Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 72

Hide thumbs

Advertisement

N O R S K
Pass på at verktøyet er slått av når du setter inn
batteriet.
15. Ikke mislighold ledningen
Bær aldri laderen i ledningen og bruk ikke
ledningen for å dra ut kontakten. Utsett ikke
ledningen for varme, olje, eller skarpe kanter.
16. Oppbevar verktøy på et trygt sted
Når det ikke er i bruk, må verktøy, batteri og
lader oppbevares på et tørt sted, og slik at det
ikke er tilgjenglig for barn.
17. Vær nøye med vedlikeholdet
Hold verktøyet rent og bruk skarpe tilbehør for
bedre prestasjon og sikrere drift.
Følg forskriftene når det gjelder vedlikehold og
skifte av tilbehør. Hold håndtakene og brytere
tørre, rene og fri for olje og fett.
18. Reparasjoner
Dette verktøyet overholder relevante
sikkerhetskrav. Reparasjoner må bare utføres av
autoriserte Black & Decker serviceverksteder
som benytter originale reservedeler, ellers kan
det være farlig å bruke utstyret.
Ekstra sikkerhetsforskrifter for batterier og ladere
Batterier
Må aldri åpnes.
x
Må ikke komme i kontakt med vann.
x
Må ikke oppbevares på steder hvor
x
temperaturen kan overstige 40 °C.
Må bare lades i lufttemperaturer mellom 4 °C
x
og 40 °C.
Lad bare med laderen som følger med
x
verktøyet (se tekniske data).
Før opplading, pass på at batteriet er tørt og rent.
x
Bruk bare den korrekte type batteri for
x
verktøyet (se tekniske data).
Når du kasserer batteriet, følger du instruksene
x
som er gitt i seksjonen "Miljø".
Under ekstreme forhold, kan batterilekkasje
x
forekomme. Hvis du merker væske på
batteriet, må du gjøre som følger:
- Tørk forsiktig væsken med et tøystykke.
Unngå kontakt med huden.
- I tilfeller hvor det oppstår kontakt med hud
eller øyne, skal instruksjonene nedenfor
følges.
72
Batterivæsken, en 25-30 % løsning av
kaliumhydroksid, kan være skadelig.
Hvis det oppstår berøring med hud, må du
straks skylle med vann. Nøytraliser med en
svak syre, f.eks. sitronsaft eller eddik.
Hvis du får væsken i øynene, må du rense
dem med rikelig rent vann i minst
10 minutter. Kontakt lege.
Brannfare! Unngå at metall kortslutter
kontaktene på et batteri som er tatt ut
(f.eks. ved oppbevaring av batteriet i en
verktøykasse).
Ikke brenn batteriet.
Bruk aldri et skadet batteri.
Ladere
Bruk din Black & Decker lader kun sammen
x
med det batteriet som blir levert med verktøyet.
Andre typer av batterier kan eksplodere og
forårsake person- og materialskader.
Forsøk aldri å lade ikke oppladbare batterier.
x
Bytt straks ut defekte ledninger.
x
Må ikke komme i kontakt med vann.
x
Laderen må ikke åpnes.
x
Ikke skad eller mislighold laderen.
x
Kun tilenkt for bruk i hjemmet.
Ekstra sikkerhetsinstrukser for drill/skrutrekker
Før boring i vegger, gulv eller tak, undersøk
x
hvor elektriske ledninger og rør befinner seg.
Unngå å berøre borspissen rett etter at du har
x
boret, da den kan være varm.
ELEKTRISK SIKKERHET
Kontroller at spenningen til laderen tilsvarer
nettspenningen.
Laderen er dobbeltisolert i samsvar med
EN 60335. Jordet ledning er derfor ikke
nødvendig.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k