Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 73

Hide thumbs

Advertisement

Bruk av skjøteledning
Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning til
laderen, må man bruke en godkjent skjøteledning
som er beregnet for denne laderens strømforbruk
(se typeskiltet). Hvis du bruker en ledningtrommel,
bør du alltid vikle ledningen helt av først.
OVERSIKT (fig. A)
1. Trinnløs strømbryter
2. Bryter for høyre-/venstregange
3. Justering for funksjonsvalg/vrimoment
4. Chuck
5. Girvelger
6. Indikator for batterilading
(HP128F2/HP148F2/HP188F2)
7. Bitsholder
8. Sidehåndtak (HP188F2)
9. Batteri
10. Utløserknapp for batteriet
11. Lader
12. Ladeindikator - lading pågår
13. Ladeindikator - lading fullført
MONTERING
Montere og fjerne batteriet (fig. B)
Når du skal sette i batteriet (9), holder du det
x
på høyde med holderen på verktøyet.
Skyv batteriet inn i holderen, og trykk til det
sitter på plass.
Når du skal fjerne batteriet, trykker du på de to
x
utløserknappene (10) samtidig, mens du drar
batteriet ut av holderen.
Montering og fjerning av bor og bits (fig. A & C)
Dette verktøyet er utstyrt med en nøkkelfri chuck
for å forenkle skifting av bor og bits.
Lås verktøyet ved å stille bryteren for høyre-/
x
venstregange (2) på midtstillingen (fig. A).
Du åpner chucken ved å dreie den forreste
x
delen (15) med den ene hånden, mens du
holder i den bakerste delen (16) med den
andre hånden (fig. C).
Sett tilbehøret (17) inn i chucken.
x
Skru chucken godt fast ved å dreie den forreste
x
delen (15) med den ene hånden mens du
holder den bakerste delen (16) med den andre.
Dette verktøyet leveres med en tosidig bits i
bitsholderen (7) (fig. A).
For å fjerne bitsen, løfter du den ut av holderen.
x
For å oppbevare bitsen trykker du den godt
x
inn i holderen.
HP126F2/HP146F2 -
-Montere og fjerne chucken (fig. D)
Det er lett å ta av chucken og sette den på igjen
på disse modellene. Hvis du både skal bore og
skru, setter du en bits i spindelen og et bor i
chucken, da trenger du bare å ta av chucken når
du skal skru og sette den på igjen når du skal bore.
Bitsen kan stå i spindelen under boring. Også bor
med sekskantskaft kan monteres på denne måten.
Når du skal ta av chucken (4), holder du utløserne
x
(18) nede og trekker chucken av spindelen (19).
Sett inn en bits (20) ved å trykke den inn på
x
spindelen (19) som vist. Du fjerner bitsen ved å
trekke ringen (21) tilbake og trekke
skrutrekkerbiten av spindelen.
Chucken settes på igjen ved å trykke den inn
x
på spindelen til den sitter godt på plass.
Kontroller alltid at chucken er riktig festet.
HP188F2 - Sette på sidehåndtaket (fig. A)
Løsne sidehåndtaket (8) ved å dreie den mot
x
klokken.
Skyv sidehåndtaket over chucken på kåpen.
x
Stram sidehåndtaket ved å dreie den med
x
klokken.
ANVENDELSE
La verktøyet jobbe i sin egen hastighet.
Ikke overbelast.
Lade batteriet (fig. E)
Batteriet må lades før første gangs bruk og alltid
når verktøyet ikke lenger fungere effektivt.
Et nytt batteri, eller et batteri som ikke har vært
brukt på en lang tid, oppnår full ytelse først etter
at det har vært oppladet og utladet ca. 5 ganger.
Batteriet kan bli varmt mens det lades; dette er
normalt og indikerer ikke at noe er feil.
N O R S K
73

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k