliwienia przepływu zwrotnego.
Zbiorniki ścienne typoszeregu EWH Basis N mają zawór bezpieczeństwa z uniemożliwieniem
przepływu zwrotnego. Zawór bezpieczeństwa należy uruchamiać w regularnych odstępach
czasowych, aby zapobiegać zakleszczeniu przez osady kamienia wapiennego.
Ściek wody kroplowej zaworu bezpieczeństwa zawsze musi pozostać otwarty do atmosfery.
Wodę ze ścieku wody kroplowej należy doprowadzić do rury odpływowej ze stałą pochyłością w dół,
która zapewnia odpływ wody bez przeszkód.
Napełnienie: Po przyłączeniu zbiornika otworzyć zawór zamykający. Następnie otworzyć kran wody
ciepłej. Jeżeli woda z niego wypłynie, zbiornik jest napełniony.
Potem zamknąć kran wypływowy i sprawdzić instalację pod względem szczelności.
Ryzyko uszkodzenia! W żadnym wypadku nie wolno przyłączyć zbiornika do sieci elektrycznej
!
bez sprawdzenia, czy rzeczywiście jest całkowicie napełniony wodą!
24

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series