Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 96

Hide thumbs

Advertisement

∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞
∞ÓÔ›ÍÙ ÛÙÔ ÙÛÔÎ, Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi
x
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ (15) Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ Î·È ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ (16) Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ
(ÂÈÎ. C).
EÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ù˘ ̇Ù˘ (17) ̤۷ ÛÙÔ
x
ÙÛÔÎ.
™Ê›ÍÙ ηϿ ÙÔ ÙÛÔÎ, Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ
x
ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ (15) Ì ÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ ÂÓÒ
Îڷٿ٠ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ (16) Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ.
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·˘Ùfi Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Ì ̇ÙË
ηÙÛ·‚ȉÈÔ‡ ‰ÈÏ‹˜ fi„˘ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ̇Ù˘ (7)
(ÂÈÎ. A).
°È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘ ηÙÛ·‚ȉÈÔ‡
x
·fi ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹, ·Ó·ÛËÎÒÛÙ ÙË Ì‡ÙË ·fi
ÙËÓ ÂÛÔ¯‹.
°È· Ó· ·ÔıË·ÛÂÙ ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘ ηÙÛ·‚ȉÈÔ‡,
x
ȤÛÙ ÙËÓ Î·Ï¿ ¿Óˆ ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹.
HP126F2/HP146F2 -
∞Ê·›ÚÂÛË Î·È ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÙÛÔÎ (ÂÈÎ. D)
∆Ô ÙÛÔÎ Û ·˘Ù¿ Ù· ÌÔÓ٤Ϸ ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È Î·È
Â·Ó·ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Â‡ÎÔÏ·. √Ù·Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È Ó·
ÙÚ˘‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· ‚ȉÒÛÂÙÂ, ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ̛·
̇ÙË Î·ÙÛ·‚ȉÈÔ‡ ÛÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ Î·È Ì›· ̇ÙË
ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ÛÙÔ ÙÛÔÎ: ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ
ÙÔ ÙÛÔÎ ÁÈ· Ó· ‚ȉÒÛÂÙÂ Î·È Ó· ÙÔ
Â·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÁÈ· Ó· ÙÚ˘‹ÛÂÙÂ. ∏ ̇ÙË
ÙÔ˘ ηÙÛ·‚ȉÈÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ
¿ÙÚ·ÎÙÔ ÂÓÒ ÙÚ˘¿ÙÂ. ªÔÚ›Ù Â›Û˘ Ì ÙÔÓ
›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙÚ˘¿ÓÈ· ÌÂ
ÂÍ¿ÁˆÓÔ ¿ÍÔÓ·.
°È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ ÙÔ ÙÛÔÎ (4), ÎÚ·Ù‹ÛÙÂ
x
·ÙË̤Ó˜ ÙȘ ÁψÙÙ›‰Â˜ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ (18)
Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ ÙÛÔÎ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ (19).
°È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ̛· ̇ÙË Î·ÙÛ·‚ȉÈÔ‡ (20),
x
ÙË ÛÚÒ¯ÓÂÙ ̤۷ ÛÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ (19) fiˆ˜
˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È. °È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘
ηÙÛ·‚ȉÈÔ‡, ÙÚ·‚‹ÍÙ ÙÔÓ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ (21) ÚÔ˜
Ù· ›Ûˆ Î·È ‚Á¿ÏÙ ÙË Ì‡ÙË ·fi ÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ.
°È· Ó· Â·Ó·ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔ ÙÛÔÎ, ÛÚÒÍÙÂ
x
ÙÔ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÙÚ·ÎÙÔ Ì¤¯ÚÈ Ó·
ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘.
¡· ‚‚·ÈÒÓÂÛÙ ¿ÓÙ· fiÙÈ ÙÔ ÙÛÔÎ ¤¯ÂÈ
ÛÙÂÚˆı› ηϿ.
96
HP188F2 -
∆ÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ï¢ÚÈ΋˜ Ï·‚‹˜ (ÂÈÎ. ∞)
÷ϷÚÒÛÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (8)
x
ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚfiÛÙÚÔÊ·.
∆Ú·‚‹ÍÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ ¿Óˆ ·fi ÙÔ
x
ÙÛÔÎ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ·.
™Ê›ÍÙ ÙËÓ Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ¿˜ ÙËÓ
x
‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·.
Ã∏™∏
∞Ê‹ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ
‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ú˘ıÌfi Î·È ÌËÓ ÙÔ ˘ÂÚÊÔÚÙÒÓÂÙÂ.
ºfiÚÙÈÛË Ì·Ù·Ú›·˜ (ÂÈÎ. E)
∏ Ì·Ù·Ú›· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÚÙÈÛÙ› ÚÈÓ ·fi ÙËÓ
ÚÒÙË ¯Ú‹ÛË Î·È fiÔÙ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¿ÁÂÈ
·ÚÎÂÙ‹ ÈÛ¯‡ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ·
ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Ì ¢ÎÔÏ›·. ª›· ηÈÓÔ‡ÚÈ· Ì·Ù·Ú›·,
‹ Ì›· Ì·Ù·Ú›· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ·
ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÈ Ï‹ÚË
·fi‰ÔÛË ÌfiÓÔ ‡ÛÙÂÚ· ·fi 5 ÂÚ›Ô˘ ·ÎÏÔ˘˜
ÊfiÚÙÈÛ˘ Î·È ÂÎÊfiÚÙÈÛ˘. ∏ Ì·Ù·Ú›· ÌÔÚ› Ó·
˙ÂÛÙ·ı› ηٿ ÙË ÊfiÚÙÈÛ‹ Ù˘.
∞˘Ùfi Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi
οÔÈÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜.
ªË ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ÙË Ì·Ù·Ú›· ÛÂ
ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ οو ÙˆÓ
4 ÆC ‹ ¿Óˆ ÙˆÓ 40 ÆC. ™˘ÓÈÛÙÒÌÂÓË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÊfiÚÙÈÛ˘: ÂÚ›Ô˘ 24 ÆC.
ªÂÙ¿ ·fi ηÓÔÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘
ÙˆÓ 60 ÏÂÙÒÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi˜ ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯ÂÈ
Â·Ú΋ ÈÛ¯‡ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘Û΢¤˜.
øÛÙfiÛÔ, Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÊfiÚÙÈÛ˘,
¤ˆ˜ Î·È 90 ÏÂÙ¿, ·˘Í¿ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ
¯Ú‹Û˘, ·Ó¿ÏÔÁ· ÙË Ì·Ù·Ú›· Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜
ÊfiÚÙÈÛ˘.
°È· Ó· ÊÔÚÙ›ÛÂÙÂ ÙË Ì·Ù·Ú›· (9), ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ
x
ÙËÓ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÛÙÔ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ (11). ∏ Ì·Ù·Ú›· Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ
ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ηٿ ¤Ó· ÙÚfiÔ Î·È ÌfiÓÔ. ªËÓ
·ÛΛ٠›ÂÛË. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ì·Ù·Ú›·
¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Î·Ï¿ ÛÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹.
µ¿ÏÙ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÛÙËÓ Ú›˙·.
x

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k