Download Print this page

Свързване Към Електричеството; Въвеждане В Експлоатация; Дигитален Дисплей - AEG EWH Basis Series Operating And Installation Instructions

Closed wallmounted storage heaters
Hide thumbs

Advertisement

2.3
Свързване към електричеството
1 Съединителна клема за работната лампа
2 Съединителна клема за работната лампа
3 Входна страна на регулатора
4 Защитен проводник (свържете директно към точково заварения на съда винт M6)
5 Предпазен температурен ограничител
6 Температурен регулатор
7 Глимлампа
8 Нагревателно тяло
A(L) Клема L на регулатора
B(N) Клема N на регулатора
C Корпус-долна част
D Външна облицовка на корпуса
E Анод
F Резервоар
R Съпротивление, 560 Ом
Свързването към електричеството трябва да се извърши при съблюдаване на валидното
упътване за монтаж, както и валидните норми и наредби. „Правила за изграждане на
силнотокови съоръжения с номинално напрежение до 1000 V" и наредбите на месното
предприятие за енергоснабдяване (EVU) трябва да се съблюдават особено. Уредите са
предвидени само за устойчиво свързване към мрежа с променлив ток на 230 V ~. При
монтажа за захранването трябва да се осигури разделителен участък, който да отделя
всички проводници на най-малко 3 mm разстояние от мрежата (напр. предпазител).
Свързването към електричеството може да стане само от компетентен монтажник.
!
Стенните бойлери EWH 30 ... 200 Basis са заводски окабелени съгласно електрическа
схема 2.
2.4
Въвеждане в експлоатация
Първото въвеждане в експлоатация и загряване трябва да се наблюдават от специалист.
Температурата на водата може да се настрои от бутона за избор на температура според
нуждите, бутонът за избор на температура се намира на долния покриващ капак
(виж фиг. 1).
При малка консумация на топла вода или при силно варовита вода се препоръчва
енергоспестяващото положение „E" при около 55–60 °C.В определени интервали от
време или след изразходване на топлата вода уредът се загрява автоматично отново.
За препоръчване е бойлерът да се изключи от мрежата само при по-продължително
отсъствие. Чрез висококачествената топлинна изолация от полиуретанова пяна,
несъдържаща FCKW (флуор, хлор, въглеводород), топлинните загуби за малки.
Опасност от замръзване: Уредът е защитен от замръзване, само ако се захранва
!
с напрежение. Ако уредът е изключен от мрежата, при опасност от замръзване
трябва да изпразните бойлера. Незащитени са предпазната група и водопроводът.
2.5
Дигитален дисплей
Положение за предпазване от минусови температури
E
Енергоспестяващото положение (около 60 °C)
Температурен обсег (около 70 °C)
2
За монтажника
57

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG EWH Basis Series