Download Print this page

Elektriühendus; Kasutuselevõtt; Juhtpaneel - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

2.3
Elektriühendus 2
1 Töötamise märgulambi ühendusklemm
2 Töötamise märgulambi ühendusklemm
3 Regulaatori sisendipool
4 Kaitsejuht (ühendada vahetult paagile punktkeevitatud M6 poldi külge)
5 Ohutus-temperatuuripiirik
6 Temperatuuriregulaator
7 Huumlamp
8 küttekeha
A(L) Regulaatori L-klemm (toitepinge)
B(N) Regulaatori N-klemm (neutraal)
C väliskorpuse alumine paneel
D Korpuse väliskiht
E anood
F paak
R takistus, 560 oomi
Elektriühenduse teostamisel tuleb järgida paigaldusjuhendit ning kehtivaid norme ja eeskirju.
Eelkõige tuleb järgida kuni 1000 V nimipingega tugevvooluseadmete rajamise nõudeid ja
kohaliku elektrivarustusettevõtte eeskirju. Seadmed on ette nähtud üksnes püsivaks
ühendamiseks 230 V vahelduvvooluvõrguga. Sealjuures peab klient tagama, et toiteahelas on
vähemalt 3 mm kontaktivahega lüliti seadme vooluvõrgust lahtiühendamiseks (nt lahklüliti).
Elektriühenduse tohib teostada üksnes volitatud spetsialist.
!
Seinale paigaldatavad boilerid EWH (30–200 l) on tehases varustatud elektriskeemi 2 kohase
juhtmestikuga.
2.4
Kasutuselevõtt
Esmakordne kasutuselevõtt ja soojendamine peab toimuma spetsialisti järelevalve all.
Vee temperatuuri saab vastavalt vajadusele reguleerida temperatuuri pöördlülitist, mis asub
alumisel kaanel (vt joonis 1).
Kui veetarve on väike või on vesi väga kare, on soovitatav kasutada energiasäästuasendit
„E", mille korral temperatuur on umbes 55–60 °C. Teatud aja tagant või kui soe vesi on ära
kasutatud, lülitub boileri soojendus automaatselt sisse.
Boiler tuleks vooluvõrgust lahti ühendada ainult pikema kodust eemalviibimise korral.
Kvaliteetse soojusisolatsioonimaterjali (freoonivaba polüuretaanvaht) tõttu on soojuskadu
väike.
Külmumisoht! Seade on külmumise eest kaitstud ainult siis, kui see on toitepingega
!
ühendatud. Kui seade on toitevõrgust lahti ühendatud, siis tuleks külmumisohu korral
paak tühjendada. Ohutusseadiste rühm ja veejuhe ei ole kaitstud.
2.5
Juhtpaneel 
külmumiskaitseasend
E
energiasäästuasend (umbes 60 °C)
temperatuur (umbes 70 °C)
Spetsialistile
37

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series