Download Print this page

Elektrinis Prijungimas; Atidavimas Eksploatuoti; Valdymo Skydelis - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

2.3

Elektrinis prijungimas 2

1 Sujungiamasis eksploatacinės lempos gnybtas
2 Sujungiamasis eksploatacinės lempos gnybtas
3 Reguliatoriaus maitinimo pusė
4 Apsauginė jungtis (prijungti tiesiogiai prie talpykloje taškiniu būdu privirinto M6 varžto)
5 Apsauginis temperatūros reguliatorius
6 Temperatūros reguliatorius
7 Neoninė lempa
8 Šildymo elementas
A(L) Reguliatoriaus L gnybtas
B(N) Reguliatoriaus N gnybtas
C Apatinis apvalkalo dangtelis
D Korpuso gaubtas
E Anodas
F Bakas
R 560 omų varžas
Elektrinį prietaiso prijungimą būtina atlikti pagal atitinkamą montavimo instrukciją ir galiojančius
nuostatus bei taisykles. Tai atliekant, itin svarbu laikytis „Elektrinių galios prietaisų, kurių
vardinė įtampa neviršija 1000 V, įrengimo nuostatų" ir vietos elektros energijos tiekimo
bendrovės nustatytų taisyklių. Prietaisai numatyti tik pastoviam prijungimui prie 230 V
kintamosios srovės elektros tinklo. Be to, maitinimo linijoje visuose poliuose užsakovo jėgomis
turi būti įrengtas mažiausiai 3 mm kontaktinis izoliacinis atstumas (pvz., fiksuoklis).
!
Elektrinį prijungimą gali atlikti tik įgaliotas elektrikas.
Tūriniai šildytuvai EWH 30 ... 200 Basis gamykloje sujungti pagal 2 pav. pavaizduotą schemą.
2.4

Atidavimas eksploatuoti

Pirmą prietaiso įjungimą ir sušildymą atiduodant eksploatuoti turi prižiūrėti specialistas.
Vandens temperatūrą galima nustatyti temperatūros reguliatoriaus rankenėle, kuri yra ant
prietaiso apatinio dangtelio (žr. 1 pav.).
Kai karšto vandens sunaudojama mažai arba vanduo kietas, rekomenduojama rankenėlę
pastatyti į energijos taupymo padėtį „E", nustatant apytiksliai 55-60°C temperatūrą.
Periodiškai, arba pradėjus vartoti karštą vandenį, prietaisas automatiškai pakaitina vandenį.
Patartina šildytuvą nuo elektros tinklo atjungti tik tuomet, kai numatoma ilgesnį laiką jo
nenaudoti. Dėl geros šilumos izoliacijos iš poliuretano, kurio sudėtyje nėra freonų, šilumos
nuostoliai labai maži.
Užšalimo pavojus: prietaisas apsaugotas nuo užšalimo tik tokiu atveju, jei jis yra
!
maitinamas. Jei prietaisas išjungiamas iš tinklo, kilus pavojui užšalti, talpyklą reikėtų
ištuštinti. Apsauginė grupė ir vandentiekis nėra apsaugoti.
2.5
Valdymo skydelis 
Apsaugos nuo užšalimo režimas
E
Energijos taupymo režimas (apytiksliai 60°C)
Temperatūros reguliavimo diapazonas (apytiksliai 70°C)
Montuotojui
45

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series