Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 65

Hide thumbs

Advertisement

15. Misshandla inte sladden
Bär aldrig laddaren i sladden och använd inte
sladden för att dra ut kontakten. Utsätt inte
sladden för värmekällor, olja eller skarpa kanter.
16. Förvara verktyg säkert
När verktyget inte används skall det samt
batterierna och laddare förvaras på en torr
plats utom räckhåll för barn.
17. Sköt verktyget med omsorg
Håll verktyget rent och använd skarpa tillbehör
för bättre prestanda och säkrare drift.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte
av tillbehör. Håll handtagen och strömbrytare
torra, rena och fria från olja och fett.
18. Reparationer
Detta verktyg uppfyller gällande säkerhetskrav.
Reparationer ska utföras av en auktoriserad
Black & Decker serviceverkstad som använder
originaldelar, annars kan användaren utsättas
för stor fara.
Extra säkerhetsföreskrifter för batterier
och laddare
Batterier
Försök aldrig öppna batteriet.
x
Utsätt inte batteriet för vatten.
x
Förvara inte batteriet i utrymmen där
x
temperaturen kan överstiga 40 °C.
Ladda endast inom temperaturområdet 4 °C
x
till 40 °C.
Ladda endast med laddaren som medföljer
x
(se tekniska data).
Kontrollera före laddningen att batteriet är
x
torrt och rent.
Använd endast batterier avsedda för verktyget
x
(se tekniska data).
När batterierna kasseras skall instruktionerna
x
i kapitlet "Miljö" följas.
Under extrema förhållanden kan batteriläckage
x
uppstå. Om du upptäcker vätska från batteriet
skall följande iakttagas:
- Torka försiktigt bort vätskan med en trasa.
Undvik kontakt med huden.
- Vid kontakt med huden eller ögonen skall
instruktionerna nedan följas.
Batterivätskan, en 25-30% lösning av
kaliumhydroxid, kan vara skadlig. Vid
kontakt med huden, spola omedelbart
med vatten. Neutralisera med en svag
syra, t ex citronjuice eller ättika.
Vid kontakt med ögonen, skölj rikligt med
vatten i minst 10 minuter. Kontakta läkare.
Brandfara! Undvik att kontakterna på ett
frånkopplat batteri kortsluts av metall
(t ex vid förvaring av batteriet i en
verktygslåda).
Batteriet får ej eldas upp.
Använd aldrig ett skadat batteri.
Laddare
Använd Black & Decker-laddaren endast
x
tillsammans med det batteri som medföljer
verktyget. Andra typer av batterier kan explodera
och förorsaka person- och materialskador.
Försök aldrig ladda icke uppladdningsbara
x
batterier.
Byt genast ut skadade sladdar.
x
Utsätt inte laddaren för vatten.
x
Öppna inte laddaren.
x
Gör ingen åverkan på laddaren.
x
Endast avsedd för inomhusbruk.
Extra säkerhetsföreskrifter för
borrmaskin/skruvdragare
Kontrollera var de elektriska ledningarna och
x
rörledningarna är installerade innan du borrar
i väggar, golv och tak.
Rör inte borrspetsen omedelbart efter det att
x
borret har stannat eftersom det kan vara varmt.
ELEKTRISK SÄKERHET
Kontrollera att laddarens spänning
överensstämmer med nätspänningen.
S V E N S K A
65

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k