Download Print this page

Kasutus- Ja Paigaldusjuhend; Paigaldamine; Paigaldamine Seinale; Ühendamine Veetorustikuga - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

Kasutajale ja spetsialistile
1.

Kasutus- ja paigaldusjuhend

Käesolev juhend tuleb hoolikalt alles hoida ja kui boiler peaks omanikku vahetama, siis uuele
omanikule edasi anda.
Hooldustööde ja võimaliku remondi korral esitada juhend spetsialistile.
2.

Paigaldamine

2.1

Paigaldamine seinale

Boiler EWH Basis / Basis N (maht 30–200 l) tuleb paigaldada ruumi, kus külmumine on
välistatud, tarbimiskoha lähedusse, boileri veeühendusotsakud allapoole.
Paigaldamisel tuleb kinnitusvahendid valida vastavalt seina tugevusele.
Arvestada tuleb veega täidetud boileri massi (vt tabel „Tehnilised andmed").
Paigalduskruvide asendit vt joonistelt 4 ja 5.
Vertikaalset paigaldamist võimaldav tugi on paagi küljes.
2.2
Ühendamine veetorustikuga
Ühendamise veetorustikuga peab teostama volitatud spetsialist, järgides paigaldusjuhendit
ning kehtivaid norme ja eeskirju.
Veeühendus on survekindel ja võimaldab veega varustada mitut väljundit.
Boilerid sobivad ühendamiseks plasttorustikuga.
Märkus plasttorustikuga ühendamise kohta: tõrgete korral võib temperatuur tõusta kuni 95 °C
(max 0,6 MPa). Kasutatavad plasttorud peavad olema selliste tingimuste jaoks ette nähtud.
Kahjustuste oht!
!
Kui veesurve on suurem kui 5 bar, tuleb külmaveesisendile paigaldada
rõhualandusventiil.
NB! Seade on surve all. Soojenemise ajal tilgub kaitseklapist paisumisvett. Kui vett
!
tilgub ka pärast soojenemisfaasi lõppu, teatage sellest palun spetsialistile.
Enne boileri ühendamist veetorustikuga tuleb torustik korralikult läbi loputada, et võõrkehad ei
satuks boileri paaki ega ohutusseadistesse.
Soovitatav on paigaldada boiler vastavalt joonisele 3.
Kahjustuste oht! Boiler tuleb tingimata paigaldada koos membraan-kaitseklapiga.
!
Kaitseklapil peab olema tüübikinnitus.
Järgida tuleb membraan-kaitseklapi paigaldusjuhendis antud ohutusjuhiseid.
Kaitseklapi töökorras olekut tuleb regulaarselt kontrollida.
Kaitseklapp kaitseb boilerit liigse survetõusu eest. EWH Basis seeria boilerite lisavarustusse
kuulub ilma tagasilöögiklapita kaitseklapp. Seinale paigaldatavate EWH Basis N seeria
boilerite lisavarustusse kuulub tagasilöögiklapiga kaitseklapp. Kaitseklappi tuleb regulaarselt
rakendada, et vältida selle kinnikiilumist.
Kaitseklapi äravool peab alati olema avatud.
See tuleb juhtida allapoole kaldu paigaldatud äravoolutorusse, mis tagab vee vaba äravoolu.
Boileri täitmine: pärast boileri ühendamist avada sulgeventiil. Seejärel avada kuumaveekraan.
Kui kraanist vett hakkab tulema, on boileri paak täis.
Siis sulgeda väljavoolukraan ja kontrollida seadme lekkekindlust.
Kahjustuste oht! Boilerit ei tohi mingil juhul ühendada elektritoitega enne, kui on
!
kontrollitud, et see on tõesti veega täidetud!
36

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series