Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 40

Hide thumbs

Advertisement

N E D E R L A N D S
Lees de handleiding voordat u met de
machine gaat werken.
Brandgevaar.
Ken uw machine
Waarschuwing! Bij het gebruik van
x
accugevoede machines dienen ter
bescherming tegen brandgevaar,
vrijkomen van accuvloeistof, letsel en
materiële schade altijd gepaste
veiligheidsmaatregelen in acht te
worden genomen, waaronder de
volgende veiligheidsvoorschriften.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig
x
door voordat u met de machine gaat
werken.
Zorg ervoor dat u voor gebruik weet
x
hoe u de machine in geval van nood
uitschakelt.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
x
Algemeen
1. Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot
ongelukken.
2. Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik
de machine niet in een vochtige of natte
omgeving. Zorg dat de werkomgeving goed is
verlicht. Gebruik de machine niet op plaatsen
waar brand- of explosiegevaar bestaat, b.v. in
de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
3. Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het
werkgebied en laat ze de machine niet aanraken.
4. Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubber
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
5. Persoonlijke bescherming
Draag altijd een veiligheidsbril.
40
Draag een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen. Draag altijd gehoorbescherming als
het geluidsniveau onaangenaam hoog is.
6. Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
7. Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met
verstand te werk. Gebruik de machine niet als
u niet geconcentreerd bent.
8. Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien
kan de machine dan met beide handen
worden bediend.
9. Sluit de uitrusting van de stofafvoer aan
Indien hulpmiddelen zijn meegeleverd voor de
aansluiting van stofafvoer en voorzieningen
voor stofopvang, zorg dan dat deze zijn
aangesloten en naar behoren worden gebruikt.
10. Verwijder sleutels en hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
11. Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is
beschreven in deze handleiding. Gebruik geen
te lichte machine of hulpstukken voor te zwaar
werk. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Overbelast de machine niet.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend
volgens bestemming.
12. Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine voor gebruik op schade.
Controleer of alle bewegende delen correct
gemonteerd zijn, of er geen onderdelen
gebroken zijn, of er geen beschermkappen en
schakelaars beschadigd zijn en of er andere
gebreken zijn die invloed op de werking van
de machine zouden kunnen hebben.
Vergewis u er van dat de machine correct
werkt. Gebruik de machine niet als enig
onderdeel defect is.
Gebruik de machine niet als de aan/uit-
schakelaar niet werkt.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k