Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 64

Hide thumbs

Advertisement

S V E N S K A
Lär känna verktyget
Varning! När man använder
x
uppladdningsbara verktyg är det viktig
att man bl.a. följer nedanstående
säkerhetsanvisningar för att minska
risken för brand, batteriläckage,
personskador och materialskador.
Läs bruksanvisningen noggrant innan
x
du använder verktyget.
Var säker på att du vet hur man stänger
x
av verktyget innan du börjar använda det.
Spara bruksanvisningen lättillgängligt.
x
Allmänt
1. Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder
till skador.
2. Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte
verktyget på fuktiga eller våta platser. Ha bra
belysning över arbetsytan. Använd inte
verktyget där det finns risk för eldsvåda eller
explosion, t.ex. i närheten av lättantändliga
vätskor eller gaser.
3. Utom räckhåll för barn
Tillåt inte barn, besökande eller djur att
komma i närheten av arbetsplatsen eller att
röra vid verktyget.
4. Klä dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken.
De kan fastna i rörliga delar.
Gummihandskar och halkfria skor
rekommenderas vid utomhusarbeten.
Använd hårnät om du har långt hår.
5. Skyddskläder
Använd alltid skyddsglasögon.
Använd ansiktsmask om arbetet förorsakar
damm eller partiklar i luften. Använd
hörselskydd om du besväras av ljudnivån.
6. Sträck dig inte för mycket
Se till att du alltid har säkert fotfäste och balans.
7. Var uppmärksam
Titta på det du gör. Använd sunt förnuft.
Använd inte verktyget när du är trött.
64
8. Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att
hålla fast arbetsstycket. Det är säkrare än att
använda handen och du får bägge händerna
fria för arbetet.
9. Anslut dammutsugningsutrustning
Om möjligheter finns för anslutning av
utrustning för dammutsugning och
dammuppsamling ska sådan utrustning
anslutas och användas på korrekt sätt. OBS!
Använd endast grovsugare.
10. Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har
tagits bort från verktyget innan det startas.
11. Använd rätt verktyg
Använd inte verktyg för ändamål de inte är
avsedda för. Tvinga inte verktyget att göra
arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Överbelasta inte verktyget.
Varning! Använd endast tillbehör och tillsatser
som är rekommenderade i bruksanvisningen
och katalogerna. Användning av annat verktyg
eller tillbehör kan innebära risk för personskada.
12. Kontrollera verktyget för skador
Kontrollera verktyget för skador innan du
använder det. Kontrollera att de rörliga delarna
inte har fastnat eller är felmonterade.
Kontrollera även att övriga delar och skydd
inte är skadade och att det inte föreligger
några andra fel som kan påverka verktygets
funktion. Kontrollera att verktyget fungerar
riktigt och kan utföra de avsedda funktionerna.
Använd inte verktyget om fel uppstått på
någon av dess delar. Använd inte verktyget om
det inte kan kopplas till och från med
strömbrytaren. Om fel uppstår skall delarna
repareras eller bytas ut av en auktoriserad
Black & Decker serviceverkstad. Försök aldrig
reparera verktyget själv.
13. Tag ur batteriet
Tag ur batteriet när verktyget inte används samt
före byte av någon del av verktyget, tillbehör
eller tillsats och innan serviceåtgärder utförs.
14. Undvik oavsiktlig start
Bär aldrig verktyget med ett finger på
strömbrytaren. Se till att verktyget är avstängt
när du sätter i batteriet i verktyget.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k