Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 66

Hide thumbs

Advertisement

S V E N S K A
Laddaren är dubbelisolerad motsvarande
EN 60335; jordledare är således överflödigt.
Användning med förlängningssladd
Om du behöver använda en förlängningssladd till
laddaren, använd en godkänd förlängningssladd
lämpad för den här laddarens strömförbrukning
(se märkplåten). Om du använder en sladdvinda,
vira alltid av hela sladden.
ÖVERSIKT (fig. A)
1. Steglös strömbrytare
2. Reglage höger- vänstergång
3. Lägesväljare/Krage för justering av vridmoment
4. Chuck
5. Växelreglage
6. Indikator för batteriladdning
(HP128F2/HP148F2/HP188F2)
7. Bitshållare
8. Sidohandtag (HP188F2)
9. Batteri
10. Frikopplingsknapp - batteri
11. Laddare
12. Laddningsindikator - laddning pågår
13. Laddningsindikator - full laddning
MONTERING
Montering och borttagning av batteri (fig. B)
Vid montering riktas batteriet (9) in mot
x
hållaren på verktyget. Skjut sedan in batteriet i
hållaren tills det snäpper fast på plats.
Vid borttagning av batteriet trycker du på
x
frikopplingsknappen (10) och drar ut det ur
hållaren.
Montering och borttagning av borr och bits
(fig. A & C)
För att det ska vara lätt att byta borr och bits är
verktyget försett med en snabbchuck.
Lås verktyget genom att ställa reglaget (2)
x
i mittläget (fig. A).
Öppna chucken genom att vrida den främre
x
delen (15) med en hand medan du håller den
bakre delen (16) på plats med den andra
handen (fig. C).
För in tillbehöret (17) i chucken.
x
66
Drag åt chucken stadigt genom att vrida den
x
främre delen (15) med en hand medan du håller
fast den bakre delen (16) med den andra handen.
Verktygets bitshållare är utrustad med ett
dubbelsidigt bits (7) (fig. A).
För att ta ut bitset, drar du ut det ur hållaren.
x
För förvaring trycker du fast bitset i hållaren.
x
HP126F2/HP146F2 -
Montering och borttagning av chucken (fig. D)
På dessa modeller kan chucken lätt tagas av och
sättas tillbaka.
Om ditt arbete omfattar både skruvdragning och
borrning kan du sätta ett bits i spindeln och ett
borr i chucken: då behöver du bara ta bort
chucken när du skall skruva och sätta tillbaka den
när du skall borra. Bitset kan sitta kvar i spindeln
när du borrar. Även borr med sexkantskaft kan
monteras på detta sätt.
Tag bort chucken (4) genom att hålla
x
spärrknapparna (18) intryckta och dra chucken
från spindeln (19).
Montera ett nytt bits (20) genom att skjuta in
x
det i spindeln (19) enligt bilden. Tag bort bitset
genom att dra ringen (21) bakåt och dra ut
bitset ur spindeln.
Sätt tillbaka chucken genom att skjuta den
x
över spindeln tills den sitter stadigt på plats.
Kontrollera alltid att chucken sitter fast
ordentligt.
HP188F2 - Montering av sidohandtaget (fig. A)
Lossa sidohandtaget (8) genom att vrida det
x
motsols.
Skjut sidohandtaget över chucken på kåpan.
x
Drag åt sidohandtaget genom att vrida det
x
medsols.
ANVÄNDNING
Överbelasta inte maskinen, låt den arbeta
i sin egen takt.
Laddning av batteriet (fig. E)
Batteriet måste laddas innan det används första
gången och alltid när verktyget inte längre
fungerar effektivt.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k