Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 95

Hide thumbs

Advertisement

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ˘Úη˚¿˜! ∞ÔʇÁÂÙÂ
‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷ Ì ̤ٷÏÏÔ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ
Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ (.¯. ÎÏÂȉȿ Ô˘ ›ӷÈ
ÛÙËÓ ›‰È· ÙÛ¤Ë Ì ÙËÓ Ì·Ù·Ú›·).
ªË η›Ù ÙËÓ Ì·Ù·Ú›·.
ªËÓ ÊÔÚÙ›˙ÂÙ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤Ó˜
Ì·Ù·Ú›Â˜.
ºÔÚÙÈÛÙ¤˜
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌfiÓÔ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Ù˘
x
Black & Decker ÁÈ· ÙË ÊfiÚÙÈÛË Ì·Ù·ÚÈÒÓ ÙÔ˘
Ù‡Ô˘ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜.
™Â ¿ÏϘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÛËÌÂȈı›
‰È¿ÚÚËÍ‹ ÙÔ˘˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ηÈ
˙ËÌÈ¿.
ªËÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÙ ÔÙ¤ Ó· Â·Ó·ÊÔÚÙ›ÛÂÙÂ
x
ÌË Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓ˜ Ì·Ù·Ú›Â˜.
∞ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ·Ì¤Ûˆ˜ Ù· ÂÏ·Ùو̷ÙÈο
x
ηÏ҉ȷ.
ªËÓ ÙÔÓ ÂÎı¤ÙÂÙ Û ÓÂÚfi.
x
ªËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹.
x
ªË Ûηϛ˙ÂÙ ÙÔ ÊÔÚÙÈÛÙ‹.
x
¶ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Û ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜
¯ÒÚÔ˘˜.
™˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ·
‰Ú··ÓÔηÙÛ¿‚ȉ·
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ‰È¿ÙÚËÛË ÙÔ›¯ˆÓ, ‰·¤‰ˆÓ ‹
x
ÔÚÔÊÒÓ, ÂÓÙÔ›ÛÙ ÙȘ ı¤ÛÂȘ fiÔ˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ï҉ȷ Î·È ÛˆÏËÓÒÛÂȘ.
∞ÔʇÁÂÙ ӷ ·ÁÁ›ÍÂÙ ÙË Ì‡ÙË ÂÓfi˜
x
ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿ÙÚËÛË,
ηıÒ˜ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ôχ ˙ÂÛÙ‹.
∏§E∫∆ƒπ∫∏ ∞™º∞§Eπ∞
µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ù¿ÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ Û·˜
·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ì ÙËÓ Ù¿ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û·˜.
√ ÊÔÚÙÈÛÙ‹˜ Û·˜ ʤÚÂÈ ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
ηٿ EN 60335. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Â
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Á›ˆÛ˘.
ÃÚ‹ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ Â¤ÎÙ·Û˘
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘,
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Â¤ÎÙ·Û˘
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ËÏÂÎÙÚÈ΋
ÈÛ¯‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÊÔÚÙÈÛÙ‹ (‰Â›Ù ϷΤٷ).
∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ‰È·ÙÔÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÁÔ‡ Â›Ó·È 1 mm
√Ù·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ηÚÔ‡ÏÈ Î·Ïˆ‰›Ô˘,
¿ÓÙ· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
°E¡π∫∏ ¶Eƒπ°ƒ∞º∏ (ÂÈÎ. A)
1. ¢È·ÎfiÙ˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜
2. ™˘ÚfiÌÂÓÔ˜ ‰È·ÎfiÙ˘ ÂÌÚfi˜ / ›Ûˆ
3. ¢È·ÎfiÙ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ / ÎÔÏ¿ÚÔ
Ú‡ıÌÈÛ˘ ÚÔ‹˜
4. ∆ÛÔÎ
5. ¢È·ÎfiÙ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ
6. EÓ‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘ Ì·Ù·Ú›·˜
(HP128F2/HP148F2/HP188F2)
7. ÀÔ‰Ô¯‹ ̇Ù˘
8. ¶Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹ (HP188F2)
9. ª·Ù·Ú›·
10. ∫Ô˘Ì› ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ Ì·Ù·Ú›·˜
11. ºÔÚÙÈÛÙ‹˜
12. EÓ‰ÂÈÍË ÊfiÚÙÈÛ˘
13. EÓ‰ÂÈÍË Ù¤ÏÔ˘˜ ÊfiÚÙÈÛ˘
™À¡∞ƒª√§√°∏™∏
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË Ù˘ Ì·Ù·Ú›·˜ (ÂÈÎ. B)
°È· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· (9),
x
¢ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙËÓ Ì ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ¿Óˆ ÛÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô. √ÏÈÛı‹ÛÙ ÙËÓ Ì·Ù·Ú›· ̤۷ ÛÙËÓ
˘Ô‰Ô¯‹ Î·È ÛÚÒÍÙ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ Ë Ì·Ù·Ú›·
ÎÔ˘ÌÒÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘.
°È· Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙÂ ÙË Ì·Ù·Ú›·, ÛÚÒÍÙÂ ÙÔ
x
ÎÔ˘Ì› ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ (10) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙÂ
Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙË Ì·Ù·Ú›· ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹.
∆ÔÔı¤ÙËÛË Î·È ·Ê·›ÚÂÛË ÙÚ˘·ÓÈÔ‡ ‹ ̇Ù˘
ηÙÛ·‚ȉÈÔ‡ (ÂÈÎ. A & C)
∆Ô ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·˘Ùfi ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÛÔÎ ¯ˆÚ›˜ ÎÏÂȉ›
ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ.
∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ
x
Û˘ÚfiÌÂÓÔ ‰È·ÎfiÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÌÚfi˜/
·Ó¿Ô‰· (2) ÛÙË ÌÂÛ·›· ı¤ÛË (ÂÈÎ. A).
∂ § § ∏ ¡ π ∫ ∞
2
.
95

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k