Download Print this page

Упътване За Употреба И Монтаж; Монтаж; Монтаж На Стената; Свързване Към Водата - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

За потребителя и монтажника
1.
Упътване за употреба и монтаж
Това упътване да се съхранява грижливо, при смяна на собственика да се предаде
на следващия собственик. При работа по поддръжката и евентуален ремонт да се
предостави на монтажника, за да го вземе под внимание.
2.
Монтаж
2.1
Монтаж на стената
Стенните бойлери EWH 30 ... 200 Basis / Basis N да се монтират надолу, в помещение
без минусови температури в близост до място с връзки за водата.
За монтирането на уреда материалът за закрепване трябва да бъде избран според
якостта на стената. Трябва да се вземе под внимание теглото на бойлера, пълен с вода
(виж таблица „Технически данни").
Положението на необходимите за монтажа болтове трябва да се вземе от фиг. 4 и 5.
Скобите за окачване за вертикалния монтаж са съставна част от бойлера.
2.2
Свързване към водата
Водната инсталация трябва да се извърши от упълномощен специалист при
съблюдаване на валидното упътване за монтаж, както и валидните норми и наредби.
Свързването към водата е затворено (херметично) за осигуряване на повече места за
водовземане. Стенните бойлери са пригодени за свързване към системи от пластмасови
тръби. Указание за свързване към системи от пластмасови тръби: При авария
температурата може да достигне до 95 °C (максимално 0,6 MPa). Доказани пластмасови
тръби трябва да бъдат поставени за тези условия.
Опасност от повреда! Ако налягането на водата е по-високо от 5 bar, то тогава при
!
подаването на студената вода трябва да се инсталира клапан за намаляване на
налягането.
Внимание: Уредът е под налягане. По време на загряването водата се разширява
!
и капе от предпазния клапан. Ако и след прекратяване на загряването водата
продължава да капе, уведомете специалиста.
Преди свързването на бойлера към водната инсталация, тя трябва основно да се
промие, за да не попаднат чужди тела в бойлера или в защитното устройство.
Препоръчва се бойлерът да бъде инсталиран според фиг.3.
Опасност от повреда! Бойлерът задължително трябва да бъде инсталиран с
!
изпитан за този вид конструкция мембранен предпазен вентил.
Указанията за сигурност на упътването за монтаж на мембранния предпазен вентил
трябва да се вземат под внимание. Правилното функциониране на предпазния клапан
трябва да се проверява редовно.
Предпазният вентил защитава бойлера от недопустимо високо повишаване на
налягането. Бойлерите от серията EWH Basis са снабдени с предпазен вентил без клапа
за връщане на водата като спомагателно съоръжение. Бойлерите от серията EWH Basis
N са снабдени с предпазен вентил с клапа за връщане на водата като спомагателно
съоръжение. Предпазният вентил трябва регулярно да се задвижва на определени
интервали от време, за да се предотврати засядането му от отлаганията на варовик.
Оттичането на водните капки на предпазния вентил трябва да остане отворено винаги
към атмосферата. Оттичането на водните капки трябва да се отведе в отточна тръба с
постоянен наклон надолу, който гарантира безпрепятствано оттичане на водата.
Пълнене: След свързването на бойлера да се отвори спирателният кран. След това да
се отвори кранчето за топлата вода. Ако оттам потече вода, бойлерът е напълнен.
Тогава да се затвори кранчето за изтичане и да се провери съоръжението, дали е
уплътнено добре.
Бойлерът в никакъв случай да не се включва към електрическата мрежа без да се
!
провери, дали наистина е напълнен изцяло с вода!
56

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series