Download Print this page

Lietošanas Un Montāžas Instrukcija; Montāža; Montāža Pie Sienas; Ūdens Pieslēgums - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

Lietotājam un instalētājam
1.
Lietošanas un montāžas instrukcija
Rūpīgi uzglabāt šo instrukciju, īpašnieka nomaiņas gadījumā nodot nākošajam lietotājam.
Veicot tehnisko apkopi un iespējamos labošanas darbus, nodot to instalētājam pārbaudei.
2.
Montāža
2.1
Montāža pie sienas
Ūdens tvertni EWH 30 ... 200 bāze / bāze N piemontēt ar ūdens pieslēgumiem uz leju
neaizsalstošā telpā tapu vietu tuvumā.
Stiprinājuma materiāls ierīces montāžai ir jāizvēlas, ņemot vērā sienas izturību.
Jāņem vērā tvertnes un iepildītā ūdens kopējais svars (skat. tabulu „Tehniskie dati").
Montāžai nepieciešamo skrūvju izvietojumu var apskatīt 4. un 5. attēlā.
Iekarināšanas balsti vertikālajai montāžai ir tvertnes sastāvdaļa.
2.2
Ūdens pieslēgums
Ūdens instalāciju jāveic pilnvarotam speciālistam, ievērojot atbilstošo
montāžas instrukciju, kā arī spēkā esošās likuma normas un noteikumus.
Vairāku ieguves vietu apgādei ūdens pieslēgumu veic slēgti (spiedienizturīgi).
Ūdens tvertnes ir piemērotas pievienošanai pie plastmasas cauruļu sistēmām.
Norāde pievienošanai pie plastmasas cauruļu sistēmām: Traucējumu gadījumā temperatūra
var paaugstināties līdz 95 °C (maks. 0,6 MPa). Izmantotajām plastmasas caurulēm jābūt
piemērotām šādiem apstākļiem.
Bojājuma risks! Ja ūdens spiediens ir augstāks par 5 bar, tad aukstā ūdens ieplūdes
!
vietā jāpiestiprina spiediena samazinātājs.
Uzmanību: aparātā ir spiediens. Uzkarsēšanas laikā no drošības vārsta pil izplešanās
!
procesā izspiestais ūdens. Ja tas turpina pilēt arī pēc uzkarsēšanas beigām, ziņojiet
speciālistam.
Pirms tvertnes pieslēgšanas ūdensvadam, tas ir rūpīgi jāizskalo, lai tvertnē vai drošības ierīcē
neiekļūtu svešķermeņi.
Ieteicams tvertni uzstādīt saskaņā ar 3. attēlu.
Bojājuma risks! Tvertni noteikti nepieciešams uzstādīt kopā ar drošības
!
membrānvārstu, kura konstrukcija ir pārbaudīta.
Jāņem vērā drošības membrānvārsta montāžas instrukcijas drošības norādes.
Regulāri jāpārbauda drošības vārsta funkcionālā darbība.
Drošības vārsts sargā tvertni no nepieļaujami augstas spiediena palielināšanās. EWH
bāzes sērijas tvertnes ir aprīkotas ar drošības vārstu bez atpakaļplūdes novērsēja kā
ierīces piederumu. EWH bāzes N sērijas ūdens tvertnes ir aprīkotas ar drošības ventili ar
atpakaļplūdes novērsēju kā ierīces piederumu. Drošības vārstu regulāri jāiedarbina, ievērojot
noteiktus intervālus, lai novērstu kaļķu nosēdumu sablīvēšanos.
Drošības vārsta pilošā ūdens notekai vienmēr jābūt atvērtai virzienā uz atmosfēru.
Pilošā ūdens noteka ir jāpievieno pie notekcaurules ar nemainīgu uz leju vērstu slīpumu, kā
rezultātā tiek garantēta netraucēta ūdens noplūšana.
Piepildīšana: pēc tvertnes pieslēgšanas atvērt slēgvārstu. Pēc tam atvērt siltā ūdens krānu.
Kad no tā sāk izplūst ūdens, tvertne ir pilna.
Tādā gadījumā aizvērt izplūdes krānu un pārbaudīt iekārtas blīvumu.
Bojājuma risks! Nekādā gadījumā nepievienot tvertni elektrotīklam, nepārbaudot, vai tas
!
patiešām ir pilnībā piepildīts ar ūdeni!
40

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series